Islamske temeNauka i tehnologijaU Fokusu

‘On (Poslanik, a.s.) ne govori po hiru svome’: Povezanost temperature i boje vatre

Čovjek se oduvijek bojao vatre do te mjere da nalazimo legende smišljene o tome prije nekoliko hiljada godina. Pojedini drevni narodi toliko su se plašili vatre da su je obožavali, neki među njima klanjali su se suncu kao izvoru toplote i vatre. Ako pogledamo u Časni Kur an, naići ćemo na reference o takvim ljudima. U kazivanju o Sulejmanu, a.s., u Časnom Kur anu naći ćete da Sulejmanov, a.s., pupavac osuđuje one koji se kao mnogobošci klanjaju Suncu umjesto da obožavaju Boga, dž.š., i da im je šejtan prikazao njihova djela lijepim i ispravnim u njihovim očima. Sulejman, a.s., je Božijom milošću bio u mogućnosti komunicirati s pticama i životinjama.

Bog, dž.š., je evidentirao ovo kazivanje u Časnom Kur anu kako slijedi: “Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni: vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu, – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju da nađu pravi put pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite. Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!”(An-Naml, 23-26).

Slavljen neka je Bog, dž.š., iznesene tvrdnje su riječi pupavca koji osuđuje obožavanje bilo koga drugog umjesto Boga, dž.š., on je znao da nema boga osim Allaha. Neko će se začuditi onima koji su toliko smjeli da proizvedu čovjeka u Božijeg sina i sudruga u Njegovoj Božanstvenosti i kako su samo hrabri oni koji niječu postojanje Boga, dž.š.! Zar takav nije zalutao dalje od životinje, zapravo, životinje su sposobnije razumjeti više nego što on može. U ovoj raspravi, razjasnit ću znanstvenu činjenicu koju smo često izučavali u različitim vrstama znanstvenog referiranja. Ova činjenica je povezana sa zračenjem crnog tijela[2], drugim riječima, graduacija temperature ili odnos između boje ili zračenja i temperature vatre. Saznat ćemo kako je naš veliki Poslanik, s.a.v.s., govorio sa zapanjujućom tačnošću o ovoj znanstvenoj činjenici, za koju zapadni znanstvenici smatraju da su je oni prvi otkrili!

Iznijet ćemo na vidjelo činjenice koje su znanstvenici pronašli u dvadesetom stoljeću, onda ćemo se osvrnuti na govor nepismenog Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., koji je obznanio prije četrnaest stoljeća. Vidjet ćemo kako je govorio o ovim činjenicama i vidjet ćemo koliko su ove znanstvene činjenice u skladu sa govorom Prvaka svih poslanika i to će biti jedan od mnogih dokaza njegovog poslanstva te da on, s.a.v.s., nije govorio po svom nahođenju, već da je svaka riječ koju je izgovorio od Boga, dž.š.

Znanstvenici su ubijeđeni da je boja svjetlosti (zračenje), kojom goreći ili sagoreni materijal zrači, povezana sa temperaturom tog materijala. U prošlosti ta činjenica je ostala nepoznata za dugo vremena. Eksperimenti su dokazali valjanost tog odnosa. Znanstvenici su se uvjerili da jedini faktor koji utječe na boju svjetlosti, koja zrači iz zagrijanog tijela, jeste njegova temperatura. Stoga, znanstvenici nazivaju taj odnos “Colour temperature degree”[1]. Kada se temperatura povećava, boja se pomjera od dugog prema kratkom metričkom valu, što predstavlja promjenu iz crvene u žutu boju, onda u plavu, zatim u ljubičastu, pa u ultraljubičastu i na kraju u crnu boju. Zagrijavanjem bilo kojeg materijala, njegova boja počinje sa crvenom i kako temperatura raste, boja postaje bjelja, a zatim se kreće prema žutoj. Bijelo svjetlo – kao što znamo – sastoji se od sedmobojnog spektra. Dakle, dominantna vidljiva svjetlost, kada je riječ o zagrijavanju, jeste bijela boja koja je, zapravo, mješavina sedam boja koje sačinjavaju dugu. Konačno, ako se temperatura poveća znatno više, boje tamne sve dok ne postanu crne. Imajte na umu da fizički nije moguće precizno predstaviti boje crnog tijela, ali znanstvenici su sigurni da je crna krajnja boja toplotnog spektra[2]. Nakon dugogodišnjeg proučavanja znanstvenici su došli do značajnih fizičkih formula, među kojima je i zakon zračenja crnog tijela.

