Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Univerzitet – simbol kur'anskog imperativa ikre – uči

Univerzitet – simbol kur'anskog imperativa ikre – uči

Neka je sva hvala i zahvala Allahu Plemenitom i neka je salavat i selam na Njegovog posljednjeg poslanika i miljenika Muhammeda a.s., na njegovu časnu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do dana Sudnjega! Draga braćo i cijenjene sestre! Tema naše današnje hutbe je: Univerzitet – simbol kur'anskog imperativa ikre -uči

Treba li muslimane uopšte podsjećati na vrijednosti znanja, učenja i istraživanja?  Stoga, ova hutba neće tretirati pitanje vrijednosti nauke ili nagrada koje Allah obećava za one koji su na tom časnom putu. Ovom hutbom želimo problematizirati naš odnos prema Univerzitetu – nauci i učenju? U tom smislu, s obzirom na negativne trendove spram navedenog, mi Bošnjaci bismo trebali da tragamo za  odgovorima na sljedeća pitanja: Jesmo li i  koliko smo degradirali  pojam Univerziteta kao simbola učenja i nauke? Koji su uzroci te degradacije i u konačnici, najvažnije pitanje, koje su konsekvence / posljedice takvog odnosa za društvo i državu?

Braćo i sestre! Univerzitet je samo pojam kojim se danas označava  kuća znanja i mudrosti.  Islamska kuća znanja je kroz muslimansku historiju, svoju misiju realizirala kroz različite forme, nekada izravno sa pojedinca na pojedinca, nekada su to bili kružoci ili halke, nekada malene zavije ili medrese pa sve do današnjih graditeljskih zdanja u kojima se nauka proučava. Međutim, u islamu, ta kuća kako god se zvala kroz vremena, ona nikada nije odstupila od dva osnovna principa a to su: 1. Kuransko uputstvo – ikre bismi rabbik – uči u ime Gospodara svoga i 2. Hadisko uputsvo – „Najbolji od vas su oni koji kada nešto rade, to rade potpuno, precizno i do perfekcije“! A ovo dvoje znači: Nema plemenitih plodova nauke bez Boga, niti ima ozbiljne nauke bez predanog i upornog rada, bez standarda i preciznosti koji vode perfekciji!  Kada u nauci nema Boga, ona može biti uspješna ali i zloupotrebljena protiv najviših životnih vrijednosti ili pak, biva prodana, kupljena, falsificirana, plagirana isl. Također, kada u nauci nema poštivanja standarda, naučnih principa, rada i upornosti koji vode onoj, kako hadis kaže, potpunosti i perfekciji – onda takva nauka vodi individualnom  i kolektivnom porazu i slabosti.

Veliki muslimanski mislilac Zijauddin Sardar kaže da su muslimani na kolektivnoj (ummetskoj) razini već duže vremena pogazili brojne sakralne (svete) koncepte islama – koncept idžtihada, džihada, Ummeta pa tako i ilma – znanja i nauke. Svi nabrojani i mnogi drugi sakralni koncepti islama su od samih muslimana proživjeli metafizičke katastrofe na način, da su reducirani na priproste i apsurdne nivoe, zbog čega muslimanska društva, umjesto da na tim konceptima idu putem vrlina i uzdizanja, oni zbog degradacije i urušavanja istih idu u suprotnom pravcu, kaže Sardar. Npr., sakralni koncept znanja su muslimani sveli na nivo ideala, tj., priče o znanju ali bez znanja, priče o učenjacima bez da se ide njihovim putem. Sakralni koncept idžtihada su sveli na malo veći osjećaj pobožnosti itd. Ipak , najgore što muslimani rade nauci jeste atomizacija znanja i nauke kaže Fazlurrahman. Ta atomizacija znači usitnjavanje bez granica, svođenje nauke i znanja na instant tj., brzo učenje, blic informaciju, sažetu lekciju, brzinsku diplomu itd. U tome može biti ličnih benefita za pojedinca ali to nije Univerzitet odnosno nauka i naučni put, koji nužno podrazumijeva istinsku i sistematiziranu naučnu kontemplaciju. Nažalost, iskustvo neumoljivo potvrđuje, da kada jedno društvo prihvati ovakav pristup nauci, strmoglavi pad je neizbježan na svim poljima na kojima se zasniva društvena opstojnost i prosperitet. Očit je to grijeh prema nauci i istinskim učiteljima nauke a još veći je grijeh kada se to zakonski i institucionalno vrednuje ili čak glorificira. Međutim, najprimitivniji način omalovažavanja Univerziteta – nauke, je falsificiranje, plagiranje naučnih radova i trgovina naukom, za što je teško naći  sličan primjer  izigravanja sa časnim kur'anskim pozivom  – Uči! – Jesmo li degradirali Univerzitet kao simbol nauke i znanja? Nažalost, jesmo, i to na spomenuti najgrublji i najprimitivniji način. Falsifikata je na sve strane. Problem sve većeg društvenog navikavanja i potrage za pseudo naukom (lažnim znanjem) do kraja ponižava i obezvrijeđuje rad istinskih naučnih institucija i znanstvenih autoriteta kojih hvala Allahu ima, ali su postiđeni, uvrijeđeni a zbog toga i sve tiši. Nažalost, banalizacija nauke i svih naučnih postulata nije rijetka i kada su u pitanju svete nauke. Tako se pojedinci kite sa najčasnijim zvanjima vezanim za sam Kuran i Hadis a da nitko ne zna kako su, koliko su, pred kime su sticali svoje kompetencije i vrlo važno, jesu li u procesu učenja poštovali temeljna načela i utvrđene znanstvene metode.

