Liderstvo i menadžment

Šta je to menadžment i ko su menadžeri?

Nekadašnja hijerarhijska struktura može za današnju organizaciju postati veoma opasna. To se može dogoditi iz razloga što bi podređeni sve zapovjedi i postupke menadžera mogli smatrati naredbama i proračunatim postupcima. Rješenje tog problema zahtjeva strukturu menadžmenta u kojoj su oči menadžera i njihovih šefova uprte u ono što zahtjeva posao, a ne ono što zahtjeva njihov šef. Svi zaposlenici moraju težiti tome da se ostvari zajedniĉki cilj, a hijerarhija u organizaciji mora biti spuštena na najmanju moguću razinu (Drucker, 2005).

Savremeni koncepti menadžmenta bazirani su na upravljanje na temelju znanja i informacija, inovacijama, timovima itd. (Bilandžić, 2008).

Svaka organizacija mora izgraditi pravi tim, i udružiti sve snage da bi se ostvario jedan cilj. Svaki ĉlan organizacije tome će pridonositi na svoj naĉin, ali svi skupno pridonose zajedniĉkom cilju. Svi napori moraju ići u istom smjeru, a upravo za to je zaslužan menadžment. Posao svakog menadžera u organizaciji mora biti usmjeren prema ostvarenju cilja. Menadžment se bavi ljudskim bićima, njegov najvažniji zadatak je da ih osposobi za rad. Cilj je da zaposlenici svoje snage učine djelotvornima, a slabosti nevažnima. Najvažniji zadatak menadžmenta je organiziranje – jer bez organiziranja – ne bi bilo organizacije. Prvi zadatak menadžmenta je dobro razmotriti, postaviti i tumaĉiti ciljeve i vrijednosti organizacije koju vode. Ali mora i omogućiti da se organizacija i svaki njegov član razvija i raste s promjenom potreba i mogućnosti. Svaka savremena  i  profitabilna  organizacija  danas  je  organizacija  koja  uči  i  prihvaća   koncept  Knowlegde menadžmenta.  (Drucker,2005).

Informacije su ne samo znanje nego istodobno moć, kapital, ključni resurs upravljanja i resurs koji se ne može imitirati. Dakle informacije su danas izvor konkurentske prednosti i nadmoći te se sasvim logičnim nameće potreba analiziranja modela upravljanja informacijama općenito, a tim i u poslovnom svijetu (Bilandžić, 2008:58).

Menadžer mora znati i razumjeti što od njega zahtijevaju poslovni ciljevi u pogledu uĉinka, a njegovi pretpostavljeni moraju znati kakav se doprinos moţe zahtijevati i očekivati od njega i u skladu s time ga procjenjivati. Ako se njegovi zahtjevi ne ispune znaĉi da menadžer ide u pogrešnom smjeru. Njegovi napori će biti uzaludni, a umjesto timskog rada nastat će sukobi. (Drucker, 2005:99).

Pojam menadžer je veoma širok jer uključuje menadžera malog poduzeća i osobu koja je CEO multinacionalne korporacije, menadžera postrojenja i poslovođu na prvoj liniji proizvodnje, menadžere neprofitnih organizacija, pa sve do menadžera trgovačkih udruženja i dobrovoljačkih službi. U realnom životu pojam menadžer se upotrebljava za sva radna mjesta na kojima se doista obavljaju menadžerske funkcije (Buble, 2006).

Menadžer je nosilac menadžerske aktivnosti. „Jedan od najvažnijih faktora menadžmenta jesu menadžeri koji se pojavljuju kao nosioci procesa menadžmenta. Od pravog menadžera ovisi i uspjeh procesa rada i djelovanja, jer je on osoba koja upravlja ljudima unutar određenog kolektiva. Da bi menadžer zaista bio menadžer u pravom smislu te rijeĉi, potrebno je da posjeduje potrebna znanja, sposobnosti i vještine djelovanja.” (Kuka, 2012:55).

Menadžer je osoba ĉije zadaće proizlaze iz samog procesa menadžmenta, što bi znaĉilo da on planira i donosi odluke, organizira rad i poslovanje, angažira i vodi ljude te kontrolira ljudske, fizičke, financijske i informacijske resurse. On ostvaruje svoje ciljeve angažiranjem drugih da izvode zadaće, a ne da ih on sve obavlja sam. Upravo zbog toga mora naći načina kako motivirati sudionike u procesu rada s tim da to bude u svrhu porasta ukupne efektivnosti i efikasnosti a da pritom vodi raĉuna o svojoj društvenoj odgovornosti (Buble, 2006).

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Povezani članci

Back to top button