Islamske teme

Kur’anom i zikrom odmaraj svoju dušu

Mnoštvo je kur’anskih ajeta i hadisa koji nam govore o vrijednosti učenja Kur’ana i čestog činjenja zikra (veličanja Uzvišenog Allaha).

Onaj koji često uči Kur’an i čini zikr, posebno to čineći onda kada ga drugi ljudi ne vide, sigurno je među upućenima. Pobožnost u osami, znak je iskrenosti i čvrstine imana onog čovjeka koji ibadeti Allahu, ne želeći tako da se hvališe pred drugima.

Pohvalno je što ćešće biti pod abdestom, te ajete i zikrove učiti kad god nam se za to ukaže prilika. Onaj ko uči Allahovu Knjigu (Kur’an) i veliča Allaha zikrom kojem nas je podučio Muhammed, a.s., veliki je sretnik.

U nastavku ćemo navesti nekoliko predaja u kojima se preporučuje učenje određenih ajeta i zikrova. Ove predaje nas trebaju motivisati da često učimo baš ove sadržaje koje Ruselullah, s.a.v.s., potencira u svojim hadisima.

E’uza

Uzvišeni Allah veli: „Kada hoćeš da učiš Kur’an zatraži Allahovu zaštitu od prokletog šejtana.“ (En-Nahl, 98) Prenosi Ibn es-Sunni od Enesa, r.a. (da je Allah s njim zadovoljan) da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko kaže kad osvane  E’UZU BILLAHIS-SEMI’IL-‘ALIM MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM, bit će zaštićen od šejtana dok ne omrkne.”

Bismilla

Prenosi se u senedu Ebu Davuda i drugih da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Krnjavo je svako djelo koje počne bez: ‘BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM’.“ (tj. umanjen mu je bereket)

Fatiha

U hadisu Ubejja ibn Ka’ba, r.a., navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša nije objavljeno u Tevratu ni u Indžilu, ni u Zeburu, niti u Kur’anu ništa slično El-Fatihi. Ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur’an Uzvišeni koji mi je dat.“ (Et-Tirmizi kaže da je hadis hasen-sahih)

Bekare

Prenose Ed-Darimi i El-Bejheki u „Eš-Šu’abu“ od Ibn Mes’uda, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko prouči deset ajeta sure El-Bekare početkom dana neće mu se šejtan približiti do noći, a ko ih prouči kad omrkne neće mu se šejtan približiti do jutra niti će se njegovom imetku i porodici dogoditi išta što mu nije drago.“

Prenosi Et-Taberani u „El-Kebiru“ i El-Hakim u svom „Sahihu“ od ibn Mes’uda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko prouči deset ajeta; četiri s početka sure El-Bekare, Ajetul-Kursiju i dva ajeta iza nje i kraj sure El-Bekare (tri poslijednja ajeta) u njegovu kuću neće ući šejtan do slijedećeg dana.“

Hasbijallahu

Prenosi Ebu ed-Derda, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko svakog dana ujutro i navečer kaže: ‘HASBI-JELLAHU LA ILAHE ILLA HUVE, ‘ALEJHI TEVEKKELTU VE HUVE RABBUL-‘ARŠIL-‘AZIM’, sedam puta, Allah će mu udovoljiti sve što mu je vrijedno na dunjaluku i na ahiretu.“ (Ibn es-Sunni, Ibn Asakir bez seneda, a Ebu Davud ga prenosi sa spojenim  senedom od Ebu ed-Derda’a)

Kulidullahe

Od Ebu Musa el-Ešarija, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko ujutro i uvečer bude učio: ‘KULID’ULLAHE EVID’UR-RAHMAN…’ do kraja sure, neće mu umrijeti srce toga dana ili te noći.“ (Ed-Dejlemi u Musnedul-Firdevsu)

Najveće Allahovo ime

Prenosi se od Kasima ibn Abdur-Rahmana, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da se najveće Allahovo ime nalazi u tri Kur’anske sure i to: El-Bekare, Ali Imran i Ta-Ha. Kasim dalje dodaje pa keže: „Tražio sam ih i našao da su to: Ajetul-Kursi u suri El-Bekare: ‘ALLAHU, LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL-KAJJUM’, u suri Ali Imran: ‘ELIF-LAM-MIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL-KAJJUM’ i u suri Ta-Ha:’VE ‘ANTIL-VUDŽUHU LIL-HAJJIL-KAJJUM’.“ (hadis je spomenut kod El-Hakima, bez ocjene Ez-Zehebija)

