DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Kako voljeti Muhammeda, a.s.?

Ličnost posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s., je nepresušno vrelo dobrote i mudrosti u svakom vremenu i za sve generacije.

Koristimo priliku da podsjetimo sviju nas na značaj i veličinu uloge Muhammeda, a.s., na svim poljima ljudskog djelovanja. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje: zašto volimo Muhammeda, a.s., i na koji način iskazivati našu ljubav prema njemu!? Sjećanje na Muhammeda, a.s., nije kao sjećanje na običnog smrtnika. Sa mnogo pažnje, ljubavi, poštovanja i obzirnosti treba prilaziti sjećanju na njega, a.s., i neprestano se dokazivati u slijeđenju njegova sunneta.

Prvi korak u životu za postizanje nepatvorene ljubav prema nekome, jeste istog što bolje upoznati. Tek tada sebi, duboko negdje u duši, možemo odgovoriti zašto nekog iskreno volimo. Zatim slijedi metodološko-praktična realizacija te ljubavi, tj. ispoljavanje koje se manifestira na različite načine. U ovom slučaju, da bismo argumentovano kazali zašto i kako volimo Muhammeda, a.s., napravit ćemo kraći presjek odlika i uloge Resul-ullaha, a.s. u njegovoj misiji.

Zašto volimo Muhammeda, a.s.?!

Zato što smo mi, od svih ummeta, najbolji ummet i to zbog Allahova Poslanika, a.s.i zato što je on svoj život zavjetovao za sve svoje sljedbenike. Kada je Muhammed, a.s., zatražio od svojih sljedbenika ljubav prema sebi, to znači da je zatražio ljubav prema poslanstvu koje mu je dostavljeno i koje je apsolutno proželo njegov besprijekorno moralni život. On je time pokazao put prema Allahu, dž.š. Islam ne traži apstraktnu ili samo verbalnu ljubav, već ljubav koja je osmišljena i konkretizirana u dobrim djelima, kao zalozi za sreću u vječnom životu.

Naš Gospodar o ulozi svoga najodabranijeg poslanika kaže:

„O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da po Njegovom naređenju pozivaš ka Allahu i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti.“ (El-Ahzab, 45-47) Iz navedenog ajeta zaključujemo da je Muhammeda, a.s., u odnosu prema čovječanstvu vodilja prema sveopćem spasenju tijela i duše.
„Reci: `Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!` – a Allah prašta i samilostan je.“ (Alu Imran, 31) Ovdje nas Božije riječi podučavaju da se ne može Allah voljeti bez da se ne voli Njegov Poslanik i da je sunnet put do istigfara.
„Kada se vjernici Allahu i Poslaniku njegovu pozovu, da im On presudi, samo reknu: `Slušamo i pokoravmo se!` Oni će uspjeti.“ (Nur, 51) Možemo zaključiti da je ključ uspjeha kako na dunjaluku tako i na ahiretu pokoravanje Kur`anu i Sunnetu. Svako djelovanje po svom hiru je put šejtana koji vodi u Džehennem.
Odlike Muhammeda, a.s., su neizbrojive, međutim podsjećanja radi, mi ćemo ih nekoliko nabrojati:

Allah dž.š., je Muhammedu, a.s., i njegovom Ummetu, zemlju učinio čistom i pogodnom za obavljanje namaza.
Dat mu je jezgrovit govor sa kojim je plijenio srca širokih masa
Dozvoljen mu je ratni plijen
Muhammed, a.s., je posljednji Allahov Poslanik, tj. Kruna vjerovjesnika
Dato mu je pravo na šefa`at – zagovorništvo
Muhammed, a.s., je imam svim poslanicima
Doživio je Mi`radž – uzdignuće na više sfere
On je prvi nad kojim će se zemlja rastupiti i prvi koji će u Džennet ući, i svi će poslanici biti pod njegovom zastavom.

Muhammed, a.s. je bio poslanik, vjerovjesnik, izaslanik, donosilac radosne vijesti, opminjač, vjeran i siguran savjetnik, suprug, roditelj, djed, komšija, državnik – upravitelj, vojskovođa, borac na Božijem putu za sveopće dobro, trgovac, zaštitnik slabijih posebno siročadi, najljepšeg ponašanja (morala).

Voljeti Muhammeda, a.s., predstavlja uzvišeno i Bogu drago djelo. Svaki musliman i muslimanka trebaju svoja srca otvoriti kako bi svjetlost ljubavi prema Resulu, a.s., prosvijetlila kako dušu tako i um. Musliman radostan svjedoči i cijelim bićem nastoji da će tu svoju ljubav potkrijepiti praksom slijeđenja njegova sunneta.

„Ko oživljava moj sunnet – on me voli, a ko mene voli – biće sa mnom u Džennetu.“ Iz ovog hadisa vidimo da svako onaj koji se u svom životu ogleda na Poslanika, a.s., živeći život protkan sunnetom zadobija obećanje džennetskog druženja sa Muhammedom, a.s. Oživljavanje sunneta podrazumjeva prvo upoznati sunnet i onda isti doslovice primijeniti u svom životu.

