DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Savjeti Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prilikom iskušenja i nevolje

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

1. Šta treba učiti prije nego nas zadesi nevolja?

Prenosi se od hazreti Osmana ibn Affana, r.a., da je rekao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ‘Ko kaže tri puta: Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai’ ve huves-semi’ul-‘alim – U ime Allaha sa čijim imenom ništa ne može naštetiti ni na Zemlji ni na nebu, On sve čuje i zna, neće ga pogoditi iznenadna nesreća dok ne svane, a ako to prouči ujutro, neće ga pogoditi iznenadna nesreća do smrknuća.”’ (Ebu Davud)

2. Često učenje Junusove, a.s., dove”La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minez-zalimin. – Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si!, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!” Uzvišeni Allah objavio je u Kur’anu: ”I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: ‘Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si!, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!’ – odazvasmo i tegobe ga spasismo: eto, tako Mi spasavamo vjernike.” (El-Enbija’, 87.-88.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Dova kojom je molio Junus, a.s., kada je dozivao iz trostruke tmine: ‘La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minez-zalimin’, ako bilo koji musliman šta zatraži ovim riječima, njegova će dova biti uslišana.” (Ahmed i Tirmizi)

U svom djelu El-Fevaid, Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Teškoće i nedaće ovoga svijeta ne mogu se ničim otkloniti kao tevhidom (priznavanjem Allahove jedinosti), kakva je bila Junusova, a.s., dova. Zbog toga niko neće učiti Junusovu, a.s., dovu u nevolji, a da Allah neće otkloniti njegovu nevolju. Dakle, čovjeka u veliku nevolju ne baca osim širk, a ne spašava ga nevolje osim tevhid.”-prenosimo sa portala saff.ba

3. Traženje utočišta kod Allaha od teške nesreće

Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio je dovu: ”E’uzu billâhi min džehdi-l-belâi ve dereki-š-šekâi ve sûi-l-kadâi ve šemâteti-l-e’adâi – Utječem se Allahu od teške nesreće, i zapadanja u nevolju, i zle sudbine, i neprijateljske osvete.”

4. Ne zaboravimo nikada proučiti dovu prilikom izlaska iz kuće

Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘‘Ko prilikom izlaska iz kuće prouči: ‘Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi – U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema moći niti snage bez Allaha‘, kaže mu se: ‘Otklonjeno je od tebe zlo, upućen si i sačuvan.’ Tada šejtan pobjegne od njega i rekne drugom šejtanu: ”Nemaš šta tražiti kod onoga od koga je otklonjeno zlo, ko je upućen i sačuvan.” (Ebu Davud)

5. Učenje dove za oprost, zdravlje i sigurnost od svakog zla i nesreće

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je rekao: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio je ujutro i navečer ovu dovu i nikad je nije izostavljao: ‘Allâhumme innî es-eluke-l-‘afve ve-l-‘áfijete fi-d-dun-jâ ve-l-áhireti. Allâhumme innî es-eluke-l-‘afve ve-l-‘áfijete fî dînî ve dun-jâje ve ehlî ve mâlî. Allâhumme-stur ‘avrâtî ve ámin rev’âtî. Allâhummahfaznî min bejnî jedejje ve min halfî ve ‘an jemînî ve ‘an šimâlî ve min fevkî ve e’ûzu bi’azametike en ugtâle min tahtî.’

‘Allahu moj, molim Te za oprost, zdravlje i sigurnost od svakog zla i nevolje na ovome i budućem svijetu. Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim ovosvjetskim poslovima i mojoj porodici. Allahu moj, pokrij moje sramote i zaštiti me i učini sigurnim od onoga čega se plašim. Allahu moj, sačuvaj me ispred mene, s moju desnu i lijevu stranu, i odozgo, i utječem se Tvojoj veličini, da ne budem pokupljen odozdo’.” (Ahmed)

6. Često učenje dova, a posebno dova za zdravlje i ozdravljenje

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kome se od vas ”otvore” vrata dove (tj. koga Allah uputi da uči dove), njemu su otvorena vrata milosti. Allahu je najdraže da se od Njega traži i moli za zdravlje. Zaista dova koristi za ono što je čovjeka snašlo (od iskušenja) i za ono što ga nije snašlo (tj. štiti ga od nedaća), pa vam preporučujem, o Allahovi robovi, da učite dove.” (Tirmizi)

7. Izbjegavanje mjesta na kojima se pojavila epidemija

Prenosi se od Abdullaha ibn Amira, r.a., da je halifa Omer ibn Hattab pošao u Šam, pa je dobio vijest da se u Šamu proširila kuga. Pošto je bio u dilemi da li da se vrati li da nastavi putovanje, Abdurahman ibn Avf mu je rekao da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ”Ako čujete da se u nekom mjestu pojavila kuga (epidemija), nemojte ići u to mjesto, a ako ste se zatekli u mjestu u kojem se pojavila kuga, nemojte napuštati to mjesto.” (Buharija i Muslim) Nakon toga hazreti Omer, r.a., i oni koji su bili sa njim, vratili su se u Medinu.

8. Činjenje dobročinstva drugim ljudima

Enes ibn Malik, r.a.s., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Onaj ko čini dobročinstvo spašava sebe nesreće i stradanja. Dobročinitelji na ovome svijetu bit će dobročinitelji i na Ahiretu. (Tj. ko bude činio dobročinstvo drugima na ovome svijetu, Allah će ga nagraditi za to dobročinstvo Džennetom na Ahiretu.) (Hakim)

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Jedan od najefikasnijih lijekova i načina izlječenja od bolesti je činjenje dobrih djela i dobročinstva ljudima, zatim zikr, dova i pokajanje od grijeha.” (Zadul-me’ad)

9. Noćni namaz

Bilal ibn Ebi Rebbah, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Preporučujem vam noćni namaz, jer je to svojstvo pobožnih ljudi prije vas. Noćni namaz znači približavanje Allahu, napuštanje grijeha, brisanje ružnih djela i pogrešaka.”  (Tirmizi)

10. Pokrivanje posuđa

Džabir ibn Abdullah, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Pokrivajte posude (sa hranom) i zatvarajte mješine za vodu, jer se u godini nalazi jedna noć u kojoj se spušta bolest i neće mimoići posudu koja nije pokrivena i mješinu koja nije zatvorena, a da neće u nju pasti nešto od te bolesti.” (Muslim)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button