Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Šejh Muhammed Mutevelli eš-Ša'ravi – život i djelo

Šejh Muhammed Mutevelli eš-Ša'ravi – život i djelo

Biografija šejha Muhammed Mutevelli Ša’ravi

Pored šejha Karadavija i Muhammeda Gazalija šejh Ša'ravi spada u grupu najčešće prevođenih egipatskih alima na bosanski jezik.

Neka od njegovih djela prevedenih na bosanski jeziku su: “Život i smrt”, “Sihir i zavist”, “Primljeni hadž”, “Šejtanovo neprijateljstvo prema čovjeku”, “Dobro i zlo”, “Nafaka”, “Kraj svijeta”, “Tajne i koristi dove”, “Nevidljivi svijet”, “Mudžize Poslanikove”, “Dove vjerovjesnika i dobrih Božijih robova”, “Halal i haram”, “Savršenstvo Kur'ana”

***

Šejh Muhammed Mutevelli eš-Ša'ravi, poz­natiji kao šejh Ša'ravija, bio je jedan od onih ljudi koji su sav svoj život stavili u službu Kur'anu, bilo da se radi o njegovom studiranju i proučavanju, prezentiranju njegovih poruka i značenja drugima, ili o konstantnoj borbi za njegove ideale, vrijednosti i principe.

Rođen je 1911. godine u mjestu Mitgamr, provincija Dekahlija u Egiptu. Još u svojoj je­danaestoj godini života znao je čitav Kur'an napamet. Nakon završene osnovne i srednje škole, upisao se na Fakultet arapskog jezika, na poznatom Univerzitetu Al-Azhar, gdje je i dip­lomirao 1941.godine. Na istom Fakultetu je završio i postdiplomske studije i dobio ,,el- idžazetu-l-‘alije“, diplomu koja je imala veći naučni dignitet nego doktorska disertacija da­nas.

Nakon okončanog studija, naš cijenjeni šejh je radio kao profesor na jednom vjerskom ko­ledžu u Tanti, a potom na nekim drugim odgojno-obrazovnim institucijama u Zakaziku i Aleksandriji. U periodu od 1950. do 1963. godine biva izaslan da radi kao predavač u Saudijskoj Arabiji.

Nakon povratka u domovinu biva izabran na funkciju generalnog referenta za da'wu pri mi­nistarstvu vakufa, a poslije toga obavlja duž­nost šefa kabineta tadašnjeg šejhu-l-Azhara, Hasana Me'muna. Potom biva stavljan na čelo Azharovog izaslanstva u Alžiru, da bi ponovo 1972. godine bio tražen da radi kao visoki gost predavač na Univerzitetu kralja Abdul-Aziza u Saudijskoj Arabiji.

{youtube}tFx9vEx7op4{/youtube} 

U oktobru 1976. godine biva izabran na funkciju ministra vakufa Egipta i ostaje na tom položaju sve do podnošenja ostavke, u oktobru 1976. godine. Razlog ostavci je bilo njegovo neslaganje s tadašnjom politikom Sadatovog režima. Ovo je bio njegov definitivni odlazak i povlačenje sa svih zvaničnih političkih i vjer­skih položaja, koji su mu kasnije bili nuđeni. Od tada, pa sve do svoje smrti, on se potpuno posvetio islamskoj da'wi i tumačenju Kur'ana.

Rahmetli šejh Ša'ravi autor je mnogobrojnih djela i studija iz raznih oblasti islamistike. Mnoštvo napisa, rasprava, članaka i eseja koji su objavljivani nekoliko decenija po najtiražnijim i najuglednijim novinama i časopisima di­ljem islamskog svijeta, plod su ovog velikog alima. Šejh Ša'ravija bio je veoma drag i čest gost na raznim predavanjima, tribinama, nauč­nim skupovima i drugim manifestacijama koje su održavane unutar Egipta i vani, jer je, rahmetullahi ‘alejhi, smatrao svojom domovinom svako mjesto gdje ima muslimana. Radi svih tih zasluga na polju islamskog rada, dobitnik je mnogobrojnih svjetskih priznanja i nagrada, a nadležno tijelo za dodjelu međunarodne nagra­de ,El-Kur'anu el-Kerim“ sa sjedištem u Dubaiju, izabralo ga je za islamsku ličnost 1418. hidžretske godine.

Ipak, najznačajnije djelo šejha Ša'ravija, u kojem se pokazala sva dubina njegove misli i duha, prefinjenost osjećaja, moć zapažanja, uz ljepotu stila i jedinstvenost izražavanja, i koje ga je svrstalo u plejadu velikana islama u dru­goj polovinu dvadesetog vijeka, i učinilo lju­bimcem miliona muslimana širom svijeta, jeste svakako taj veliki projekat koji je započeo prije tridesetak godina. Naime, još od tada on je za­počeo tumačiti Kur'an na egipatskoj televiziji. Svakog petka imao je rezervisan termin na pr­vom, udarnom kanalu, a kojeg bi veoma često prenosile i mnoge radio-televizijske stanice iz drugih arapskih i islamskih zemalja.

