Islamske teme

Zadovoljstvo vjernika pri obaranju pogleda

Ebu Umame, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kad god musliman bude izložen iskušenju da pogleda u ljepotu neke žene a zatim obori svoj pogled, Allah, dž.š., mu to nadoknadi pokornošću čiju će slast osjetiti u svom srcu.“ (Ahmed)

Piše: dr. Fuad Sedić

U predaji kod Ebu Nuajma se kaže: “Ko pogleda u neku ženu, a zatim odmah obori svoj pogled, Allah će ga opskrbiti pokornošću čiju će slast osjetiti u svom srcu.“ (Ebu Bekr El-Enbari)

Vjernik je svakodnevno izložen raznim porocima i nedozvoljenim stvarima. U ovom čudnom zemanu, kada se i najogavniji i ljudskom rodu nepojmivi postupci tolerišu i dopuštaju, nije lahko odoljeti tim nasrtajima i sačuvati sebe i porodicu da ostanu i ponašaju se u granicama vjere i šerijata. Ali valja se boriti i u tome ustrajavati.

Tokom cijelog svog života vjernik biva izložen raznim iskušenjima i šejtanskim spletkama. Šejtan se zarekao Svemogućem Allahu da će ljude odvraćati od Pravog puta i zavoditi ih sve do Kijametskog dana. To se svakodnevno obistinjuje i vidimo njegovu aktivnost na svakom koraku. Šejtan prvenstveno pokušava da vjernika odvrati od činjenja dobrih dijela, pa ako u tome ne uspije onda na svaki mogući način pokušava da mu ta dobra djela pokvari ili ih bar umanji. On čovjeku za vrijeme namaza donosi razne misli kojima mu umanjuje koncentraciju i dovodi ga do stanja da ne zna koliko rekata je klanjao. Također nagovara čovjeka da tokom namaza pokaže „posebnu skrušenost“ a ustvari time mu uništava njenog namaz, jer tada klanjač priželjkuje da ga ljudi vide kako lijepo i skrušeno klanja.

Šejtan se svakodnevno igra i poigrava sa našim brakovima i pokušava da omrzne bračne drugove, jedno drugom, tako da se ne podnose i kao rezultat toga je veliki broj razvoda brakova koje svakodnevno imamo. U predajama se govori da vođa šejtana Iblis šalje svoju vojsku, ostale šejtane da prave nered po zemlji i da ljude odvraćaju od Pravog puta. Kada se vraćaju sa izvešenja zadataka podnose mu izvještaj o tome šta su uradili. Svako govori šta je uradio i to Iblis omalovažava ali kada ga neko od njih obavijesti da je napravio razdor u braku i da učinio da se bračni drugovi raziđu, tog šejtana Iblis posebno nagrađuje i daje mu počasno mjesto pored sebe, hvaleći to njegovo djelo.

Ono što je posebno aktuelno ovih dana a što je jedno od najjačih šejtanskih oruđa za zavođenje ljudi je mnoštvo razgolićenih i nepristojno obučenih žena.

U jednom hadisi-kudsi Allahov Poslanik, s.a.v.s., navodi da je Allah, dž.š., rekao.: “Zabranjeni pogled je otrovna strelica od Iblisovih strelica. Ko se od njega sustegne iz straha od Mene, Ja ću mu umjesto toga dati vjerovanje (iman) čiju će slast osjetiti u svome srcu.” (hadis je sahih, a zabilježili su ga Taberani i Hakim.)

Upravo zbog toga je Allah, dž.š., naredio vjernicima a i vjernicama da obore svoje poglede i da ne gledaju u ono što je zabranjeno – haram. „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja.” (Sura En-Nur, 30)

Čuvanje stidnih dijelova tijela podrazumijeva čuvanje od svih vrsta harama kao što je to blud, homoseksualizam, izopačeni i neprirodni spolni odnosi i čuvanje od svega onoga što vodi do ovakvih grijeha. Podstičući vjernike na čuvanje morala Allahov Poslanik, s.a.v.s., u drugom hadisu kaže:

“Ko mi garantuje za ono što što mu je između vilica (jezik) i za ono što mu je između nogu (spolni organ) ja njemu garantujem Džennet.” (Buhari) U jednom drugom hadisu Ubade ibn Samit, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Garantujte mi šest stvari, ja ću vama garantovati Džennet: kada pričate govorite istinu, ispunjavajte ono što obećate, sačuvajte ono što vam je povjereno, čuvajte svoja stidna mjesta (svoje poštenje), obarajte svoje poglede i čuvajte svoje ruke.“ (hadis je sahih, Ahmed 5/333, Ibn Hibban, Ibn Huzejme i Hakim u Mustedreku 4/358)

Abdullah ibn Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru na Sudnjem danu: oko koje je plakako iz skrušenosti prema Allahu, oko koje je stražarilo na Allahovom putu i oko koje nije gledalo u ono što mu je zabranjno.“ (hadis je sahih a zabilježio ga je Taberani)

Burejde, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Aliji, r.a.: „O Alija, nemoj dozvoliti da tvoj prvi pogled bude popraćen drugim pogledom, ono što na prvi pogled (iznanada i nemajući namjeru) vidiš to ti je dozvoljeno, a drugi pogled ti je zabranjen (haram)!“ (Tirmizi, hadis je hasen)

Čovjek je predodređen činjenju dobra a šejtan ga navraća da čini zlo. Vjernik se trudi da čini dobra djela i susteže se od loših. Kada kod njega prevlada hajr i taj osjećaj nadvlada ono što ne valja (činjenje zla) onda čovjek osjeća posebno zadovoljstvo. Allah ga nagrađuje posebnim osjećajem ljepote izvršavanja Allahove naredbe kao i osjećajem da je nadvladao šejtana i da mu nije bio pokoran. Tako onaj koji rada Allaha obori svoj pogled osjeća svjetlost u svome srcu i njegova ljubav prema činjenju dobra se povećava, jer je on tada ustvari u pokornosti svome Gospodaru i on ga time nagrađuje. On tada ima ljepši osjećaj i zadovoljstvo nego onaj koji je pogledao u ono što mu je haram, pa makar on pri tome i osjećao neko varljivo zadovoljstvo i slast. Neka dobro zna da je to ono na šta ga šejtan nagovara i što vrlo često ima pogubne posljedice u njegovoj bračnoj harmoniji. To je ustvari put kojim šejtan ugrožava i postepeno razvaljuje brakove i pravi smutnju na zemlji.

Molim Allaha da sačuva naše pogleda od svega onoga što je haram i da nam dadne pravo zadovoljstvo u slijeđenju Njegovih naredbi i klonjenje onoga što nam je On zabranio.

preporod.com

Povezani članci

Back to top button