Islamske teme

Koju dovu učiti za dobro, uputu porodice i za druge

ČESTITKA I DOVA MLADENCIMA

Barekellahu lekuma ve bareke alejkuma ve džemea bejnekuma fi hajr.

Allah vas blagoslovio i svaku blagodat vam dao, Allah vas sastavio u dobru i hajru. (Ebu Davud i Tirmizi-sahih)

 

ŠTA SE UČI PRIJE ODNOSA SA BRAČNIM DRUGOM

Bismillahi, Allahumme džennibne-ššejtane ve džennibi-ššejtane ma rezaktena.

Allahu, sačuvaj nas od šejtana i udalji ga od onoga što si nam udijelio.

Ako supružnici nakon toga dobiju dijete šejtan mu neće nauditi. (Buharija i Muslim)

 

DOVA ZA ČESTIT POROD I DJECU

Rabbi hebli min ledunuke zurrijjeten tajjibeten, inneke semiu-ddua’.

Gospodaru moj, pokloni mi od sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš. (Sura Ali-Imran, 38.)

Rabbi hebli minessalihin!

Allahu moj, podari mi velik imetak i brojno potomstvo i učini mi blagoslov u tome. (Muslim)

 

DOVA ZA DOBRO I UPUTU PORODICE

Rabbena heb lena min evzadžina ve zurrijjatina kurrete a’junin vedž’alna lil-muttekine imama.

Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini nas vođama bogobojaznih. (Sura El-Furkan, 74.)

Rabbidž’alni mukimessalati ve min zurrijeti. Rabbena ve tekabbel dua’!

Gospodaru, daj da ja i potomci moji obavljamo namaz. Gospodaru naš, Ti usliši dovu moju! (Sura Ibrahim, 40.)

…Ve aslih li fi zurrijjeti…

…I učini dobrim potomke moje! (Sura El-Ahkaf, 15.)

 

ZAHVALA ALLAHU NA ZDRAVOM DJETETU

Aiša, r.a., kad bi se u njenoj porodici rodilo dijete, ne bi pitala da li je muško ili žensko, već da li je zdravo. Kad bi joj potvrdno odgovorili, rekla bi:

El-hamdu lillahi rabbil-alemin.

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. (Buharija u El-Edebul-mufredu, Bejheki, Taberani u Evsetu)

 

ČESTITKA NA ROĐENJU DJETETA I ODGOVOR NA NJU

Barekellahu leke fil-mevhubi leke ve šekertel-Vahib. Ve belega ešeddehu ve ruzikte birreh.

Allah ti blagoslovio tvoje novorođenče i učinio te zahvalnim Darovatelju. Dao ti je da doživi zrelost i učinio ti ga poslušnim.

Onaj kome je upućena čestitka odgovori:

Barekellahu leke ve bareke alejk. Ve džezakellahu hajren ve rezekakellahu mislehu ve edžzele sevabek.

Allah ti blagoslovio i svaku blagodat ti dao! Allah te dobrim nagradio i tebe darovao ovako i upotpunio ti nagradu. (Ibn Adij od El-Hasana El-Basrija-hasen)

 

DOVA ZA DRUGOGA

„Najbrže se uslišava dova odsutnih ljudi jednoga za drugog.“ (Tirmizi. Ebu Davud, Taberani-hasen)

„Dova koju musliman uputi za svog odsutnog brata bit će uslišana. Pored njegove glave je zadužen melek, koji uvijek, kad on zamoli za svog brata kakvo dobro, kaže: Amin, i tebi isto.“ (Muslim, Ibnu Madže, Ahmed)

 

DOVA KADA NEKO KIHNE

Kada neko kihne glasno kaže:

El-hamdu lillah! – Hvala Allahu!

Onaj ko je u njegovom prisustvu čini mu dovu riječima:

Jerhamukellah! – Allah ti se smilovao!

Onaj što je kihnuo neka na to kaže:

Jehdikumullahu ve juskihu belekum!

Allah vas uputio i učinio boljim!, ili

Jagfirullahu li ve lekum!

Allah oprostio i meni vama! (Buharija)

 

DOVA KADA SE UGLEDA NESRETNIK (saobraćajni udes, hendikepirana osoba i sl.)

El-hamdu lillahillezi afani mimmebtelahu bihi ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tefdila.

Hvala Allahu, koji me zaštiti od onoga što je njega zadesilo i dade mi prednost nad mnogima koje je stvorio. (Tirmizi-sahih)

 

DOVA ONOM KO UČINI DOBRO

Onaj kome je učinjeno neko dobro, neka svome dobročinitelju kaže:

Džezakellahu hajren!

Allah te nagradio dobrim!, i na taj način će se najbolje zahvaliti. (Tirmizi-sahih)

Isto tako može proučiti i ovu dovu:

Allahumme eksir malehu ve veledehu ve barik leh!

Gospodaru, povećaj mu imetak i potomstvo i podari mu Svoj blagoslov u njima! (Muslim)

DOVA ZA ONOGA KO DADNE POZAJMICU (stvar ili novac)

Barekellahu leke fi ehlike ve malik.

Allah blagoslovio tebe, tvoju porodicu i tvoju imovinu.

Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje duga na vrijeme. (Nesai i Ibn Madže-sahih)

 

DOVA NA KRAJU SIJELA, SKUPA ILI SASTANKA

Pošto na spomenutim okupljanjima može da bude i griješnog govora, u cilju oprosta grijeha, na kraju sijela treba proučiti:

Subhanekellahumme ve bi hamdike ešhedu en la ilahe illa Ente estagfiruke ve etubu ilejk.

Neka Si slavljen Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem. (Taberani-sahih)

 

 SELAM JE POZDRAV I DOVA BRATU MUSLIMANU

Uzvišeni Allah kaže: „A kada ulazite u kuće, vi pozdravite ukućane selamom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i lijepim.“           (Sura En-Nur, 61.)

Poslanik, s.a.v.s., je govorio: „Kada pozdravljaš, glasno nazovi selam, jer je to pozdrav od Allaha, blagoslovljen i lijep.“ (Ibnu Ebi Šejbe)

Širite selam, bićete spašeni!“ (Ahmed)

„Širite selam među sobom, volićete se!“ (Hakim-sahih)

Selamom se iskazuje ljubav, susretljivost, pažnja i čini dova bratu muslimanu. Selam se naziva riječima:

Esselamu alejkum ve rahmetulahi ve berekatuhu!

Neka je na vas spas, mir, bereket i milost Allahova!

Na selam se odgovara riječima:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Neka je i na vas spas, mir, bereket i milost Allahova!

Selam je propisan još Ademu, a.s., svim poslanicima i on je pozdrav u Džennetu.

 

IZVOR:  ZIKR I DOVE

AUTOR:  Ishak Sedić

ZA AKOS.BA PRIREDILA: Medina K.

Povezani članci

Back to top button