DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Okorjelost srca

Kako se liječiti od bolesti okorjelog srca?

Nemar prema Znalacu nevidljivog i vidljivog i Njegovoj uputi, zatim odstupanje od pravoga puta, slijeđenje strasti i prevelika ljubav prema dunjaluku, jesu najteži i najopasniji uzroci bolesti srca. Za srce, u kojom se nađu ovakvi elementi, kažemo da je okorjelo srce-Kasvetu-l-kulub. Jedna od najvećih kazni, kojim Allah kažnjava svoje robove na ovome svijetu jeste bolest okorjelog srca. Kaže Sehl ibn Abdullah: „Svaka kazna jeste čišćenje od grijeha, osim jedne- okrutnost srca.“ U rječniku „Lisanu-l-arab“ (Jezik Arapa), navodi se da je okorjelo srce ono koje ne posjeduje milost, blagost i skrušenost. Islamski učenjak El Kurtubi kaže: „Okorjelost, tvrdoća, suhoparnost srca jeste bolest koja vodi ka nedostatku pokornosti i prepuštanju Allahovim ajetima i propisima.“ Malik ibn Dinar kaže: Četri su znaka pokvarenosti: Okorjelo srce, suho oko (ono koje ne može suzu pustiti), dugačko nadanje i briga za ovim svijetom.“ Ibn Kajjim kaže: „Neka je hvaljen onaj koji čini da neka srca budu mirna, a neka okorjela. Okorjelo srce ima posljedice, baš kao i mirno, a posljednice okorjelog srca su:

1. Allah je u Kur`anu osudio ovakva srca i kazao da su oni uzrok nepostupanja po istini. Kaže Uzvišeni: „Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na ono što radite.“ (Al Bakare: 74)
Ibn Abas, tumačeći ovaj ajet, kaže: „Dio ajeta u kojem Allah kaže „a ima, zaista, kamenja koje puca“, misli se da ima kamenja koji su mekši od srca, a to su srca koja se pozivaju, a ona ne čuju.“ (Tefsir-Ibn Kesir)

2. Uzvišeni je vlasnicima okrutnog srca pripremio kaznu. Kaže Allah: „Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravoj zabludi!“ (Ez Zumer- 22). Vidimo da je nemilosrdne srce uzrok zabludjelosti i izgubljenosti. Predhodni ajet govori o srcima koja ne osjete strahopoštovanje, pokornost i smirenost kada se spominju Allahovi ajeti i zbog toga će biti izgubljeni.

3. Okrutna srca su, po pravilu, slabog i krhkog imana i najlakše upadaju u sumnjive radnje i grijeh. Kaže Uzvišeni: „da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa – a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi“ (El Hadž- 53). Riječi Uzvišenog „za one čija su srca bolesna“, znači srca koja ne osjećaju ljepotu imana, niti na njih utiče bilo kakva opomena i podsjećanje. To su srca koja ne razumiju o Allahu, niti o Poslaniku s.a.w.s., ništa, a sve zbog svoje krutosti. Međutim, ovakvo srce čuje ono što mu govori šejtan, i njegove riječi uzima kao dokaz, te se u raspravama poziva na njega.

4. Jedna od posljedica jeste uskraćivanje blagodati, povećanje kazne i odlazak u propast. Kaže Uzvišeni: „A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili. I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili“ (Al An`am, 42-44)
Riječi „Ali, srca njihova su ostala tvrda“, odnosno u njima nije bilo blagosti i osjećaja za dobrim i za obavljanjem molitve.

Kako se liječiti od bolesti okorjelog srca?

