Islamske teme

Znate li koji je jedini ajet Kur’ana koji je objavljen unutar Kabe?

U predislamskom dobu Arapi su cijenili svetost Kabe, ali na svoj način. Tokom dana hadža, opskrba vodom hadžija povjerena je Abbasu, radijallahu anha, amidži Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Dužnost čuvanja ključeva Allahove kuće i njezino otvaranje i zatvaranje tokom određenih dana povjerena je Osmanu bin Talhi.

Naredba vraćanja emaneta

Nakon osvajanja Mekke, kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo ključeve vrata Kabe od Osmana bin Talhe, otvorio njezina vrata  i ušao u Kabu, Allah je objavio ovaj ajet poučavajući Svog Poslanika da vrati emanet/ odgovornost (u ovom slučaju, ključeve) onome kome po pravu pripada.

Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi. (En-Nisa, 58)

Allah zapovijeda da se povjerenje (ključevi) vrate pravom vlasniku. El-Hasan prenosi od Samure da je Allahov Poslanik rekao:  Ispoštuj emanet onom ko ti ga povjeri, a nemoj izdati onog koji je tebe izdao.

Predaje na­vode imam Ahmed i autori Sunena i to obuhvata sve stvari i poslove od povjerenja kojima je obavezan čovjek, počevši od prava Allaha Uzvišenog prema Svojim robovima (kao što su namaz, zekat, post, ke­fareti, zavjeti i druge obaveze koje su čovjeku povje­rene i za koje robovi ne znaju), do prava ljudi jednih prema drugima (kao što su: ugovori, stvari na čuvanju i drugo što povjeravaju jedni drugima bez dovoljnog uvida u to), a što je Allah naredio da se izvrši. Ko to ne učini na ovome svijetu, od njega će se nadoknaditi na Sudnjem danu, što potvrđuje i vjero­dostojan hadis, prema kome je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: Tada će se sigurno dati prava onome kome pripadaju, pa će se ovci bez rogova dati od one koja je imala rogove!

Ibn Džerir je zabilježio da je Ibn Džurejdž rekao o ovom ajetu: Objavljen je u vezi Osmana bin Talhe od kojeg je Allahov Poslanik uzeo ključ Kabe i ušao u nju na Dan osvajanja Mekke. Kada je Poslanik izašao, učio je ovaj ajet: Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate. Onda je pozvao Osmana i vratio mu ključeve.

Ibn Džerir, također, prenosi da je Omer bin el-Hattab rekao: Kada je Allahov Poslanik izašao iz Kabe, učio je ovaj ajet Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate. Žrtvovao bih i oca i majku za njega, nikada ga ranije nisam čuo da uči ovaj ajet.

Međutim, primjena ovog ajeta je općenita, a zbog toga su Ibn ‘Abbas i Muhammed bin el-Hanefijja rekli: “To se odnosi i na dobročinitelja i na pokvarenjaka!”, što znači da naredba obuhvaća svakoga.

Naredba da budemo pravedni

Allah kaže: …i kada ljudima sudite da pravično sudite, naređujući pravednost kada se sudi ljudima.

Muhammed bin Ka’b, Zejd bin Islam i Šahr bin Havšab su rekli: “Ovaj ajet je objavljen u vezi onih koji su na vlasti’, što znači onima koji donose presude između ljudi. Hadis kaže: Allah je uz vladara sve dok ne postane nepravedan, a kada postane nepravedan – onda ga ostavi samog!

Dalje se navodi: Jedan dan pravde jednak je 40 godina ibadeta.

Allah kaže: Uistinu je divan Allahov savjet!, što znači Njegove naredbe da se vrati emanet onome kome je povjeren, da se pravedno sudi među ljudima, i da su sve Njegove naredbe cjelovite, savršene.

Allahove riječi: A Allah doista sve čuje i vidi, znače da On čuje ono što govorite i zna vaše postupke.

Historijska pozadina ajeta

Prema ličnoj izjavi Osmana bin Talhe, Kaba se otvarala svakog ponedjeljka i četvrtka u periodu džahilijeta i ljudi bi koristili tu priliku da uđu u svetu Kuću.

Prije nego što je učinio hidžru, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je od Osmana b. Talhe ključeve od Kabe, ali ga je Osman na grub način odbio i izvrijeđao. Osman u to vrijeme nije bio musliman. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada mu je rekao: Osmane, jednog ćeš dana vidjeti ove ključeve u mojoj ruci. Tada ću ih dati kome ja hoću, a Osman je uzvratio: Taj dan će biti propast i poniženje za Kurejšije! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: Ne! Bit će to za njih uspjeh i ponos.

Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je u godini kada je oslobođena Mekka, Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao na devi Usamea b. Zejda, r.a., i kleknuo je u blizini Kabe. Zatim je pozvao Osmana b. Talhu, rekavši: Donesi mi ključ. On je otišao kod svoje majke, a ona je odbila dati mu ključ, te joj on reče: Tako mi Boga, ili ćeš mi ga dati ili će ova sablja izaći na moju kičmu. Pa mu je onda dala ključ i on ga donio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., predavši mu ga. Tada je Poslanik, s.a.v.s., otvorio vrata.

U jednom drugom hadisu prenosi se da je nakon oslobođenja Mekke, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Aliji, radijallahu anhu, da donese ključeve Kabe od Osmana bin Talhe, koji se sakrio kad je čuo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u Mekku. Alija, radijallahu anhu, je otišao da pronađe Osmana i našao ga je na krovu Kabe, kada je od njega tražio ključeve Osman ih nije htio dati. Alija, radijallahu anhu, je onda zgrabio ključeve i odnio ih Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji je ušao u Kabu i klanjao dva rekata namaza.

U to vrijeme, Poslanikov amidža, Abbas ibn Abdul-Muttalib je zatražio da ključ dadne njemu jer tada bi porodica imala dvije časti, čast služenja vode hadžijama i čast čuvanja ključeva Kabe.

A onda je Džibril, alejhi sellam, sišao sa ajetom i objavio ga unutar Kabe: Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi. (En-Nisa, 58)

Što je bukvalno značilo ‘Allahov Poslaniče, vrati ključeve Osmanu bin Talhi’, što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i učinio. Pozvao je Aliju, radijallahu anhu, i rekao mu da vrati ključeve Osmanu bin Talhi i izvine se zbog načina na koji ih je uzeo. Sve ovo je iznenadilo Osmana bin Talhu jer nije mogao vjerovati da mu je Alija, radijallahu anhu, vratio ključeve po uputama Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osvajača Mekke. Alija, radijalahu anhu, mu je objasnio da je ajet objavljen zbog njega i da je Allah, s.v.t., naredio Poslaniku da vrati emanet onome kome je povjeren. Nakon toga Osman bin Talha je izgovorio šehadet i postao musliman.

Od tog vremena pa do danas, porodica Osmana bin Talhe čuva ključeve Kabe i tako će ostati do Sudnjeg dana.

Međutim, moramo imati na umu važno pravilo o kojem postoji konsenzus učenjaka. Pravilo je da čak iako je kur’anski ajet objavljen u vezi nekog određenog događaja, pravilo ima univerzalnu primjenu i ne smije biti ograničeno samo na taj događaj.

IslamBosna.ba

Povezani članci