Islamske teme

Izabrane dove – za svaku priliku

Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azaaben-naar.

Rabbenagfirlii veli validejje ve lil-mu’miniine jevme jekuumul-hisab.

Gospodaru naš, daj nam svako dobro na ovom svijetu i svako dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri (Džehennemu).

Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima, ali i svim vjernicima na Dan kada se račun (za svoja djela) bude polagao.

Rabbena la tuzig kuluubena be’ade iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeh. Inneke entel-vehhaab.

Gospodaru naš, nemoj zavesti naša srca nakon što si nas uputio, pokloni nam od sebe milost. Uistinu, Ti si Onaj koji koji mnogo daruje i poklanja.

Rabbena heb lena  min ezvaadžinaa ve zurijjaatinaa kurrete ‘ajunin vedž’alnaa lil-muttekiine imaamaa.

Gospodaru naš, podari nam u našim ženama i našem potomstvu predmet radosti i veselja, i daj nam da budemo vodiči onima koji su bogobojazni.

Dova za oprost grijeha

Allahumme ente rabbii, la ilahe illa ente, halektenii ve ene ‘abduke ve ene ‘ala ‘ahdike ve ve’adike mesteta’tu, e’uzu bike min šerri ma sana’tu, ebu’u leke bi ni’metike ‘alejje, ve ebu’u bi zenbii, fagfirlii, fe innehu la jagfiruzzunuube illa ente!
Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema drugog boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u granicama svojim, Tebi se sklanjam pred greškama koje sam počinio, Tebi se vraćam s pomoću blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe svoje, stoga oprosti mi, jer grijehe ne može oprostiti niko osim Tebe !
Dova zahvale (izgovara se ujutro i uveče)
Allahumme ma asbeha bii min ni’metin ev bi ehadin min halkike fe minke vahdeke, la šeriike leke, lekel-hamdu ve lekeš-šukr.
Allahu, svaka blagodat koja je sa mnom ili bilo s kim od tvojih stvorenja osvanula, od Tebe Jednog je. Ti nemaš sudruga, Tebi pripada svaka hvala.
Dova pri izlasku iz kuće
Allahumme innii e’uzu bike en edille ev udalle, ev ezille ev uzelle, ev azlime ev uzlem, ev edžhele ev judžhele ‘alejje.
Allahu moj, molim Te da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnem ili da ne budem naveden na grijeh, da ne činim nasilje ili da meni ne bude učinjeno, da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji.
Dova za onoga koji je u dugu
Allahumme innii e’uzu bike minel-hemmi vel-hazeni, ve e’uzu bike minel-‘adžzi vel-keseli, ve e’uzu bike minel-džubni vel-buhli, ve e’uzu bike min galebetid-dejni ve kahrir-ridžali !
Allahu moj, zaštitu od Tebe tražim od brige i žalosti, od iznemoglosti i lijenosti, od škrtosti i uspaničenosti, te pred teretom duga i od toga da me ljudi ne nadvladaju !
Dova pri posjeti mezarju
Esselamu ‘alejkum ehled-dijari minel-mu’minine vel-muslimin. Inna inša’allahu bikum lelahikun. Es’elullahe lena ve lekumul-’afijeh.

Mir vama, stanovnici mezara mu’minskih i muslimanskih. I mi ćemo vam se, ako Bog da, pridružiti. Allaha Uzvišenog molim da i nama i vama podari spas i zaštitu.

Dova u nesreći i iskušenju
Inna lillahi ve inna ilejhi radži’uun. Allahummedžurnii fii musibetii vahluf lii hajren minha.
Mi smo Allahovi i dosta se Njemu vraćamo. Allahu moj, pomozi mi u ovoj mojoj nevolji i daj mi bolje stanje od ovoga.
Dova protiv šejtanskih spletki
Rabbi e’uzu bike min hemezatiš-šejaatiini, ve e’uzu bike Rabbi en jahduruun.
Gospodaru moj, tražim Tvoju zaštitu od zavođenja šejtanskih, i zaštiti me njihova prisustva.
Dova za zaštitu djeteta od uroka
E’uzu bikelimatillahit-tammeti min kulli šejtanin ve hammetin ve min kulli ‘ajnin lammetin.
Tražim zaštitu savršenim Allahovim riječima od svakog šejtana, od ujeda (kakve životinje) i svih zlih očiju.
Dova pri posjeti bolesnika
Es’elullahel-‘aziime rabbel-‘aršil-‘aziimi en ješfijeke.
Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara prijestolja velikog, da ti da da ozdraviš !
Dova kada osjetimo bol u tijelu
Stavimo ruku na mjesto gdje osjećamo bol, tri puta proučimo Bismillah, i sedam puta: E’uzu billahi ve kudretihi min šerri ma edžiduhu ve uhaziru.
Zaštitu tražim kod Allaha i Njegove svemoći protiv zla onoga što me je snašlo i od kog strepim.
Dova koju učimo za umrlog muslimana
Ovu dovu možemo učiti neposredno nakon ukopa, naknadno kad posjećujemo mezar svog umrlog ili poslije bilo kog dnevnog namaza kad želimo dovom da se sjetimo nekog našeg merhuma:
Allahumme inni (spomenuti ime našeg umrlog – ADIL npr.) fii zimmetike ve habli dživarike fekihii (fekiha za ženski rod) min fitnetil-kabri ve ‘azabin-nari. Ve ente ehlul-vefaa’i vel-hakki, fagfir lehu (leha) verhamhu (verhamha), Inneke entel-gafuurur-rahiim!
Allahu moj, (taj i taj ) je u Tvojoj zaštiti i dosegu Tvoje blizine, zato ga (je) zaštiti od iskušenja u kaburu i od džehennemske kazne! Ti si vlasnik iskrenosti i istine, pa mu(joj) oprosti i smiluj mu (joj) se, jer zaista, Ti si Onaj koji prašta i koji je Milostiv!
Dova prilikom puhanja jakog vjetra
Allahumme inniii es’eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha.
Allahu moj, molim Te za dobro koje vjetar sa sobom donosi, a utječem Ti se od njegova zla!
Dova prilikom jake grmljavine
Subhanellezii jusebbihur-rebdu bi hamdihi vel-melaa’iketu min hifetihi.
Slava Onome koga grmljavina veliča i hvali , i meleki iz strahopoštovanja prema Njemu!
Dova poslije jela
Elhamdulillahi llezi at’amena ve sekaana ve dže’alena minel-muslimiin!
Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio i koji je dao da smo muslimani!
Dova i čestitka mladencima
Barekellahu lekuma ve bareke ‘alejkuma ve džeme’a  bejnekuma fii hajrin!
Allah vas blagoslovio i svaku blagodat vam dao, Allah vas sastavio u dobru i hajru!
Dova da se dobije potomstvo (dijete)
Rabbi heblii min ledunke zurijjeten tajjibeten, inneke semii’ud-duu’aa’i!
Gospodaru moj, pokloni mi od sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!

