Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 375)

Da li je nošenje nikaba vadžib?

* Nikab - je dio mahrame ili platna kojim se prekriva lice, tako da se od njega ne vidi ništa osim očiju. Vadžib je šerijatska obaveza koja se mora ispuniti. Pitanje: Pročitale smo ono što ste pisali, braneći nikab uzvraćajući na napade onih koji kažu: da je nikab novotarija

Pojava Mehdije kao karika koja spaja velike i male predznake Smaka svijeta

 Hadisi koji govore o Mehdiji su mnogobrojni tako da po značenju dosežu stepen najvjerodostojnije predaje (mutevatir). [1] Šejh Muhamed el-Berzendži, u knjizi Osvrt na predznake Smaka svijeta kaže: "Velikih predznaka, bliskih nagovještaja dolaska Smaka svijeta, ima mnogo, a od njih su: Mehdija, koji je jedan od prvih. Hadisi o Mehdiji su

HUTBA: Vakufom osigurajmo pravedniju budućnost

„Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova  i u svakom klasu  stotinu zrna- a Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“(Al-Baqara 261) „One koji troše imetke svoje u želji da

Fikh muslimanskih manjina: Fikhski problemi manjina

 Neki od tih problema supolitički problemi prouzrokovani nasrtajem većine na njihova prava i ne vođenjem računa o njihovim vjerskim specifičnostima; neki ekonomski, jer u mnogo slučajeva ta manjina pripada siromašnom sloju durštva i onima koja imaju manje prihode tako da njihovim sposobnostima i svakodnevnim zalogajem vlada većina; neki sukulturni nastali dominacijom kulture većine

Sumnjive stvari

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Halal je jasan i haram je jasan, a između njih su sumnjive stvari, koje ne poznaje većina ljudi. Ko se čuva sumnjivih stvari, čuva svoju vjeru i čast. A onaj ko zapada u sumnjive stvari je kao čoban koji čuva oko međe, koju lahko može preći.

Top