Taj zakon kaže da je “gustoća svjetlosti proporcionalna talasnoj dužini i temperaturi materijala”. Možemo odrediti boju svjetlosnog spektra zagrijanog materijala u zavisnosti samo od njegove temperature. To znači da postoji neposredan omjer temperature i boje svjetlosti. Znanstvenici su toliko sigurni u ove činjenice da poučavaju njima na univerzitetima. Oni kažu[3] “Kao što možete primijetiti, ako zagrijete crno tijelo do 1900K[3], svijetlit će narančasto. Kako temperatura raste, boja svjetlosnih zraka prelazi u žutu, zatim bijelu i na kraju plavu.” Ove riječi pokazuju način na koji svjetlosni spektar može biti vidljiv, ali pri jako visokoj temperaturi znanstvenici su se složili da se to ne može okom registrirati jer se tada radi o tami. Znanstvenici smatraju da, ako zagrijavamo određeno tijelo do neograničene temperature, talasna dužina je jednaka nuli!! Tada nema svjetlosti uopće. Drugim riječima, to je crno zračenje i rezultat sagorijevanja ovog tijela na neograničenoj temperaturi jeste plamen tamno crne boje. Ovo je teorijsko razmatranje jer to ne možemo praktično izvesti, iz tog razloga što nismo u stanju podići temperaturu bilo kojeg tijela do neograničenog stepena. Postoje ograničenja za toplotu koja nijedan materijal ne može izdržati.


Povezanost temperature i boje

Crveni kolorimetar[4] dostigne 700 nanometara, dok ljubičasti dosegne 400 nanometra.

Zvijezda čija temperatura iznosi do 4.000K izgleda crvena.

Zvijezde čija temperatura ide do 10.000K izgledaju bijele.

Zvijezde čija je temperatura viša od 10.000K izgledaju tamno plave[4].

Dakle, sada smo pokazali graduaciju boja: crvena – bijela – plava, šta dolazi poslije plave?

Crvena boja se javlja prva

Kada zagrijavamo bilo koji materijal, prva boja koja se pojavi – kao rezultat zagrijavanja – jeste crvena, koja je najhladnija od svih, suprotno onome što mislimo! Bijela boja je srednja boja ili tzv. Balance Colour. Znanstvenici danas boju procjenjuju prema temperaturi koja je povezana s njom, a temperatura crvene boje je oko 1.800K, žućkasto bijele boje – slične podnevskoj svjetlosti kada Sunce sija –  je 6.000K. Temperatura plave boje iznosi 10.000K. Stoga, dolazimo do zaključka da je crvena boja hladnija od plave i to je znanstvena činjenica koju su naučnici nedavno otkrili posredstvom mjerenja, brojeva i eksperimenata[5]. Tako smo pronašli da su oni koji se bave bojama ustanovili bijelu boju kao srednju boju i nazvali je “bijeli balans (simetrija)”[6]. Crna boja je zadnja koja se javlja. Mora da ste čuli o, kako ih općenito zovu, crnim rupama.

