Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Elnur Salihović: Zekat doprinosi razvoju cjelokupnog društva i zajednice

Elnur Salihović: Zekat doprinosi razvoju cjelokupnog društva i zajednice

Određeni islamski učenjaci, tumačeći značenje riječi zekat, kažu da je dio imovine koji se daje u skladu sa ovom islamskom obavezom nazvan zekatom upravo zato što on uvećava imovinu iz koje je izdvojen i štiti je od propadanja i uništenja.

Zekat se kao neupitna obaveza za muslimane spominje na više mjesta u Kur’anu, od toga na preko dvadeset mjesta zajedno sa namazom.

”Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti, a Allah sve čuje i sve zna”. (Et- Tewba 103.)

Zekat je obaveza koju muslimani mogu izvršiti tokom cijele godine. Međutim, većina muslimana se odlučuje da zekat izdvoji iz svog imetka tokom mubarek mjeseca ramazana. Dva su glavna razloga ovakve prakse. Prvi je vjerovanje, utemeljeno na predajama, da je nagrada za dobra djela učinjena tokom ramazana veća. Drugi je da tokom ramazana srca muslimana omekšaju i smanji se utjecaj šejtana na ljude, a šejtan je veoma aktivan posebno kod odluka vezanih za imetak, pa tako i davanja i ispunjenja obaveza materijalne prirode, kao što je zekat – rekao nam je Elnur Salihović rukovodilac Ureda za zekat Rijaseta IZ BiH.

Akos.ba: G-dine Salihoviću šta je to zekat, objasnite nam ovaj stub Islama?

Elnur Salihović: Sama činjenica da je zekat jedan od pet stubova islama ukazuje na njegov veliki značaj. Sa aspekta šerijatskog prava, zekat podrazumijeva određeni dio imovine koju, u skladu sa Allahovim propisima, treba distribuirati među kategorijama ljudi koji imaju određenu potrebu. Također, ta riječ označava i sam čin davanja ili izdvajanja dijela imovine. Određeni islamski učenjaci, tumačeći značenje riječi zekat, kažu da je dio imovine koji se daje u skladu sa ovom islamskom obavezom nazvan zekatom upravo zato što on uvećava imovinu iz koje je izdvojen i štiti je od propadanja i uništenja. Također, većina učenjaka se slaže da zekat ima višestruke efekte, pa tako spomenuto čišćenje i napredovanje se ne odnosi samo na imovinu, nego i na osobu koja daje zekat, jer zekat čisti i njegovu dušu, kao i osobe koje primaju zekat.

Akos.ba: Kakav je i koliki značaj zekata? Da li ću pogriješiti ako kažem da je u zekatu dvostruko dobro i za pojedinca (onoga ko daje zekat), ali i za zajednicu.

Elnur Salihović: Zekat je nakon namaza, prema mišljenju većine islamskih pravnika, najznačajniji islamski šart i obaveza muslimana. Ispravno razumijevanje zekata i njegova primjena u svakodnevnom životu veoma je važna kako za muslimana kao pojedinca tako i za cjelokupnu zajednicu muslimana. U najkraćem bi se moglo reći da zekat primarno čisti, osnažuje, unapređuje stanje i donosi neophodnu harmoniju, stabilnost i uspjeh davaocu zekata. U isto vrijeme zekat doprinosi razvoju cjelokupnog društva i zajednice, čvrstom vezom savjesnih pojedinaca, davalaca zekata i ostalih članova zajednice.

Kur’anski ajeti i brojni hadisi ukazuju na nemjerljiv značaj zekata za harmoniju, uspjeh i zaštitu jedne zajednice. Stoga, sa sigurnošću možemo reći da zajednica u kojoj većina članova na odgovarajući način ispunjava obavezu davanja zekata je uspješna i harmonična zajednica i nju prati Allahov blagoslov.

Akos.ba: Ko je obavezan davati zekat i na koji način IZ prikuplja zekat?