Da bismo što potpunije odgovorili na ovo pitanje pozvat ćemo se na predanja koja svjedoče iskrenu ljubav ashaba prema Poslaniku, Muhammedu, a.s. Enes ibn Malik, pripovjeda da je jedan čovjek upitao Alejhisselama kada će biti Sudnji dan? Poslanik, a.s., upita: „Šta si za Sudnji dan pripremio?“ A on odgovori: „Nisam pripremio mnogo ni namaza ni posta ni sadake, ali volim Allaha i Njegova Poslanika.“ „Ti ćeš biti sa onima koje voliš, odgovori Muhammed, a.s.“ (Buharija, Muslim i Taberani)

Mušrici su jedne prilike zarobili Zejda ibni Eddesina i osudili ga na smrtnu kaznu. Vođa mušrika Ebu Sufjan mu je rekao: „Bi li volio da si sada kod kuće među svojima, a da je na mjestu tebe ovdje Muhammed pa da ga ubijemo?“ Na to mu je Zejd odgovorio: „Allaha mi, ne bi želio da trn ubode Muhammeda, a.s., na mjestu gdje je on sada, a da ja budem kod kuće među svojima.“ Ebu Sufjan čuvši ove riječi reče: „Nisam vidio da ikoga ljudi vole, kao što vole Muhammeda njegovi drugovi.“

Salavatom osvježi dušu

Jedan od dokaza naše ljubavi prema dragom Poslaniku, a.s., jeste donošenje salavata, jer ko koga voli toga i spominje. Salavati koje donosimo na Allahovog Odabranika, a.s., su samo mali dio naših nastojanja, pažnje i ljubavi koju iskazujemo prema njemu. „Usadite tri svojstva u odgoj vaše djece: da vole vašeg vjerovjesnika, da vole njegovu porodicu i da znaju učiti u Kur`anu.“ Kako vidimo, ljubav prema vjerovjesniku je temelj odgoja naše djece. Salavati na Resula, a.s., i njegovu porodicu su prvi koraci u dječijem životu ka iskrenoj ljubavi prema istim. A podučavanjem Kur`anu, kod djece izgrađujemo svjetonazor utemeljen na pravim vrijednostima.

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED! Salavate treba učiti što više i u raznim prilikama. A koliko znamo o vrijednostima salavata? Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: „Allah i meleki Njegovi donose salavate na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi salavate na njega i šaljite mu selam.“ (El-Ahzab,56) Jedina naredba koja je došla od strane Allaha, dž.š., a u čijem izvršavanju sudjeluje i Allah, dž.š., jeste donošenje salavata na Svoga Poslanika.

Muhammed, a.s. direktno podstiče i nas kao njegove sljedbenike da ustrajemo u donošenju salavata: „Ko donese jedan salavat na mene, Allah donese na njega deset, ko donese na mene deset, Allah na njega stotinu, ko donese na mene stotinu salavata Allah će ga zaštititi od vatre licemjerstva i nastaniti će ga sa šehidima na Sudnjem danu.“ (Taberani) Na osnovu ovoga mogli bismo zaključiti da bi trebalo dnevno bar jedan salavat proučiti. Srednja mjera bi bila 100 salavata, a najbolje je ko prouči 1000 puta, jer Resul, a.s, poručuje: „Ko donese na mene 1000 salavata u jednom danu, neće umrijeti dok ne vidi svoje mjesto u Džennetu.“ (Ibn Šahin)

Veliki je škrtac koji kad čuje da se spomene Poslanikovo ime, a ne donese salavat, jer hadis je izričit: „Kod koga se ja spomenem pa namjerno izostavi salavat na mene skrenuo je sa puta u Džennet.“ (Taberani)

U historiji čovječanstva, tek sa dolaskom Muhammeda, a.s., Allah u Kur`anu u potpunosti obznanjuje svoju poruku. Šerijat, Allahov zakon, dovršava se ovim poslanikom, a čovječanstvo dobiva univerzalnu vjeru.

Međutim, veliki je gubitnik i nesretnik onaj koji odbija da slijedi Poslanika, a.s., kao što to hadis napominje: „Sav moj Ummet ući će u Džennet, osim onih koji to odbiju. A ko je taj koji to odbija, Božiji poslaniče? – rečeno je. On odgovori: `Ko me slijedi – ući će u Džennet, a ko mi je neposlušan – on odbija.“

O važnosti sljedbe Poslanika, a.s., neka nam posluži ovaj primjer: drvo koje ima samo stablo i gole grane, bez lišća i plodova, ne odaje svoju ljepotu. Islam sliči na drvo sa sedamdeset i više grana. Njegovo stablo je Kelimei-šehadet, veće grane su 33 dinislamska šarta, ogranci su sunneti (svakodnevne radnje koje je Poslanik činio), lišće su mustehabi (ono što je Poslanik preporučio kao lijepo) i plodovi su mendubi (najsitnije Poslanikove pohvalne radnje).

Na kraju ovog prisjećanja molimo Svevišnjeg Allaha, dž.š., da nas nadahne ljubavlju prema Muhammedu, a.s,, i da ga vjerno slijedimo kako bismo mogli zajedno sa njim zakoračiti preko džennetskog praga. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMED VE ALA ALI MUHAMMED.(preporod.com)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button