Islamske teme

Fadileti zikra koji nije vezan za određeno vrijeme, povod ili mjesto

Fadileti zikra koji nije vezan za određeno vrijeme, povod ili mjesto

La ilahe illellah

La ilahe illellahje najbolji zikr. (Tirmizi)

La ilahe illellah ispunjava prostor između neba i zemlje. (Nesa’i, Ibn Madže, Hakim, Ahmed, Taberani)

La ilahe illellahje najbolje među hasenatima. „Najsretniji ljudi sa mojim šefa’tom na Sudnjem danu bit će oni koji su iskreno i iz srca izgovorilila ilahe illellah.“ (Buhari)

„Ko izgovori la ilahe illellah izaći će iz Vatre ako u svome srcu bude imao koliko zrno dobra ili imana.“ (Buhari, Muslim, Tirmizi)

Upitali su Poslanika s.a.v.a.: „Kako se obnavlja iman?“ Odgovorio je:„Često učite la ilahe illellah!“ (Ahmed, Taberani)

„Izgovaranje la ilahe illellah ne ostavlja grijeha i ne liči mu nijedno drugo djelo.“ (Hakim)

„Kada bi stanovnici sedam nebesa i stanovnici sedam zemalja bili stavljeni na jedan tas, a na drugi la ilahe illellah, preteglo bi la ilahe illellah.“ (Ibn Hibban, Hakim, EL-Bezzar)

„Svakom robu koji iskreno izgovori la ilahe illellah, bit će otvorena vrata neba tako da dođe do Arša, ali ako napusti velike grijehe.“ (Tirmizi, Nesa’i, Hakim)

„La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu juhji ve jumitu ve huve ‘ala kulli šejin kadir.“ (Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog. On nema druga. Njemu pripada vlast i hvala. On oživljava i usmrćuje. On sve može.) „Ko deset puta prouči: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej-in kadir, imat će za to nagradu kao da je oslobodio četiri duše među potomcima Ismailovim, a.s.“ (Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesa’i), „…ili jedanput, pa će imati nagradu kao da je oslobodio jednu dušu.“ (Ibn Ebu Šejbe); „…ili stotinu puta, pa će imati nagradu kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu hasenata i izbrisano stotinu loših djela, i to će mu biti zaklon od šejtana. Niko neće moći uraditi ništa bolje od njega, osim onaj koji prouči više nego sto je on proučio.“ (Ebu’Avane).

La ilahe illellahu vallahu ekber

„To su dvije riječi. Jednoj je završetak kod Arša, a druga ispunjava prostor između nebesa i Zemlje.“ (Taberani)

„To su dvije riječi i ako im se dodala havle ve la kuvvete illa billahil-‘alijjil’azim, svakom na svijetu, ko ih izgovori, bit će izbrisani grijesi pa makar ih bilo koliko morske pjene.“ (Tirmizi, Nesa’i)

Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu

Svaki onaj ko svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, Uzvišenog, i da je Muhammed Allahov Poslanik, Uzvišeni Allah sačuvat će ga Vatre.“ Mu’az je rekao: „Allahov Poslaniče! Da time obradujem i ostale?!“ Poslanik je rekao: „Ako im kažeš, pouzdat će se u to.“ Mu’az je to rekao na samrti ne poslušavši Poslanika (a u drugoj predaji: dok je bio u snu). (Buhari, Muslim)

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.a.:„Na Sudnjem danu čovjek će biti doveden pred Mizan i bit će mu predočeno 99 spiskova, svaki spisak je dug onoliko koliko pogled može obuhvatiti, a na njemu su ispisani njegovi grijesi; pa će to biti stavljeno na tas Mizana, a potom će biti izvađen mali papirić na kojem je šehadet (svjedočenje) da nema drugog Boga osim Allaha, Uzvišenog, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, i taj papirić će biti stavljen na drugi tas Mizana, pa će pretegnuti papirić sa šehadetom sve njegove grijehe.“ (Ibn Madže, Ibn Hibban, Hakim)

„Ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, i da je Isa Allahov rob i dijete svoje majke, i Njegova riječ koju je udahnuo Merjemi i duh Njegov, i da je Džennet istina, i da je Vatra istina – Uzvišeni Allah će ga uvesti u Džennet na koja god hoće vrata, od osam džennetskih vrata!“ (Buhari, Muslim, Nesa’i)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., učio je: „La ilahe illellahu vahdeh, e’azze džundeh, ve nesare ‘abdeh, ve galebel-ahzabe vahdeh, fe la šej’e ba’deh.“ (Nema Boga osim Allaha; uzvisio je Svoju vojsku, pomogao Svoga roba, i sam porazio sve stranke; i nema ništa poslije Njega!) (Buhari, Muslim, Nesa’i)

Neki beduin zatražio je od Poslanika, s.a.v.a. da ga poduči nečemu što bi učio. Rekao mu je: „Uči:La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, Allahu ekberu kebira, ve-l-hamdu lillahi kesira, subhanellahi rabbi-l-‘alemin, la havle ve la kuvete illa billahi-l-‘azizi-l-hakim. Allahumma-g-fir li ve-r-hamni ve-h-dini ve-r-zukni; što znači Nema Boga osim Allaha, Jednog i Jedinog. Allah je, zaista, najveći. Njemu pripada velika hvala. Slavljen neka je Allah, Gospodar svjetova. Nema snage ni moći do u Allaha, Snažnog i Mudrog. Allahu moj, oprosti mi! Smiluj mi se, na pravi put me uputi i opskrbi me”. (Muslim)

Iz knjige:‘Sigurna zaštita u hadisima Allahovog Poslanika s.a.v.a.”

Autor: Šemsuddin Muhammed ibn Jusuf el-Džezeri eš-Šafi’i

Za Akos.ba priredila: Adela Kukić

Povezani članci

Back to top button