Islamske teme

Lijepo je poslije namaza ovaj veličanstveni ibadet ukrasiti zikrom i dovama

Iz hadisa Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.,  i prakse njegovih ashaba i ehli-bejta, te stavova islamskih pravnika, jasno zaključujemo da je nakon propisanog namaza mustehab ovaj veličanstveni ibadet ukrasiti dobrovoljnim zikrom i dovama. Najbolje je učiti one zikrove i dove koje se prenose od našeg Resulullaha.

U sadržaju koji slijedi navešću neke od preporučenih zikrova i dova koje je lijepo učiti, kada imamo vremena za to, nakon svakog farz namaza. Naravno, taj zikr i dove možemo pomjeriti pa ih učiti i nakon otklanjanih dnevnih i noćnih nafila, odnosno suneta i sunsuneta, kako je to i dugogodišnja praksa kod većine naših balkanskih muslimana.

 Estagfirullah – tri puta, Allahumme entes-selamu ve minkes-selam, tebarekte ja zel dželali vel ikram. (hadise o ovom zikru bilježe Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibni Madže)

 Lijepo bi bilo proučiti i Ajetul-kursijju. ( Nesai, Ibni Hibban, Taberani)

Subhanallah – 33 puta, Elhamdulillah – 33 puta, Allahu ekber – 33 puta, te zikr:

 La ilahe illallahu vahdehu la šeriike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadiir. (Buhari, Muslim, Ahmed)

Sure Ihlas, Felek i Nas jedanput, a poslije akšama i sabaha po tri puta. ( Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

Allahumme inni e’uzu bike minel-buhli,ve e’uzu bike minel-džubni,ve e’uzu bike min en uredde ila erzelil-umuri, ve e’uzu bike min fitnetid-dunja, ve e’uzu bike min azabil-kabr! (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)

Allahumme e’inni ‘ala zikrike ve šukrike ve husni ‘ibadetike. (Ebu Davud, Nesa’i, Ibn Hibban, Hakim, Darimi)

Allahumme inni e’uzu bike minel-kufri vel-fakri ve ‘azabil-kabri. (Nesa’i, Hakim, Ebu Ja’la)

Allahumme inni es eluke rizkan tajjiben ve ‘ilmen nafi’an ve ‘amelen muttekabbelen. (Taberani, Darimi)

Allahumme aslih li dini ve vessi’ li dari ve barik li fi rizki. (Ahmed, Taberani, Ebu Ja’la)

Subhane Rabbike Rabbi-l-‘izzeti ‘amma jesifun, ve selamun ‘ale-l-murselin, ve-l-hamdu lillahi Rabbi-l-‘alemin. (Ebu Ja’la, Darimi)

U našim bosanskim i balkanskim džematima je uglavnom praksa da se uči zajednički zikr poslije namaza koji se sastoji od salavata, Ajetul-kursijje, već spomenutog tespiha i zajedničke namaske dove.

Koju god od namaskih dova koje se nalaze u našim ilmihalima ili namaz-salatima proučite ona je ispravna, jer su najčešće sve te dove kur’ansko-hadiskog porijekla.

Kada smo u džamiji a imam uči namasku dovu (nakon namaza i zikra), onda mi u sebi, tiho i skrušeno, na tu njegovu dovu, izgovaramo: Aamiin!

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Povezani članci

Back to top button