Zikr

Jedan od načina omekšavanja i čišćenja srca jeste zikr i učenje Kur`ana, kao što Allah Uzvišeni kaže: „one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!” (Ar Ra`d, 28). Ili, nama dobro poznati ajet: „Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.“ (Al Hašr, 21). Ovaj ajet nas poziva da razmišljamo o tome kako bi se velike i črvrste planine raspale da im se Kur`an objavi, a kako ne bi ljudska srca. Sve to zbog potpunosti i veličine poruke koju Allahova Knjiga u sebi nosi. Kur`anski govor je najbolji govor, njegove naredbe i zabrane su najmudrije i najbolje po čovjeka, te se slažu sa ljudskom prirodom. U Allahovim ajetima nećeš naći kontradikcije, niti teškoće. On odgovara svakom vremenu i prostoru. Nema ništa bolje za čovjeka od dubokog razmišljanja o kur`anskim porukama, jer to otvara vrata znanja i mudrosti, te pokazuje šta je dobro, a šta loše po njega. Pored svega navedenog, Kur`an potiče na najbolje ponašanje i dobročinstvo među ljudima.

Obilazak mezarja

Posjeta mezarja i bolesnika, podsjećanje na smrti i budući svijet. Prenosi se od Ebu Hurejra, da je Allahov Poslanik kazao: „Obilazite kaburove jer će vas oni podsjetiti na Ahiret!“ (Muslim). Prenosi se, također od Ebu Hurejra r.a., da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Mnogo se sjećajte rušitelja uživanja“- tj. smrti. (Tirmizi). Kazao je imam Al Menavi: „Najbolji lijek za srce jeste posjeta kaburima i razmišljanje o zagrobnom životu, te o onome što dolazi nakon toga – Sudnjem danu! Sjećajte se rušitelja uživanja i onoga koji razdvaja najbliže! Također, gasulenje mrtvaca i odlazak na dženazu, sve su to opomene koje su jake i ostavljaju traga.“

Pomaganje siromahu i jetimu

Prenosi se od Ebu Derda` r.a da je neki čovjek došao Poslaniku s.a.v.s., i požali mu se na tvrdoću i krutost srca, pa mu Poslanik reče: „Ako želiš da ti srce omekša i da ti sve ide po planu – budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi, nahrani ga hranom koju ti jedeš; tada će ti srce omekšat i stvari će ti ići po planu.“ (Taberani). Komentirajući ovaj hadis ulema kaže da okorjelost srca predstavlja nedostatak milosti i priznavanja istine. Kao da je Poslanik s.a.w.s., preporučivši da pomiluje glavu siročeta, želio da se čovjek prisjeti smrti i mogućnosti iznenadnog odlaska na drugi svijet, a udjeljivanjem podsjetiti u kakvoj blagodati živi ukoliko imamo za osnovne životne potrebe. Čitav taj proces pomaganja i suosjećanja sa ugroženim slojem društva neminovno izaziva osjećaje milosti i nježnosti, što će automatski razbijati silne slojeve koji su se nagomilali po srcu.
Intezivno učenje dove i traženje od Allaha da udovolji tvojim potrebama

Muhammed s.a.w.s., iako je bio najodabraniji Allahov rob i njegov izaslanik, često je dovio. Jedna od njegovih najčešćih doba je bila: „O Ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce na Tvojoj vjeri!“. Jedan od islamskih učenjaka i pobožnjaka, Sabit El Bunani, je kazao: „Ja znam kada mi je dova primljena.“ Upitaše ga: „Kako to znaš?“. On je odgovorio: „Kada se moja koža naježi, srce zatreperi, oko navlaži… Tada znam da mi je dova primljena.“

Rekao je Ibn Mesud r.a.: „Traži srce svoje na tri mjesta: pri učenju Kur’ana, na medžlisima zikra, i u momentima osame, pa ako ne pronađeš srce svoje u ova tri momenta – moli Allaha dž.š., da ti podari srce, jer ti srca nemaš!“

Srce oboli kao što i tijelo oboli, a njegov lijek je tevba. Srce, također, i ogladni, kao što ogladni tijelo, a njegova hrana i piće jeste ljubav i ibadet. Srce može biti i golo, a odjeća mu je takvaluk, a može i zahrđati, kao što metal zahrđa, a ono što ga čisti jeste istigfar.

Izvor: Islamiyyat.com
Prevod: Akos.bA

Povezani članci

Back to top button