Islamske teme

Izabrane dove Kur’ana i sunneta: Dova (zikr) za svaku priliku

Dova nakon buđenja iz sna

Elhamdu lillahi l-lezi ahjana ba ‘ de ma ematena ve ilejhi n-nušur.

Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas „umrtvi“, i Njemu se konačno sve vraća.

Dova prilikom oblačenja odjeće

Elhamdu lillahi l-alezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvveh.

Hvala Allahu koje me je odjenuo ovom odjećom i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći.

Dova koja se uči poslije obroka

Elhamdu lillahi llezi at’ ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvveh.

Hvala Allahu koji me nahrani i opskrbi bez moje pomoći i moći.

Dova prilikom izlaska iz kuće

Bismillahi, tevekkeltu ‘ Alallahi, la havle ve la kuvvete illa billah.

U ime Allaha, u Allaha se pouzdam, nema snage ni moći osim kod Allaha.

Dova prilikom ulaska u kuću

Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve ‘ala rabbina tevekkelna.

S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo.

Dova i zikr pred spavanje

Bismikellahumme emutu ve ahja.

S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim.

Učiti tri puta suru Ihlas, Felek i Nas.

Učiti Ajetul-kursiju

Učiti 33 puta Subhanallah, Elhamdulillah, te Allahu ekber 34 puta.

Dova nakon uzimanja abdesta

Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, ve ešhedu enne Muhammeden ‘ abduhu ve resuluhu.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, jedan je i nema druga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.

Dova prilikom ulaska u džamiju

Allahumme – ftah li ebvabe rahmetike.

Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti.

Dova prilikom izlaska iz džamije

Allahumme inni es ‘ eluke min fadlike.

Allahu moj, molim Ti se da me obaspeš dobrom.

Dova za onoga ko ti učini dobro

Džezakellahu hajren.

Allah te nagradio dobrim.

Dova na kraju sijela

Subhaneke Allahume ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.

Slava Tebi Allahu moj i neka Ti je hvala, svjedočim da nema drugog boga osim Tebe, molim Te za oprost  i kajem Ti se.

Kako postupiti kada se čuje pjevanje pijetla i revanje magarca

Kada čujete pijetla da kukuriče, molite Allaha za nešto lijepo i dobro, poput dove :

Allahume inni es ‘ eluke min fadlike, jer pijetao je vidio meleka, a ako, pa čujete revanje magarca (ili uporno zavijanje pasa), proučite Euzu, jer su oni spazili šejtana.

Dova protiv zabrinutosti i žalosti

Allahume inni e’uzu bike minel – hemmi vel- huzni vel – ‘ adžzi vel- keselivel-buhli vel-džubni ve dal ‘ id – dejni ve galebetir – ridžal.

Allahu moj, utječem Ti se od brige i žalosti, od iznemoglosti i lijenosti, škrtosti i uspaničenosti, te pred teretom dugovanja i ljudske nadmoći.

Dova prilikom posjete mezarju

Ess – selamu ‘ alejkum ehled – dijari minel – mu ‘ minine vel – muslimine, ve inna inša Allahu bikum lahikun. Nes ‘ elulahe lena ve lekumul – afijeh.

Mir s vama, stanovnici domova vjerničkim i muslimanskih, mi ćemo se ako Allah da, vama priključiti. Molimo Allaha da i vama i nama oprost svoj dadne.

Dova kada se probudi i ustane

Elhamdullilahillezi redde alejje ruhi ve afani fi džesedi ve ezine li bi zikrih.

Hvala Allahu koji mi povrati dušu, podari zdravlje u tijelu i omogući da Ga sa zahvalnošću spominjemo.

Dova iza ezana

Allahumme rabbe hazihidda’veti-ttammeti vessalatil-kaimeti, ati muhammedenil-vesilete,vel-fadilete,veb’ashu mekamen mahmuden-nillezi ve’adteh.

Allahu moj,Gospodaru ovog savršenog poziva i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen (u džennetu) i svako dobro. Uzdnigni Ga na uzvišeno mjesto koje si mu obećao.

Dove u tuzi i potištenosti

La ilahe illallahul-‘azimul-halim. La illahe illallahu rabbul-aršil-azim. La ilahe illalahu rabbus-semavati ve rabbul-erdi ve rabbul-aršil-kerim.

Nema Boga osim Allaha,velikog i blagog. Nema Boga osim Allaha, Gospodara prijestolja velikog. Nema Boga osim Allaha, Gospodara nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Arša plemenitog.

La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin.

Nema Boga osim Tebe, neka si slavljen,doista sam bio od griješnika.

Dova protiv siromaštva i nepravde

Alahumme inni euzu bike minel-fakri vel-killeti vezzilleti ve euzu bike en uzlime ev uzlem.

Allahu moj,sačuvaj me od siromaštva, neimaštinje, poniženja, i sačuvaj me da učinim nepravdu ili da se meni nepravda učini.

Dova zaštite od neprijatelja

Rabbena efrig alejna sabren ve sebbit akdamena vensurna alel-kavmil-kafirin.

Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše, i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog.

Allahumme inna nedž’aluke fi nuhurihim ve neuzu bike min šururuhim.

Allahu moj,molimo Te da njihove spletke na njih usmjeriš i kod Tebe se sklanjamo od njihovog zla.

Dova kada čovjeku postane teško

Allahume la sehle illa ma džealtehu sehlem,ve ente tedž’alul-hazne, iza ši’te sehla.

Allahu moj, ne može biti lahko osim onog što Ti učiniš lahkim, Ti, ako hoćeš, i teško učiniš lahkim.

Dova za roditelje

Rabbirhamhuma kema rebbejani sagira.

Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kada sam bio mali, njegovali.

Rabbigfir li ve li validejje ve li men dehale bejtije mu’minen ve lil-mu’minine vel-mu’minati ve la tezidiz-zalimine illa tebara.

Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaje!

Dove za jačanje imana

Rabbena la tuzig kulubena bea’de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten,inneke entel-vehhab.

Gospodaru naš,ne dopusti srcima našim da skrenu,nakon što si nam na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost.Ti si uistinu onaj koji mnogo daruje.

Allahume habbig ilejnel-imane ve zejjinihu fi kulubina ve kerih ilejnel-kufre vel-fusuka vel-isijam.Vedž’aluhu miner-rašidin.

Allahu moj,učini vjerovanje nama dragim,okiti ga u našim srcima,a učini nam mrskim nevjerstvo,nepokornost i griješenje.Daj nam da budemo od onih koji su na pravom putu.

Ja mukallibel-kulubi sebbit kalbi ala dinike.

O,Ti koji okrećeš srca,učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.

Dova zaštite novorođenčeta od uroka

Euzu bi kelimatillahi-ttammeti min kuli šejtanin ve hammetin ve min kulli ajnin lammeh.

Tražim zaštitu savršenim Allahovim riječima od svakog šejtana, od ujeda (kakve životinje) i svih zlih očiju.

Dova za opskrbu, potomstvo i dug život

Allahumme eksir mali ve veledi ve etil hajati vagfirli.

Allahu moj, podari mi veliki imetak i brojno potomstvo, dug život i oprosti mi.

Dove za zdravlje, blagost, znanje i lijepu ćud

Allahumme agnini bil-ilmi ve zejjini bil-hilmi ve ekrimni bit-takva ve džemmilni bil-afijeh.

Moj Allahu, obogati me znanjem, okiti me blagošću, oplemeni me bogobojaznošću i okiti me zdravljem.

Allahumme inni es’eluke-ssihate vel-iffete vel-emanete ve husnel-huluki ver-rida bil-kadr.

Gospodaru, podari mi zdravlje, čestitost, povjerljivost, lijepu narav i zadovoljstvo sudbinom.

Dova za umrlu osobu

Allahumme inne (navesti ime) fi zimmetike ve habli dživarike fekihi min fitnetil-kabri ve azabin-nar.Ve ente ehlul-vefai vel-hakki, fagfir lehu verhamhu, inneke entel-gafurur-rahim.

Allahu moj, dotični je u Tvojoj zaštiti i dosegu Tvoje blizine, zato ga zaštiti od iskušenja u kaburu i od džehenemske kazne. Ti ispunjavaš obećanja i vlasnik si Istine, pa mu oprosti i smiluj mu se, jer zaista, Ti si onaj koji prašta i koji je milostiv.

Dova prilikom sjevanja munje i grmljavine

Subhanellezi jusebbihu-rra’du bi hamdihi vel-melaiketu min hifetih.

Slava Onome koga grmljavina veliča i hvali, i meleki iz strahopoštovanja prema Njemu.

Dova dok pada kiša

Allahumme sajjiben nafi’an.

Allahu moj, za korisnu kišu Te molim.

Dova nakon kiše

Mutirna bi fadillahi ve rahmetih.

Kiša nam je darovana Allahovom dobrotom i Njegovom milošću.

Dova za prestanak velikih kiša i poplava

Allahumme havalejna ve la alejna. Allahumme ‘alel-akami vez-zirabi ve butunil-evdijeti ve menabitiš-šedžer.

Allahu moj,oko našeg područja spusti ove kiše, a ne na nas. O Allahu, na humusno zemljište i na kršovite stijene, u doline i korijenje drveća (isprazni kišne oblake).

Dova za onoga ko nam dadne pozajmnicu (stvar ili novac)

Barekellahu leke fi ehlike ve malike.

Allah blagoslovio tebe, tvoju porodicu i tvoju imovinu.

Dova kada se odsjeda ili zanoći u nekom mjestu tokom putovanja

Euzu bi kelimatillahi-ttammati min šerri ma haleka.

Pomoću Allahovih savršenih riječi tražim zaštitu od zla što je stvorio.

Dova zahvalnosti Allahu dž.š

Elhamulillahil-lezi bi ni ‘metihi tetimmus-salihat.

Hvala Allahu sa čijom blagodati se upotpunjuju dobri događaji.

Za Akos.ba priredio: Admir Iković

Povezani članci

Back to top button