To je zvijezda koja je eksplodirala i sunovratila se, te komprimirana djelovanjem jake gravitacije smanjila se ostavljajući rupu koja se ne može vidjeti. To je tijelo nezamislivo visoke temperature. Crna rupa ne samo da predstavlja završnu fazu života neke zvijezde, već, također, predstavlja završnu fazu temperature te zvijezde, a posljedično i završnu fazu njene boje. Dakle, crna boja je posljednja boja temperature, tako da je znanstvenici zovu imaginarni objekat, o kojem ovise u svojim eksperimentima (u vezi crnog tijela). I pored toga što nemaju taj objekat, znanstvenici o njemu razmišljaju teorijski. Mi smo govorili o tri glavne boje, to su: crvena, bijela i crna. Ustvari, postoji izvjestan broj međufaza tih boja – više etapa unutar kojih se spektralna svjetlost, nastala kao posljedica porasta temperature, kreće od crvene boje ka narančastoj, onda bijeloj, pa plavoj, zatim ljubičastoj i potom nadilazi sve vidljive boje ulazeći u područje tame, odnosno, zonu nevidljivosti, i završava u crnoj boji. Sada dolazimo do riječi našeg Velikana, Poslanika, s.a.v.s., da bismo vidjeli kako je on govorio o vatri. A, zatim, nakon što je završio naš diskurs o tome dokle je čovjek došao u vezi vatre, postavljamo ovo pitanje: Da li postoji nadnaravnost u Poslanikovom, s.a.v.s., govoru s obzirom na vatru i njene boje? I je li se Poslanik, s.a.v.s., odredio spram boja na način kako su to znanstvenici otkrili u modernom dobu?

Poslanikov, s.a.v.s, hadis

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., poslan je u vrijeme kada su mnogobošci obožavali “vatru”. Oni su vatri pripisivali svojstva svetosti, ustanovljeno je načelo po kojem je vatra bila bog kojeg su trebali obožavati i činiti mu sedždu! Kako se Poslanik Muhammed, s.a.v.s., pozabavio ovim pitanjem? Da li je ispravljao prevladavajuće doktrine tog vremena ili ih je prepuštao njihovom neznanju? Upozoravajući ljude na Božiju kaznu, Poslanik Muhammed, s.a.v.s., latio se pitanja boje vatre i upotrijebio je znanstvenu nadnaravnost da ubijedi svakog sumnjičavca da će se Džehennem neizbježno dogoditi. Poslanikov, s.a.v.s., govor pripada ovom znanstvenom čudu, a to znači da su njegove riječi istinite i da je uistinu bio poslanik. Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao: “Džehennemska vatra je raspaljivana hiljadu godina dok nije postala crvena, zatim je raspaljivana (za) još hiljadu godina dok nije postala bijela, onda je raspaljivana još hiljadu godina dok nije postala crna. Ona je crna i tamna.” (prenosi Tirmzi)[5]. Dakle, prema hadisu, boja postepeno napreduje od crvene prema bijeloj dok ne dosegne crnu boju! I ova činjenica je u suglasju sa modernom naukom.

Prema tome, ovaj hadis jamči da je završna faza vatre tama i ova faza se ne može vidjeti u životu na ovom svijetu. Bog, dž.š., kaže u Časnom Kur anu, komentirajući šta će se dogoditi na Sudnjem danu, u prijevodu značenja: “Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? – kada će se neka lica potištena, premorena, napaćena u vatri užarenoj pržiti.” (Al-Gashiya, 1-4). Riječ “užarenoj” označava ekstremne vrućine, visoke temperature, a, također, iz ovog kur anskog ajeta možemo razumjeti da “kontinuirano zagrijavanje, a time i promjena u bojama, potvrđuje vjerodostojnost ovog hadisa.”[7]. Neki učenjaci smatraju da ovaj hadis nije u potpunosti vjerodostojan, a ono na što bismo mi željeli ukazati jeste činjenica da se uopće ne naziva slabim hadisom. Hadis se smatra slabim samo onda kada je neko iz lanca prenosilaca suspektan zbog njegovog nepoštenja ili slabog pamćenja. Budući da je ovaj hadis u skladu sa znanošću i kako znanstvene činjenice o odnosu između temperature i boje ranije nisu bile poznate nijednom čovjeku, ovaj hadis nije mogao izgovoriti niko osim Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., koji je primao Božiju Objavu, pa je, na temelju toga, ovaj hadis ispravan pošto je, također, zabilježen u Sunenu Ibn Madže i Tirmiziji – dvjema važnim enciklopedijama koje se odnose na Poslanikove, s.a.v.s., izreke.