{youtube}heJqmHlJzkY{/youtube} 

Njegova tefsirska aktivnost dolazila je do iz­ražaja naročito tokom mjeseca ramazana, kada bi sahat prije iftara na radiju i televiziji bio re­zervisan za Ša'ravijin tefsir. I tako, skoro tride­set godina u kontinuitetu, naš cijenjeni šejh tu­mačio je ljudima poruke Allahove dž.š. Knjige, a u jednog od brojnih susreta koje je potpisnik ovih redaka imao s njime dok je bio student na AI-Azharu u Kairu, šejh je ispričao kako je na jednom od svojih mnogobrojnih tavafa oko Kjabe (inače, često je odlazio na umru), molio Svevišnjeg da mu produži njegov edžel do o­nog momenta kada će kompletirati ljudima svoj započeti tefsir. Toj dovi je uslišeno, a njegov komentar Kur'ana je kompletiran.

Rahmeth šejh Ša'ravija bio je ljubimac mus­limanskih masa. Sa svojim tefsirom i jako inte­resantnom interpretacijom kur'anskih misli i poruka, jednostavno plijenio je ljudska srca. Mnogo je zalutalih koji su našli pravi put sluša­jući njegovo zadivljujuće tumačenje Kur'ana. Mnogo je očajnika koji su našli utjehu u njego­vim riječima, a bezbroj ljudi okanilo se raznih harama, poput alkohola, kocke, krađe, bluda i drugih zala, upravo njegovim sebebom. Mnogo žena počelo je primjenjivati u svome životu islamski način odijevanja (hidžab), zahvaljujući njemu. U Egiptu je u zadnjih desetak godina evidentna jedna interesantna pojava: Naime, čitav niz mladih žena iz javnog života, naročito glumica i pjevačica, na vrhuncu svoje slave i popularnosti, vraćaju se islamskom načinu živ­ljenja i oblačenja. Sve one, u svojim izjavama kažu da je presudan uticaj na njih u donošenju takve odluke imao šejh Ša'ravija, čija su preda­vanja i dersove često slušale. Za ovaj fenomen u Misiru (Egiptu) popularno kažu „el-fennanat et-taibat“, što znači: glumice i pjevačice koje su se pokajale i vratile Allahu dž.š. O tom dois­ta interesantnom fenomenu već napisano je već nekoliko knjiga.

{youtube}MnAiVhLzbXI{/youtube} 

O  tome koliko je rahmetli šejh Ša'ravija značio muslimanima svoga vremena govori i njegova dženaza kojoj je prisustvovalo nekoli­ko miliona ljudi. U srijedu, 17. juna 1998. go­dine (22. safera 1419. h. godine) prestalo je ku­cati srce jednog od najeminentnijih islamskih učenjaka današnjice, glasovitog mufessira – komentatora Kur'ana, velikog daije i borca za islam, Muhammeda Mutevelli eš-Ša'ravija. Molimo Allaha Uzvišenog da nagradi ovog ve­likog i plemenitog čovjeka sa Dženneti- firdevsom za sav trud koji je učinio služeći is­lamu i Kur'anu. Uistinu, bilo bi veoma korisno i uputno kada bi neko od naših alima preveo njegov tefsir na naš bosanski jezik.

{youtube}t708Sj87c8o{/youtube} 

Knjiga Savršenstvo Kur'ana koju je na bo­sanski jezik preveo Nezir Halilović, nastavnik islamske vjeronauke, i za čiji predgovor smo napisali ovu kratku biografiju, i pored činjenice da je po broju stranica malehna, vrlo je intere­santno i korisno štivo, koje na autentičan način govori o Kur'anu časnom, njegovim ljepotama i aspektima njegovog ‘idžaza (nadnaravnosti). Knjigaje namijenjena široj populaciji čitatelja i pisana je lahkim i čitkim stilom. S obzirom da je cijenjeni šejh Ša'ravija bio osoba enciklope­dijskog obrazovanja, u knjizi su izneseni brojni primjeri iz područja egzaktnih znanosti koji imaju za cilj da podstaknu čitatelja na razmiš­ljanje o Kur'anu i njegovim sadržajima. Knjiga se, inače, koristi kao obavezna literatura u iz­vođenju nastave islamske vjeronauke u egi­patskim školama, a to je dodatni razlog da je preporučimo i našoj djeci i omladini.

Dr. Safvet Halilović

 

Predgovor za knjigu “Savršenstvo Kur'ana”

Prijevod: Nezir Halilović

Izdavač: El-Kelimeh, Novi Pazar. 2000. godine,118 str. 

Ova knjižica govori o kur’anskoj svevremenosti, savršenstvu i nenadmašnosti. U prvom poglavlju istaknuta je njegova dimenzija kao svojevrsne i najveće mudžize Muhammedu a.s., u drugom poglavlju se osvrće na one koji svjedoče da je Kur’an istina.

Akos.bA

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top