Islamske teme

Ponašanje prilikom kihanja i zijevanja

Među pravilima ponašanja koja je Islam naredio i na koja podstiče su ponašanja prilikom kihanja i zijevanja. Odgajatelji su, prema tome, dužni da na prakticiranje ovih pravila privikavaju svoju djecu i da im na njih skreću pažnju kako bi – pridržavajući se ovih pravila i prakticiranjem takvog ponašanja – u društvu izgledala primjereno i dostojanstveno.

Međutim, koja su to pravila kod kihanja?

Ograničavanje na riječi zahvale, milosti i upute kako je to utvrđeno sunnetom

Buhari prenosi od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada neko od vas kihne neka rekne: ‘Hvala Allahu,’ a njegov brat ili prijatelj da mu na to kaže: ‘Allah ti se smilovao.’ Kada mu se rekne: ‘Allah ti se smilovao’ neka on kaže: ‘Allah vas uputio Pravim putem i stanje vam popravio.’“ U predaji koju prenose Ebu Davud i Tirmizi se navodi: „Neka kaže: ‘Da Allah oprosti nama i vama.’“

Iz ovih hadisa proizilazi slijedeće:

Onaj koji kihne kaže: „Hvala Allahu,“ ili „Hvala Allahu Gospodaru svjetova,“ ili „Hvala Allahu na svakom stanju.“ Njegov drug tada kaže: „Allah ti se smilovao.“

Onaj koji je kihnuo tada kaže: „Allah vas uputio Pravim putem i stanje vam popravio,“ ili „Da Allah oprosti i vama i nama.“

Musliman je dužan pridržavati se ovih riječi jer su od sunneta Vjerovjesnika, s.a.v.s.

Onome koji kihne ne treba reći: „Allah ti se smilovao,“ ako se nije zahvalio Allahu

Muslim prenosi od Ebu Musaa, r.a., koji kazuje da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako govori: „Kada neko od vas kihne pa zahvali Allahu recite mu: ‘Allah ti se smilovao’, a ako ne zahvali Allahu onda mu to ne govorite.“

Buhari i Muslim prenose od Enesa, r.a.: „Jednom su dvojica ljudi kihnula pred Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i jedan od njih je zahvalio Allahu a drugi nije. Onome što je zahvalio rekao je: ‘Allah ti se smilovao’ a drugome nije. Tada mu je onaj što mu nije rekao: Allah ti se smilovao rekao: ‘Ovaj je kihnuo i rekao si mu: ‘Allah ti se smilovao’ a meni nisi iako sam i ja kihnuo?’ Vjerovjesnik, s.a.v.s., mu je rekao: ‘Ovaj se zahvalio Allahu a ti nisi.’“

Nije loše da neko od prisutnih zahvali Allahu kako bi upozorio onoga što je kihnuo da to i on treba učiniti.

Staviti ruku ili maramicu na usta i smanjiti glas koliko je to moguće

Ebu Davud i Tirmizi prenose od Ebu Hurejre, r.a.: „Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., kihnuo, stavio bi ruku ili dio odjeće na usta da bi umanjio glasnost kihanja.“

Reći: „Allah ti se smilovao“ do tri puta

Ukoliko se kihanje uzastopno ponovi više puta sunnet je reći: „Allah ti se smilovao“ do tri puta. Muslim, Ebu Davud i Tirmizi prenose od Seleme b. el-Ekve’a, r.a.: „Jedan je čovjek u mom prisustvu kihnuo pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao: ‘Allah ti se smilovao’. Zatim je kihnuo i drugi ili treći put i Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao: ‘Allah ti se smilovao. Ovaj čovjek je prehlađen.’“

Više od tri puta se ne govori: „Allah ti se smilovao“. Ibn Sunni prenosi od Ebu Hurejre, r.a., koji kazuje da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako govori: „Kada od vas neko kihne neka mu sagovornik kaže: ‘Allah ti se smilovao.’ Ako kihne više od tri puta, znači da je prehlađen i ne treba mu se nakon trećeg puta govoriti: ‘Allah ti se smilovao.’“

Mnogi učenjaci preporučuju sagovorniku da takvome nakon trećeg kihanja poželi izlječenje i zdravlje, ali to ne spada u ovo poglavlje.

Nemuslimanu kada kihne rekne se: „Allah te uputio“

Ebu Davud i Tirmizi prenose od Ebu Musaa el-Eš’arije, r.a.: „Kada bi Jevreji kihnuli pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., željeli su da im rekne: ‘Allah vam se smilovao’, ali bi im on rekao: ‘Allah vas uputio Pravim putem i stanje vam popravio.’“

Ne treba reći mladoj ženi s kojom nismo u rodu: „Allah ti se smilovao“

Većina učenjaka i mudžtehida smatra da je zabranjeno čovjeku da ženi tuđinki kada kihne kaže: „Allah ti se smilovao“ osim ako je starica.

Ovo se zabranjuje mladoj ženi radi izbjegavanja bilo kakvoga povoda za kontakt i presjecanja bilo kakve osnove za smutnju.

Ibn Dževzi ističe: „Prenosi se od Ahmeda b. Hanbela, r.a., da je kod njega bio pobožnjak i kada je jednom žena imama Ahmeda kihnula on joj je rekao: „Allah ti se smilovao.“ Imam Ahmed je tada rekao: „Pobožnjak, neznalica,“ aludirajući na to da ne zna da je tuđoj ženi pokuđeno reći: „Allah ti se smilovao.“

Pravila ponašanja kod zijevanja su slijedeća:

Suzdržati se koliko je moguće

Buhari prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Uzvišeni Allah voli kihanje a ne voli zijevanje. Kada neko od vas kihne i zahvali Uzvišenom Allahu dužnost je svakog muslimana koji to čuje da kaže: ‘Allah ti se smilovao’. A što se tiče zijevanja to je od šejtana. Pa kada se nekome od vas bude zijevalo, neka se suzdrži koliko je moguće. Kada neko zijevne, šejtan se tome nasmije.“

Staviti ruku na usta kada nas uhvati zijevanje

Muslim prenosi od Ebu Se’ida el-Hudurija, r.a., koji kazuje da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada neko od vas bude zijevao neka drži ruku na ustima da šejtan ne uđe.“ Veliki broj učenjaka smatra preporučljivim staviti ruku na usta u namazu i izvan namaza.

Pokuđeno je puštanje glasa kod zijevanja

Muslim, Ahmed i Tirmizi prenose da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Uzvišeni Allah voli kihanje, a ne voli zijevanje. Kada neko od vas bude zijevao neka ne govori: ha ha, jer se tome šejtan smije.“

Ovo su najvažnija pravila koja je Islam uspostavio u vezi sa ponašanjem kod kihanja i zijevanja. Odgajateljima preostaje jedino da teže ka njihovim provođenjem u porodici, među djecom i familijom, kako bi se navikli na njih u svome društvenom životu i odnosima sa drugim.

(Kraj)

 

Izvor: Odgoj djece u islamu

Autor: Abdullah Nasih Ulvan

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button