Zapanjujuće čudo u Poslanikovim, s.a.v.s., riječima:

(1) Znanstvenici su postavili bijelu kao mjerodavnu ili balansnu boju i Poslanik Muhammed, s.a.v.s., učinio je istu stvar, također (crvena-bijela-crna).

(2) Znanstvenici zastaju kod plave boje jer ne mogu doći do crne ili, drugim riječima, neograničene temperature, ali Poslanik, s.a.v.s, posredstvom njegovog časnog hadisa, izlazi na kraj sa stvarima koje mi ne možemo vidjeti. Međutim, za te stvari (u svemiru) se, zapravo, saznalo, znanstvenici u njih vjeruju i došli su do takvog zaključka putem proračuna.

(3) U svom časnom hadisu Poslanik Muhammed, s.a.v.s., napreduje korak po korak, od dugotalasne boje prema boji kratkog talasa, što podrazumijeva od crvene ka bijeloj boji, a svoje kazivanje je završio govoreći o izrazito kratkim talasima (boji), koji nisu vidljivi! Takva graduacija, koju je Poslanik Muhammed, s.a.v.s., spomenuo, je ono što znanstvenici prihvataju kao znanstveno, zato što oni, kada klasificiraju boje, polaze od crvene prema plavoj boji.

(4) Ovaj hadis rješava vremenske faze mijenjanja boje, odnosno, postoji vremenska odrednica kraja jedne faze da bi otpočela druga boja, postoji kontinuirano raspaljivanje i zagrijavanje koje uzrokuje promjenu boje i to je ono o čemu znanstvenici danas govore.

(5) Budući da su znanstvenici nedavno otkrili da boja toplotne energije ovisi isključivo o temperaturi, prema tome, Poslanik, s.a.v.s., je prva osoba koja je, putem svoga govora, dovela u vezu temperaturu i boju toplotne energije, stoljećima prije nego što su to otkrili zapadni znanstvenici.

(6) Hadis upućuje na promjenu boje kada se promijeni temperatura, crvena je najhladnija od svih boja kako to i znanstvenici danas kažu, bijela je centralna ili umjerena boja, dok tamne boje imaju visoku temperaturu i iznimne su vrućine.

Opovrgnuće podozrivosti

Ko god osjeća potrebu da sumnja u ovaj hadis može reći da ne treba hiljadu godina kako bi se vatra zacrvenila jer svjetlost svijeće za djelić sekunde pocrveni. Da bismo to opovrgnuli, kažemo da Poslanik, s.a.v.s., ovdje govori o džehennemskoj vatri na Sudnjem danu, a ta vatra nije ista kao naša. Sve vatre koje danas vidimo su dio džehennemske vatre. Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao da je vatra koju čovjek koristi u životu na ovom svijetu dio od sedamdeset dijelova džehennemske vatre. Poslanikovi, s.a.v.s., ashabi su rekli: “Ona (dunjalučka vatra) je dovoljna? Pa je Poslanik, s.a.v.s., rekao da je (džehennemska vatra) šezdeset devet puta kao vatra na ovom svijetu.” (bilježi Buhari)[6] Ovaj hadis jasno ukazuje na džehennemsku vatru i njenu ekstremnu vrelinu kao i na to da će vatra na Sudnjem danu biti sedamdeset puta koliko normalna vatra na ovom svijetu.

Dakle, dragi čitatelji, razmislite o tome kako je užasna ova vatra kojoj je trebalo hiljadu godina da pocrveni, a zatim hiljadu godina da pobijeli i onda hiljadu godina kako bi postala crna. Bog, dž.š., kaže u Časnom Kur anu, u prijevodu značenja: “Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah će ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.” (Al-Hagg, 47). Razmislite o tome kakva će to vatra biti i razmislite o tome kako naše tijelo može podnijeti vatru poput ove! Neka nas Bog, dž.š., Svojom milošću sačuva toga!

