Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Mehmed Handžić"

Iz pera Mehmeda Handžića: Žena u islamu

Da bi se prikazao položaj žena u islamu, bez sumnje bi trebalo prije toga iznijeti, kakav je položaj imala žena među Arapima prije islama i kod drugih predislamskih naroda? Mi se pored toga nećemo osvr­tati na položaj žene neislamskih naroda prije i poslije islama, niti ćemo zasebno govoriti o položaju žene

Džennetske bašče o temeljima vjerovanja – Djelo Pruščaka koje je Mehmed Handžić prilagodio

Djelo Hasan Kafi Pruščaka pod nazivom "Rawadat al-jannat fi usul al-i'tiqadat (Džennetske bašče o temeljima vjerovanja) na bosanski jezik preveo je Mehmed Handžić. Glavni zadatak uz prijevod na bosanski jezik, Handžić je sebi postavio da veoma iscrpno i detaljno prilagodi ovo djelo čitaocima, tumačeći ono što Hasan Kafi Pruščak piše,

Iz pera Mehmeda Handžića: Kur'anske dove s prijevodom

Euzu bil-lahi mineš-šejtanir-radžim! Bismil-lahir-rahmanir-rahim! El-hamdu lil-lahi rabbil-alemin. Er-rahmanir-rahim. Maliki jevmid-din. Ijjake na'budu ve ijjake neste'in. Ihdi-nes-siratal-mustekim. Siratal-lezine en'amte alejhim gajril-magdubi alejhim ve led-dallin.(1) Rabbena tekabbel minna inneke entessemiul-alim.(2) Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azabena-nar. (3) Rabbena efrig alejna sabren ve sebbit akdamen vansurna alel-kavmil-kafirin. (4) Semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ilejkel-masir.

Iz pera Mehmeda Handžića: Poslanikove dove

Euzu bi kelimatil-lahit-tammati min šerri ma halek. (tri puta) (1)      Bismil-lahil-lezi la jedurru measmihi šej'un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim. (tri puta) (2)      El-hamdu lil-lahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi mubareken alejhi kema juhibbu rabbuna ve jerda. (3)      Allahumme inni es'eluke bi enne lekelhamde la ilahe illa entel-mennanu bediussemavati

Tribina na FIN-u: Mehmed Handžić – život alima

Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka organizuje tribinu pod nazivom "Mehmed Handžić - život alima." Tribina se organizuje povodom 110 godina od rođenja Mehmeda Handžića, kao prilog sjećanju na ovog alima koji zauzima značajno mjesto u interpretativnoj muslimanskoj tradiciji na ovdašnjim prostorima. Cilj tribine je prezentovati djelo Mehmeda Handžića, koje ga očituje kao

Iz pera Mehmeda Handžića: O adabima dove

Kada te upitaju o Meni Moji robovi, ti im reci da sam Ja blizu, uslišavam dovu onoga koji moli, kada Me zamoli, pa nek se i oni Meni odazovu i nek Me vjeruju, ne bi li bili na Pravome putu, (Suretu-l-Bekare, 186). Molite Boga ponizno i tajno, jer On ne voli

110 godina od rođenja Mehmeda Handžića

Ove godine navršava se 110 godina od rođenja znamenitog intelektualca Mehmeda Handžića, koji je dao ogroman doprinos razvoju naučne misli u BiH i metodologiji istraživanja u historijskim naukama. Tim povodom dr. Abdulgafar Velić, pomoćnik muftije sarajevskoga, posjetio je s dr. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka,

FIN: Održana konferencija „Bošnjačka stvarnost 1938-1945 – savremeni izazov“

Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu je u ponedjeljak, 28. novembra, organizovalo naučnu konferenciju pod nazivom „Bošnjačka stvarnost 1938-1945 - savremeni izazov“. Povod za organizovanje ove konferencije jesu sve češći napadi i osude bošnjačke uleme iz tog perioda, te prezentacija naučno utemeljenih odgovora na kritike i dezinformacije o ulozi muslimanskih

Top