Fe subhanallahi hine

Od Ibn Abbasa, sina Abbasovog, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko prouči kad osvane: ‘FE SUBHANALLAHI HINE TUMUSUUNE VE HINE TUSBIHUUN, VE LEHUL-HAMDU FIS-SEMAVATI VEL-ERDI VE AŠIJJEN VE HINE TUZHIRUUN’ do riječi VE KEZALIKE TUHREDŽUUN nadoknadio je sve što ga je prošlo u proteklom danu, a ko ih prouči kad omrkne nadoknadio je sve što ga je prošlo u protekloj noći.“ (Ebu Davud)

Sura Nasr

U hadisu koji se prenosi od Enesa, r.a., kaže se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao jednom svom ashabu: „Zar ne znaš ‘IZA DŽAE NASRULLAHI VEL-FETH?“ „Znam, svakako“, odgovori ashab. „To je četvrtina Kur’ana“, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Et-Tirmizi kaže da je hadis hasen)

Sure Ihlas, Felek i Nas

Prenosi se od Abdullaha ibn Hubejba, r.a., da je rekao: „Jedne tamne i kišovite noći došli smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tražili da nam kao imam klanja namaz. Pa smo ga našli, a on mi tada reče: ‘Prouči!’  Ja sam šutio. ‘Prouči!’ Ja sam opet šutio, a on mi opet reče: ‘Prouči!’ Šta da proučim, Allahov Poslaniče? ‘Prouči: KUL HUVALLAHU EHAD, FELEK I NAS ujutro i uvečer, tri puta i bit će ti dovoljno za sve.’“ (Ebu Davud, Et-Tirmizi i En-Nesai)

Asbahna ‘ala fitretil-islam

Od Ubejja ibn Kaba, r.a., prenosi se da je rekao: „Podučavao nas je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da učimo kad osvanemo i isto tako kad omrknemo: ‘ASBAHNA (EMSEJNA) ALA FITRETIL-ISLAM VE KELIMETIL-IHLAS VE ALA DINI NEBIJJINA MUHAMMEDIN SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, VE ALA MILLETI EBINA IBRAHIME HANIFEN – VE MA KANE MINEL-MUŠRIKIN.’“ (Bilježi ga Abdullah, sin Imama Ahmeda u „Zevaidu“)

Allahumme ma emsa

Prenosi se od Abdullaha ibn Gannama el-Bejjadija, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko prouči kad osvane: ‘ALLAHUMME MA ASBEHA (EMSA) BI MIN NI’METIN EV BI EHADIN MIN HALKIKE FE MINKE VAHDEKE LA ŠERIKE LEKE, FELEKEL-HAMDU VE LEKEŠ-ŠUKR’, iskazao je zahvalnost za taj dan, a ko to prouči kad omrkne iskazao je zahvalnost za tu noć. (Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Hibban u svom Sahihu)

Ja Rabbi lekel-hamdu

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je jedan Allahov rob jednom proučio: „JA RABBI LEKEL-HAMDU KEMA JENBEGI LI DŽELALI VEDŽHIKE VE ‘AZIMI SULTANIK.“ Tada su meleci htjeli da zapišu te riječi, ali nisu znali kako. Popeli su se na nebo i rekli: „Gospodaru naš, on je rekao: ‘GOSPODARU MOJ, HVALA TI KOLIKO DOLIKUJE VELIČINI TVOGA BIĆA I MOĆI TVOJE VLADAVINE.’“ Tada im  Uzvišeni Allah reče: „Zapišite kako je rekao, a kada Me Moj rob susretne Ja ću znati kako ću ga nagraditi.“ (Ahmed i Ibn Madža s vjerodostojnim prenosiocima)

Preporuka: Navedene ajete i zikrove preporučljivo je posebno učiti tokom jutarnjeg i večernjeg zikra, to jest u periodu nakon sabaha i tokom jutra, te pred sami zalazak sunca, ili pak poslije akšam namaza.

Za Akos.ba izdvojili i pripremili: Fahreta Vreva i Admir Iković

Povezani članci

Back to top button