Islamske teme

Za koji propust prijeti kazna u kaburu?

“Kada neko od vas obavlja mokrenje neka pripazi na svoju mokraću.” (1:104)
Porijeklo hadisa

Zabilježio ga je Ebu Davud, Bejheki od Ebu Musa el Eš’arije.

Biografija prenosioca

Prenosilac ovog hadisa je poznati sahabija Ebu Musa Eš’ari, inače čuven po brojnim odlikama i moralnim kvalitetima. Stanovao je u Mekki ali je po primanju islama morao seliti u Abesiniju sa prvim muhadžirima. Kasnije se nastanio u Medini u koju je došao poslije bitke na Hajberu. Poslanik ga je imenovao za namjesnika Zebaida i Adna, a kasnije ga Omer postavlja na istu dužnost u Kufi. Hadise je prenosio od Poslanika i prvih ashaba a od njega njegovi sinovi: Ibrahim, Ebu Bekr, Ebu Berde, Musa i njegova žena Ummi Abdullah i dr. Umro je u šezdeset trećoj godini života, 43. po h. u Kufi, a ponekim verzijama u Mekki. (Tehzib 5:562).

Povod nastanka

EbuDavud je zabilježio sljedeći podatak: “Kada je Abdullah b. Mesud došao u Basru, sreo se sa Ebu Musa el  Eš’arijom. Prednjim je učio hadise, pisao ih i kasnije prenosio drugima.Nakon kraćeg vremena napustio je Basru pa je morao kontaktirati s Eš’arijom putem pisama.Tako mu je jednom poslao pismo u kojem ga moli da mu napiše još koji hadis za koji nije čuo. Ebu Musa je odgovorio na pismo i napisao: “Bili smo na putu sa Poslanikom pa se jednom udaljio od nas. Otišao je radi svoje potrebe. Kada se dovoljno udaljio od nas približio se jednom starom zidu, naslonio se na njega i tako obavio malu nuždu. Kada se vratio rekao nam je prednji hadis.’’

Komentar

Mokraća se svrstava u stvari koje kvare abdest i namaz. Zato treba voditi računa prilikom vršenja male nužde da se ne pokapamo, jer bi to moglo prouzrokovati neispravnost namaza. Alejhisselam ističe da će iskušenja zagrobnog života (kaburski azabi) prvo uslijediti radi mokraće. (IbnMadže: Tahare 26, En-Nesai: Sehve 88).

Abdullah b. Abbas priča da je Poslanik jednog dana prošao pored medinskog groblja i zaustavio se pored dva svježa mezara. Tom prilikom je rekao: “Ovi koji ovdje leže sada su u velikim mukama, ali zbog male nepažnje. Što se tiče prvog nije pazio na mokraću, a drugi je prenosio tuđe riječi.” (Buhari, Imam Ahmed, En-Nesai).

Ovo pitanje, kako vidimo, ima svoj vjerski, tačnije fikhski, karakter ali i higijenski gledano ima svoje opravdanje i zato mu treba pokloniti potrebnu pažnju.

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba priredila: Merima Š.

Povezani članci

Back to top button