– Koji su uzroci degradacije Univerziteta i nauke kod nas? Među uzrocima degradacije nije samo pohota pojedinaca za slavom i da certifikatom za sebe priskrbe bolji položaj ili privilegije. Uzrok degradacije je i nesnalaženje u postavljanju jasnih visoko-obrazovnih strategija na kojima se treba razvijati obrazovni sistem, izostanak visokog vrijednosnog sustava koji se mora poštovati što je trenutna nužnost ukoliko ne želimo do besmisla trošiti sam pojam Univerzitet.

-Koje su posljedice degradacije Univerziteta? Posljedice su vidljive a dugoročno one mogu biti kobne. Kur'an Časni na mnogo mjesta  i u razlicitim kontekstima spominje nauku, znanje i učenje. Iz jednog kur'anskog primjera koji jasno govori o značaju znanja i potrebi društva za istim kao i kakve bi posljedice bile da tog znanja nije bilo. Riječ je o kazivanju o Jusufu a.s. i vladaru Egipta.  Naime, nakon vladarevog sna i predosjećaja krize i teških vremena za državu, pojavljuje se Jusuf a.s., koji, od Allaha poučen znanju i nauci, tumači san čije se tumačenje obistinjuje. Poziva ga vladar i nudi visoku poziciju a Jusuf a.s., kaže: Idž'alni a'la hazaini- l erdi, inni hafizun a'limAko već nudiš, postavi me vladaru na mjesto državnog rizničara, jer ja sam uistinu čuvaran i znan. Tumačeći navedeni ajet, učenjaci kažu: Složene izazove često ne može riješiti sila (moć i vojska) već je potreban moralni i znanstveni kapital kojeg društvo ima, kapital u kojem se čuvaju moralne vrednote i principi (a to je ono HAFIZUN kada Jusuf a.s., kaže – ja sam čuvaran, pošten, neću iznevjeriti niti otuđiti) i znanstveni kapital iz kojeg izviru ideje, vizije, jasne strategije, inovacije (a to je ono ALIIM kada Jusuf a.s., kaže – ja sam zaista znan i učen oko tog posla).

Braćo i sestre! Ako sagledamo stav islama o nauci i učenju, vidjet ćemo da u tom pogledu islam kod muslimana ne želi čak ni prosječnost, već najviši standard kojem društvo, institucije i pojedinci koji žele nauku trebaju trežiti. Šta onda reći za naše, sve učestalije pristajanje na ispod prosječnost, čak i gore od toga ( trgovinu naukom, plagiranje, falsificiranje, prepisivanje i kopiranje.

Draga omladino! Pred onima koji se odlučuju na visoko-školsko – univerzitetsko  obrazovanje, je odluka o izboru za upis na fakultete. Svakako, upišite ono sto želite učiti, ali učite, radite i napredujte. Prebacite prosječnost. Nude vam se pseudo znanja i fakulteti – odbacite ih, jer to će vas učiniti malim u vašim vlastitim očima. Okrenite se obrazovnim institucijama na kojima rade autoriteti sa imenom, prezimenom i naučnim kredibilitetom, koji poštuju uzuse, pravila i naučne principe i koji će na vas prema znanstvenim kriterijima i procedurama prenijeti znanje. Na svom naučnom putu, ne zaboravite moralnost i poštenje. Pošteno radite, vrijedno učite i sa halalom diplomu uzmite. Time će Allah vaše znanje i cijeli put učiniti berićetnim. Jer, nauka je slijepa i cesto zloupotrebljena bez vjere i duhovnosti, kao što je i vjera često kruta i pogrešno shvaćena  bez znanja. I znajte, da dolazi vrijeme u kojem će naša domovina Bosna i Hercegovina tragati za stručnim, učenim, znanim, moralnim i povjerljivim kadrovima. Baš onakvim kakav je bio Jusuf a.s., vladaru Egipta.

Allahu naš, omili nam i uputi nas na moral i nauku. Sačuvaj na i pomozi na tom putu. Učini naše živote i naša znanja korisnim nama, našoj domovini, narodu i za sve muslimane. Učvrsti na Pravome putu nas i našu djecu, da se oni nas ne zastide i da se mi njih ne zastidimo – AMIN!!!

Hutba – Džamija Kralj Fahd

Hatib: mr. sci. kurra hafiz Alija ef. Rahman

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top