Islamske teme

Deset ibadeta zbog kojih čovjek biva pošteđen džehennema

Deset radnjih koje nas čuvaju do džehenema

1. Tevba-pokajanje

Dokaz tome su ajeti koji govore da o tome da onaj koji se pokaje neće biti kažnjen džehennemom, kao što se to naglašava u 60. ajetu sure Merjem i 160. Ajetu sure El-Bekare.

2. Istigfar- traženje oprosta

Ukoliko se tevba u šerijatskim tekstovima spomene pojedinačno onda ona obuhvata i istigfar i obrnuto, a ukoliko se spomenu oba izraza onda istigfar znači traženje zaštite od zla koje se desilo, dok tevba znači povratak i traženje zaštite od loših postupaka kojih se osoba boji u  budućnosti.

3. Činjenje dobrih djela

Jedno dobro djelo se vrijednuje deset puta, dok se jedno loše djelo broji samo kao jedno, pa teško onome čijih loših djela bude više nego dobrih.

4. Ovosvjetske nedaće

Dokaz ovome jeste hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim, a u kojem se spominje da čovjeka neće zadesiti ni ubod trna, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe.

5. Kaburski azab – kazna može biti razlog zbog kojeg čovjek biva pošteđen džehennema.

6. Činjenje dove i traženje oprosta za umrlu osobu.

7. Poklanjanje sevapa umlrloj osobi kao što su sevapi od sadake, učenja Kur’ana, hadždža i tome slično.

8. Teškoće na Sudnjem danu

9. Zagovaranje onih kojima bude šef‘at dozvoljen

10. Oprost Allaha bez bilo čijeg zagovaranja.

Priredio: Senad Muhić

(subuluselam.wordpress.com)

 

 

 

Povezani članci