Historija i tradicijaIstaknuti Bošnjaci

Avdo Sućeska – istraživač, naučnik, intelektualac

Kada govorimo o istaknutim Bošnjacima koji su se bavili osmanskim periodom svakako je jedan od najznačajnih ličnosti Avdo Sućeska, koji je veliki dio svoje karijere posvetio istraživanju perioda osmanske uprave u našoj domovini.

Kraća biografija

Avdo Sućeska (1927–2001) je rođen 1927. u selu Jasenici, opština Rogatica. Poslije završene osnovne škole i gimnazije, studirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu i diplomirao 1950. Na istom Fakultetu ubrzo je izabran za asistenta, a zatim i za docenta na Katedri istorije države i prava naroda Jugoslavije. Školske 1962/63. bio je na specijalizaciji u Minhenu, u Institutu za istoriju i kulturu Bliskog Istoka i turkologiju. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1959. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1964, a redovnog profesora 1969, i to za predmet Istorija države i prava naroda Jugoslavije.

Uporedo s radom na Pravnom fakultetu od 1968. do 1971. bio je na dužnosti direktora Orijentalnog instituta u Sarajevu. Dvije godine bio je dekan Pravnog fakulteta. Rijetke su naučne manifestacije posvećene pitanjima osmanske uprave, poreskog sistema i vojnog uređenja na kojima se nije čuo glas dr. Avde Sućeske, kao što su rijetke publikacije u kojima njegova djela nisu korištena i navođena.

Naučni rad

Bio je  veoma aktivan i u organizovanju naučnih istraživanja i podsticanja svih onih naučnih polemika koje su vodile raščišćavanju pojedinih pitanja osmanske administracije u jugoistočnoj Evropi. Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1987, a za redovnog 1995. godine. Među mnogobrojnim radovima dr. Avde Sućeske ipak na prvom mjestu treba izdvojiti njegovu obimnu i temeljitu monografiju Ajani (Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka). Na osnovu bogate naučne literature i izvorne građe, dr. Sućeska je u ovoj knjizi ispitao i prikazao nastanak i razvitak jedne od ustanova koje su najkarakterističnije za osmanski režim XVIII i početka XIX vijeka. Avdo Sućeska je svoj rad usmjerio na izučavanje osmanskog perioda što je oblikovalo njegovu naučnu karijeru prema tome da postane jedan od najznačajnijih osmanista u jugoistočnoj Evropi.

Za Akos.ba priredio: Admir Lisica

Povezani članci

Back to top button