Pitanje obaveznosti davanja zekata jasno je precizirana šerijatskim propisima, utemeljenim na Kur’anskim ajetima i praksom Muhammeda alejhi selam. Postoji nekoliko uslova obaveznosti zekata, od kojih su najznačajniji da je osoba musliman, da je slobodna i posjeduje puno vlasništvo nad imovinom na koju daje zekat, da posjeduje nisab i havl-protok godinu dana od sticanja nisaba/imovine. Jako je značajno znati na odgovarajući način odrediti nisab i znati osnovne informacije o nisabu. Nisab je određena vrijednost ili količina imovine koju fizičko lice (pojedinac) ili pravno lice (kompanija) treba posjedovati tokom godinu dana da bi bila dužna dati zekat. Nisab podrazumijeva vrijednost ili količinu imovine koja prelazi osnovne životne potrebe, kao što su hrana, odjeća, kuća, stan, prevozno sredstvo, osnovna sredstva za poslovanje i troškovi vezani za pobrojano. Nisab za redžeb, ša’ban i ramazan 1439./2018. godine iznosi 6.174,00KM ili 3.157,00€. Na ukupnu imovinu na koju postoji obaveza davanja zekata (novac, zlato, srebro, trgovačka roba, dionice, obveznice, nekretnine, prihod od poslovanja), a koja dostiže ili prelazi nisab daje se zekat u iznosu od 2,5%.

Islamska zajednica u BiH u najvećoj mjeri prikuplja zekat putem blokova za zekat, u posljednje vrijeme sve je više davalaca zekata koji zekat uplaćuju putem transakcijskih računa, mobilnog i e-bankinga.

Akos.ba: Kada se spomene zekat, obično se prvo pomisli na zekat na novac, no zekat se ne daje samo na novac već i na zlato, srebro, dionice, nekretnine …

Elnur Salihović: Kao što ste naveli postoji širok spektar imovine na koju postoji obaveza davanja zekata i ona uključuje pored tradicionalno dobro poznatih vrsta imovine poput novca/štednje, zlata, srebra, plemenitih metala, trgovačke robe, poljoprivrednih proizvoda i stoke, obaveza zekata se odnosi i na nekretnine, dionice, obveznice i prihode od različitih vrsta poslovanja. U suštini  na svaki prihod od halal poslovanja koji dostiže ili prelazi nisab i uz ispunjavanje drugih uvjeta obaveznosti zekata, postoji obaveza davanja zekata.

Akos.ba: Ukoliko pojedinac ne zna sam izračunati vrijednost zekata, jer on procentualno nije isti , kome se u IZ može obratiti i na koji kontakt?

Informacije o odgovarajućem obračunu zekata mogu se dobiti putem kontakt telefona i e-maila: [email protected], korištenjem Zekat kalkulatora i posjetom web stranici www.zekat.ba, kao i u medžlisima i džematima širom Bosne i Hercegovine, domovinskih zemalja i dijaspore.

Akos.ba: Prošlogodišnja kampanja prikupljanja zekata putem IZ BiH išla je pod motom „Zekat- stub stabilnosti i razvoja“, možete li pojasniti na koji način je zekat = stabilnost društva?

Zekat jača i unapređuje duhovno, mentalno i materijalno stanje muslimana, a stabilnost društva se temelji na jakim i stabilnim pojedincima. Treba istaći i socio-ekonomsku dimenziju zekata, kao važnog faktora smanjena socijalnih razlika i jačanja međuljudskih odnosa. Davanje zekata na odgovarajući način, putem organiziranog sistema u Fond Bejtu-l-mal, potvrđuje identifikaciju i pripadnost davaoca zekata i nastojanje da da doprinos očuvanju i razvoju svoje zajednice.

Akos.ba: Koliko su Bošnjaci (u Bosni, ali i u dijaspori) upoznati sa propisima zekata i koliko ispunjavaju ovaj propis?

Elnur Salihović: Teško je dati tačnu procjenu o tome koliko su Bošnjaci upoznati sa propisima zekata, ali prema pokazateljima koje mi imamo, možemo ustvrditi da je najveći broj Bošnjaka upoznat sa osnovnim propisima vezanim za obavezu zekata. Međutim, pored pitanja o znanju o ovoj obavezi, značajno je pitanje u kojoj mjeri muslimani/Bošnjaci u BiH i dijaspori žele da primjenjuju znanje koje imaju o ovoj obavezi. Nerijetko se dešava da muslimani koji su zekatni obveznici nisu dovoljno odlučni da na odgovarajući način izvrše obračun i izdvoje zekata i pored činjenice da su u značajnoj mjeri upoznati o propisima vezanim za zekat ili znaju prave adrese gdje mogu dobiti odgovarajuće odgovore vezane za propisno ispunjavanje obaveze davanja zekata. Ipak, napravimo li usporedbu sa procentom davalaca zekata, iskorištenosti potencijala i primjeni odgovarajućih propisa zekata u Bosni i Hercegovini i u većem dijelu muslimanskog svijeta možemo biti zadovoljni i istaći da, posebno u posljednjih nekoliko godina, bilježi se značajan napredak, bolji nego u mnogim većinski muslimanskim državama u svijetu.

Razgovarala: Velida Olovčić

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top