Zaključak

Od svakoga ko sumnja u Sudnji dan i ko sumnja u Božiju kaznu te ko je podozriv prema poruci islama, tražimo da revnosno pristupi proučavanju čuda Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i nadnaravnosti Kur ana. Također, tražimo od njega da postavi sebi pitanje, a istovremeno on će sam dati i odgovor: “Kako je Poslanik, s.a.v.s., došao do spoznaje o graduaciji boja i kako je saznao da će završna faza temperature biti crna boja?” Duboko i ponizno molimo Boga, dž.š., da nas spasi od džehennemske vatre i njene tmine. Prisjetimo se ovog Poslanikovog, s.a.v.s., hadisa: “Zato se čuvajte (džehennemske) vatre, pa makar s pola hurme (udijeljenom kao sadaka), a ako ne nađete pola hurme, onda s lijepom riječju.”[7]

O, Bože, pomozi nam da budemo od Tvojih odanih sluga za koje kažeš u Časnom Kur anu, u prijevodu značenja: “I oni koji govore: “Gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište”!” (Al-Furqan, 65-66).

Prijevod na engleski jezik: Magdy Abd al-Shafy Abd Al-Gawad

Za daljnje čitanje:

[1] Esej o radijaciji crnog tijela na ovom linku:

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/black_body_radiation.html
[2] Esej o temperaturi boja na ovom linku: http://www.techmind.org/colour/coltemp.html

[3] Predavanje na temu boje zvijezda na sljedećem linku:

http://www.shodor.org/refdesk/Resources/Activities/ColorsOfStars/lessonplan.php

[4] Esej o bijeloj kao balansnoj boji: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/white-balance.htm

[5] Esej o temperaturi boja:http://en.wikipedia.org/wiki/Color_temperature

[6] Prethodna referenca

[7] Ovaj hadis se, također, nalazi u knjizi Zbirka slabih hadisa .

Reference:

Esej o karakteristikama crnog tijela ovdje:  http://ultimateavmag.com/features/204eye/index2.html

Esej naslovljen kao “An introduction to chromatics ” ovdje: http://www.techmind.org/colour/index.html
Berns, Roy S.. Billmeyer and Saltzman s Principles of Color Technology, 3rd edition, New York: Wiley, 2000.

[1] Prijevod članka objavljenog pod nazivom The relation between Fire temperature and colour . Preuzeto sa www.quran-m.com i www.kaheel7.com.

[2] Crno tijelo je idealizirani fizikalni sustav čije je svojstvo da upija svo elektromagnetsko zračenje koje padne na njegovu površinu (ne reflektira, niti transmitira zračenje) – idealni apsorber. 

Izvor: http://wiki.fizika.org/wiki/Zra%C4%8Denje_crnog_tijela (op. prev.)

[3] Pretvaranje temperature iz Kalvina u Celzijus računa se po sljedećem obrascu: [K] = [°C] + 273.15, odnosno [°C] = [K] − 273.15 (op. prev.)

[4] Kolorimetar je instrument za svjetlosni senzibilitet koji se koristi za mjerenje intenziteta boje nekog objekta ili uzorka boje u odnosu na crvenu, plavu i zelenu komponentu svjetlosti reflektiranu od objekta ili uzorka. To je proces sličan funkcioniranju ljudskog oka. Izvor: http://www.wisegeek.com/what-is-a-colorimeter.htm

[5] Tirmizijina zbirka hadisa sa komentarom, knjiga 5./Ebu Isa Muhammed Et-Tirmizi; prijevod i komentar Mahmut Karalić. – Novi Pazar: El-Kelimeh, 2010 (Užice: Grafičar), str. 380. (op. prev.)

[6] Buharijeva zbirka hadisa = Sahihu-l-Buhari / Muhammed b. Ismail El-Buhari; (prijevod Hasan Škapur i grupa prevodilaca). – Sarajevo: Visoki saudijski komitet, 2008., tom 2., str. 896-897. (op. prev.)

[7] Buharijeva zbirka hadisa = Sahihu-l-Buhari / Muhammed b. Ismail El-Buhari; (prijevod Hasan Škapur i grupa prevodilaca). – Sarajevo: Visoki saudijski komitet, 2008., tom 1., str. 966. (op. prev.)

Autor: Abduldaem Al-Kaheel
Izvor: kaheel7.com

Prijevod za Akos.bA: Muamer Neimarlija

 

 

Povezani članci

Back to top button