Islamske teme

Odgoj u islamu: Ponašanje prilikom pozdravljanja

Odgajatelj treba dijete podučiti i tome da postoje određene situacije kada je pokuđeno nekome selam nazivati, kao onome ko abdest uzima, ko se u banji nalazi, ko jede, ko se bori, ko uči Kur'an, ko spominje Allaha (zikr čini), ko telbijju na hadžu obavlja, hatibu na džumi, vaizu u džamiji, fakihu dok fikh proučava, predavaču dok drži predavanje, naučnom istraživaču dok istražuje, mujezinu ili ko poziva na namaz, ko nuždu obavlja, zauzetom suđenjem ili nečim drugim sličnim. Kome se, međutim, nazove selam u situaciji kada nije preporučljivo selam nazivati, nije mu se obavezno na selam odgovoriti.

I kod pozdravljanja postoje norme ponašanja koje je odgajatelj dužan učvrstiti u djetetu i privići ga na njih, a one su sljedeće:

Poučiti dijete da Islam naređuje pozdravljanje selamom

Allah naređuje pozdravljanje u Svome Kur’anu kada kaže:

„O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite.“ (En-Nur, 27)

„A kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim.“ (En-Nur, 61)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je naređivao pozdravljanje kao jedan od aspekata odgoja svoga Ummeta. Buhari i Muslim prenose od Abdullaha b. Amra b. el-Asa, r.a., da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika, s.a.v.s.: „Koji je Islam najbolji?“ On mu je rekao: „Da dijeliš hranu i nazivaš selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ.“

Muslim prenosi od Ebu Hurejre, r.a., koji kazuje da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok ne budete jedni druge voljeli. Hoćete li da vas uputim na jednu stvar koju ako budete radili voljet ćete se? Širite selam među sobom!“

Poučiti dijete kako se pozdravlja

Pozdravlja se tako što se kaže: Es-Selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu(Neka je na vas Allahov spas, milost i blagoslov). Na pozdrav se odgovara oblikom množine: Ve ‘alejkum-s-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu (Neka je i na vas Allahov spas, milost i blagoslov) – makar se i jednoj osobi na pozdrav odgovaralo.

Ovaj način pozdravljanja izveden je iz sahih hadisa koji prenose Ebu Davud i Tirmizi od ‘Imrana b. el-Husajna, r.a., koji kazuje: „Jednom je jedan čovjek došao Vjerovjesniku, s.a.v.s., i rekao mu: ‘Es-Selamu ‘alejkum.’ On mu je na njegov pozdrav odgovorio a potom sjeo. Zatim je rekao: ‘Deset.’ Poslije mu je došao drugi čovjek i rekao: ‘Es-Selamu ‘alejkum ve rahmetullahi.’ On mu je na njegov pozdrav odgovorio i sjeo. Zatim je rekao: ‘Dvadeset.’ Poslije mu je došao treći čovjek i rekao: ‘Es-Selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.’ On mu je na njegov pozdrav odgovorio i potom sjeo. Zatim je rekao: ‘Trideset.’“

Buhari i Muslim prenose od Aiše, radijallahu ‘anha, koja kazuje: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi je rekao: ‘Ovo je Džibril koji te selamom pozdravlja.’ Ona je onda njemu odgovorila: ‘Ve ‘alejhi es-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.’“

Poučiti dijete lijepom postupku prilikom pozdravljanja

Selam naziva jahač pješaku, pješak onome koji sjedi, manja grupa većoj grupi i mlađi starijem. Buhari i Muslim prenose od Ebu Hurejre, r.a., koji kazuje da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Selam naziva jahač pješaku, pješak onome koji sjedi i manja grupa većoj grupi.“ U Buharijevoj predaji i: „Selam naziva mlađi starijem.“

Zabraniti djetetu pozdravljanje pozdravima karakterističnim za nemuslimane

Kako prenosi Tirmizi od Amra b. Šuajba koji prenosi od svoga oca a ovaj od njegova djeda da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Nama ne pripada ko oponaša druge. Ne oponašajte Jevreje niti kršćane. Jevreji se pozdravljaju pokazujući prstima a kršćani pokazujući dlanovima.“ Ovom zabranom se žele istaći osobenosti muslimanskog ummeta u odnosu na pripadnike drugih vjera u društvenom ponašanju i njegovim odlikama u vladanju i moralu.

Odgajatelj je obavezan prvi djecu pozdraviti

Ovo je potrebno da bi ih naučio i navikao na pozdravljanje slijedeći Pravoga Odgajatelja, a.s., koji je pozdravljao djecu kada bi pored njih nailazio. Buhari i Muslim prenose od Enesa, r.a., koji je prolazeći pored djece pozdravio ih i potom rekao: „Ovo je i Vjerovjesnik, a.s., radio.“ U Muslimovoj predaji se navodi: „Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., nailazio pored djece pozdravio bi ih.“ U Ebu Davudovoj predaji se navodi: „Kada bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., naišao pored djece koja se igraju, pozdravio bi ih.“ U Ibn Sunnijevoj predaji se navodi  da bi im rekao: „Es-Selamu ‘alejkum, djeco!“

Dijete treba naučiti da na pozdrav nemuslimana odgovara sa „Ve ‘alejkum.“

Buhari i Muslim prenose od Enesa, r.a., koji kazuje da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada vam nazovu selam pripadnici Knjige odgovorite: ‘Ve ‘alejkum.’“ Dijete, također, treba poučiti da ne naziva prvi selam nevjernicima prema hadisu koji navodi Muslim: „Ne nazivajte prvi selam Jevrejima i kršćanima.“

Dijete treba znati da je nazvati selam sunnet, a na selam odgovoriti vadžib

Prema hadisu koji prenosi Ibn Sunni Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Ko odgovori na selam njemu pripada (korist od toga), a onaj koji ne odgovori ne pripada nama.“

Tirmizi prenosi od Ebu Umame: „Neko je rekao: ‘Allahov Poslaniče, kada se dva čovjeka susretnu ko će početi sa selamom?’ On je odgovorio: ‘Onaj koji je odaniji Allahu.’“ U Ebu Davudovoj predaji se navodi: „Najodaniji Allahu je ko prvi naziva selam.“

Odgajatelj treba dijete podučiti i tome da postoje određene situacije kada je pokuđeno nekome selam nazivati, kao onome ko abdest uzima, ko se u banji nalazi, ko jede, ko se bori, ko uči Kur’an, ko spominje Allaha (zikr čini), ko telbijju na hadžu obavlja, hatibu na džumi, vaizu u džamiji, fakihu dok fikh proučava, predavaču dok drži predavanje, naučnom istraživaču dok istražuje, mujezinu ili ko poziva na namaz, ko nuždu obavlja, zauzetom suđenjem ili nečim drugim sličnim. Kome se, međutim, nazove selam u situaciji kada nije preporučljivo selam nazivati, nije mu se obavezno na selam odgovoriti.

Odgajatelji su dužni pridržavati se propisa vezanih za pozdravljanje i djecu njima poučavati, kako bi se u svom društvenom životu u odnosima sa drugima na to navikla.

Izvor: Odgoj djece u Islamu

Autor: Abdullah Nasih Ulvan

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button