Dova pri oblačenju odjeće

Allahumme lekel hamdu Ente kesevtenihi, es’eluke hajrehu ve hajre ma suni’a lehu, ve e’uzu bike min šerrihi ve šerri ma suni’a lehu!

Allahu moj, neka je Tebi hvala! Ti si mi dao ovu odjeću, pa Te molim za njeno dobro i dobro za koje je proizvedena, a utječem Ti se od njenog zla i zla za koji je proizvedena!

Dova prije intimnog odnosa

Bismillah! Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezaktena!

U ime Allaha. Allahu moj, udalji šejtana od nas i od onoga što si Ti dao da se zametne!

Dova za svoju porodicu
Rabbi evzi’anii en eškure ni’ametekel-letii en’amte ‘alejje ve ‘ala validejje ve en e’amele salihan terdahu ve aslih lii fii zurijjetii. Innii tubtu ilejke ve innii minel-muslimiin.
Gospodaru moj, daj mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti i učini dobrim potomke moje. Ja se doista kajem i samo sam Tebi odan !
Dova za sticanje nauke i opskrbe
Allahumme innii es’eluke ‘ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve ‘amelen mutekabela!
Allahu moj, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djela primljena od Tebe!

Dove jutarnjeg i večernjeg zikra

Ja Hajju, ja Kajjumu bi rahmetike estegisu, aslih li še’ni kullehu vela tekilni ila nefsi tarfete ‘ajn.Allahumme bike emsejna, ve bike asbahna, ve bike nahja, ve bike nemutu, ve ilejkel-masir.Allahumme inni es’eluke ‘ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve ‘amelen mutekabbela.

 E’uzu bikelimatillahit-tammati min šerri ma haleka. (tri puta)

Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla onoga što je stvorio.

 Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi vela fis-semaa. Ve huve semi’un ‘alim. (tri puta)

U ime Allaha sa čijim imenom ne može nauditi ništa na Zemlji niti na nebesima. On sve čuje i sve zna.

 Allahumme ‘afini fi bedeni. Allahumme ‘afini fi sem’i. Allahumme ‘afini fi besari. La ilahe illa ente. (tri puta)

Allahu moj, sačuvaj moje tijelo, moj sluh i moj vid. Nema drugog boga osim Tebe!

Svaka od navedenih dova ima kur’ansko i hadisko porijeklo, a vjernici koji praktikuju dove i kur’ansko-sunnetske zikrove u svojoj svakodevnici, većinu ovog sadržaja znaju i napamet.

Kao što smo vidjeli iz ovog malog broja izabranih dova, sve su uglavnom kratke i sadržajne. Nema urnebesno dugačkih dova, uz koje vas zabole ruke aminajući i učeći, a da u biti i niste svjesni onog što dovite i onog na šta aminate. Svojom konciznošću, jasnoćom i kratkoćom, razlikuju se od seta izmišljenih sadržaja i ‘’dova’’ koje nam, zbog njihove lažne efdalnosti i ‘’koristi’’, nameću razni džahili i sujevjerci. Jedna od njih jeste i tzv. Nur-dova, te Aršu-rahman dova i njima slične.

Allahu moj, učini da se međusobno volimo u ime Tebe, da Ti redovno ibadet činimo, i da u svojim dovama budemo iskreni, kako bi nam ih Ti, o Sveznajući i Svemilosni, bez odlaganja uslišao. A ako nam njihovo ispunjenje i odgodiš ili nam neku od njih na dunjaluku i ne uslišaš, daruj nam, zbog naše iskrenosti i pokornosti, umnogostručenu nagradu na Dan kad nam svako dobro djelo bude bitno i značajno. AMIN!

Pripremio: Admir Iković

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button