Islamske teme

Propagatori dobra i propagatori zla

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko poziva na Uputu imat će nagradu kao i svi oni koji ga slijede a da neće umanjiti njihovu nagradu. Također, ko poziva na zabludu imat će grijeh kao i svi oni koji ga budu slijedili, a da neće biti umanjen grijeh onih koji ga slijede.“ (Muslim, br. 2674)

TUMAČENJE HADISA

Propagatori dobra su na stalnom dobitku koji se iz dana u dan povećava, jer zaslužuju nagradu za svoja dobra djela, kao i nagradu za dobra djela svih onih koji ga poslušaju i njegovim sebepom budu radili ta djela. Onaj ko upućuje na dobro isti je kao i onaj ko ga radi. Ovo je jedan vid Allahove dobrote i plemenitosti.

Ova nagrada traje sve dok se ljudi koriste nečijim znanjem i radom za islam, svejedno da li ta korist trajala kroz njegove učinke, naučna djela i sl. Poslanik, a.s., u tom smislu kaže:“Kada čovjek umre prestaju sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajna sadaka, nauka kojom se ljudi koriste i dobro dijete koji moli za njega.“ (Muslim, br. 1631.)

Ovo je profitabilna trgovina koja nikada ne propada i čiji su plodovi stalno svježi. Uzvišeni nagovještava veliku radost za one koji pozivaju u Njegovu ispravnu vjeru: „ I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, – oni će šta žele postići.“ (Ali Imran, 104.)

U drugom ajetu kaže: „A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: „Ja sam doista musliman!“ ( Fussilet, 33.)

Ako makar jedan čovjek posluša tvoj poziv i tvojim sebepom krene prema pravom putu, stekao si riznicu kojoj nije ravna ni jedna ovosvjetska riznica. Zato Poslanik, a.s., na dan Hajbera, nakon što mu je dao zastavu, rekao hazreti Aliji: „Idi polahko i kad dođeš do njih pozovi ih u islam i objasni im njihove obaveze. Tako mi Allaha, bolje ti je da Allah tvojim radom uputi jednog čovjeka nego da imaš crvene deve.“ (Buhari i Muslim)

Desi se da Allah, dž.š., radom jednog iskrenog i vrijednog daije uputi stotine ljudi koji se također potrude u radu za islam, i tako zahvaljujući ovome daiji poruke islama se šire s generacije na generaciju, a daiji se pišu nagrade svih oni koji ga slijede. Zato Allah dž.š., hvali svoje najbolje robove: „I učinismo ih predvodnicima koji upućuju prema zapovjedi našoj.“ (El-Enbija, 73.)

S druge strane, oni koji su na zabludi snose odgovornost za svoja djela, ali će im se pisati i grijeh svih koje odvede u zabludu. Poslanik, a.s., kaže: „Ko u islamu uvede neki lijep običaj imat će nagradu, kao i nagradu svih koji ga budu slijedili s tim da neće umanjiti njihovu nagradu. A ko u islamu uvede neki ružan običaj imat će kaznu, kao i kaznu svih koji to budu praktikovali, s tim da neće umanjiti njihovu odgovornost.“ (Muslim, 1017)

Ko god poziva na zlo, ili pomaže da se ono sprovede, ili ga radi pred ljudima pa ga oni u tome budu slijedili, imat će kaznu kao i oni. Kolika je samo nesreća i propast propagatora zla na Sudnjem danu?! O njima Uzvišeni veli: „Učinili smo ih vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru- a na Sudnjem danu niko im neće pomoći.“ (El-Kasas, 41.)

POUKE IZ HADISA

  1. Veliki ugled uleme i radnika za islam, te velika nagrada koja je pripremljena za takve.
  2. Podsticanje na slijeđenje dobrih ljudi i udaljavanje od smutljivaca.
  3. Islam podstiče na savjetovanje i saradnju na dobru i istini, kao što odvraća od promicanja i pozivanja na zlo.
  4. Poučavanje i pozitivno djelovanje na ljude spada u najbolje ibadete, jer je korist koja se širi i na druge važnija od lične koristi.
  5. Predvodnike nereda i nemorala na Sudnjem danu čeka žestoka kazna, jer su uzrokovali da i drugi budu u zabludi, te im bili uzor u zlu.

Izvor: POUKE IZ SUNETA (Poslanikove upute)

Autor: Enes Ahmed Kerzun

Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Povezani članci

Back to top button