Islamske teme

Ustrajnost u svim prilikama: Reci: ‘Ja vjerujem u Allaha i budi ustrajan.’

Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

”Reci: ‘Ja vjerujem u Allaha i budi ustrajan.’ ”

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenosi Muslim u svome Sahihu, Ahmed b. Hanbel u Musnedu, Tirmizi, Nesai i Ibn Medže u Sunenu, od Sufjana b. Abdullaha es-Sekafija, radijallahu anhu.

Biografija prenosioca

Ovdje je riječ o ashabu koji se zvao Sufjan b. Abdullah b. Rebija b. el-Haris es-Sekafi, radijallahu anhu. Omer b. Hattab ga je imenovao za gradonačelnika Taifa. Hadise je prenosio od Poslanika, Omer b. Hattaba, a od njega njegovi sinovi Asim i Abdullah, Alkama i dr. Ne zna se tačno kada je i gdje umro ovaj prenosilac. (Tehzibu et-tehzib, 4:116)

Povod nastanka

Prenosilac ovog hadisa obratio se Allahovom Poslaniku riječima: ”Kaži mi nešto, o Allahov Poslaniče, o Islamu tako da poslije ne moram više nikoga pitati?” Nakon čega mu je Poslanik izrekao prednji hadis.

Komentar

Ovaj hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jasno ukazuje na potrebu vjerovanja, kao i  neminovnost ustrajanosti na tom putu. Skoro na isti način Allah, dželle šanuhu, govori u Kur’anu kad kaže: Zbilja onima koji govore: ”Gospodar je naš Allah” pa poslije pri tome ostanu- njima se spuštaju meleki: ”Ne bojte se, ne žalostite se i radujte se Džennetu koji vam je obećan”. (Fussilet, 30.)

Allahove riječi: i poslije pri tome ostanu, ukazuju na ustrajanost u vjerovanju u svim prilikama; i kada je čovjeku dobro i kada je teško. Upravo u takvim okolnostima pokazuje se koliko je neko iskren u svome vjerovanju, ili je njegovo vjerovanje površno i neiskreno.

Izjava da vjerujemo u Boga ne ogleda se  samo u vjerovanju i verbalnom iskazu, nego se očituje u vremenu kada je čovjeku dobro ili teško, kada se nalazi u svim situacijama. Time pokazujemo da je Islam aktivna vjera, a ne religija koja je podložna ljudskim percepcijama. Mevdudi kada komentariše ovaj ajet, a posebno riječi koje govore o ovome životu kaže: ”Koliko god bile jake snage neistine, ne treba biti žalostan, jer vjernika čekaju takvi blagoslovi na budućem svijetu tako da sve što je ovdje na ovome svijetu beznačajno je. Pa zar ne kaže Allah: Ne bojte se, i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan”. Iz predhodnog hadisa, također, prepoznajemo Poslanikovu riječnost, oštroumnost i umijeće govora. On na pitanje svog prijatelja da mu kaže nešto jako, snažn , sveobuhvatno tako da ne treba više pitati bilo koga, odgovara jednom rečenicom: ”Vjeruj u Boga i budi ustrajan”. Imali nešto jasnije od ovoga? Imali nešto jače i važnije od ovoga? U ovoj rečenici je sadržana sva istina vjere i života. Biti uvjeren u svoju ideju i ostati na tom putu ustrajan jeste garancija za uspjeh u svakom pogledu.

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amila Dr.

Povezani članci

Back to top button