Islamske teme

35 vrijednosti riječi ”La ilahe illallah”

Priredio: Sead ef. Jasavić

Riječi tevhida – La ilahe illallah – u sebi nose velike vrijednosti i veličine, i nije ih moguće pobrojati sve na jednom mjestu. Mi ćemo se ukratko osvrnuti na neke od njih:

1. La ilahe illallah – riječi takvaluka i bogobojaznosti – „kelimetul-takva“.

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kelimetut-takva“ – riječi takvaluka i bogobojaznosti – su riječi: „La ilahe illalah“. (Sahihul-Buhari, br.6302.; Sunen Tirmizi, br.3265.; Sahih Ibnu Hibban, br.218.)

2. La ilahe illallah – riječi iskrenosti – „kelimetul-ihlas“.

Osman b. Affan r.a., se obrati Omer b. el-Hattabu r.a., riječima: „Čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: Znam jednu riječ – koju ako čovjek izgovori iskreno iz svoga srca, a potom umre, biće zabranjen džehennemskoj vatri; ali, Poslanik s.a.w.s., umrije, a ne obavijesti nas o toj riječi. Omer b. el-Hattab r.a., reče: Ja ću ti reći koja je to riječ. To je „kelimetul-ihlas“ – „riječ iskrenosti“, koju je Poslanik s.a.w.s., tražio od svog amidže Ebu Taliba, onda kada je on bio na smrtnoj postelji – šehadet – svjedočenje da nema niko pravo na to da bude obožavan osim Allaha (La ilahe illallah). To je riječ s kojom je Allah dž.š., počastio Muhammeda i ashabe!“ (Sahih, Mustedrek Hakim, br.1298., Medžme’ul-Zeva’id, br.1894.)

3. La ilahe illallah – svjedočanstvo istine – „šehadetul-hakk“.

Od Mu’aza r.a., se bilježi slijedeće: „Dok je bio na jednom od svojih putovanja, Poslanik s.a.w.s., začu muezzina kako izgovara: Allahu ekber, Allahu ekber. Poslanik s.a.w.s., reče: Riječi fitre! Kada izgovori: Ešhedu en la ilahe illallah – Poslanik s.a.w.s., reče: Posvjedočio je svjedočanstvo istine! Kada izgovori: Ešhedu enne Muhammeden Resulullah – Poslanik s.a.w.s., reče: Izašao je iz vatre! Poslanik s.a.w.s., reče: Provjerite ili je čobanin što čuva koze, ili je neki zarobljenik. Provjeriše i vidješe da je u pitanju čobanin, kojem je nastupio namaz, pa je proučio ezan.“ (Sahih li gajrihi, Musned Ahmed b. Hanbel, br.22187.)

4. La ilahe illallah – poziv istine – „da’avetul-hakk“.

Od ‘Alije r.a., se bilježi da je rekao: „Da’avetul-hak“, poziv istine – je tevhid – la ilahe illallah. (Kenzul-‘Ummal, br.4447.)

5. La ilahe illallah – riječi odricanja od širka.

Poslanik s.a.w.s., je rekao Nevfelu: „Prije spavanja prouči suru: „Kul ja ejjuhel-kafirun…“, a potom zaspi, ona će ti biti tvoje odricanje od širka/idolopoklonstva.“ (Hadis je hasen, a bilježi se u Sunenu Ebu Davuda, Tirmizije, Nesa’ija, Sahihu Ibnu Hibbana i kod Hakima.)

6. La ilahe illallah – ovosvjetski spas „nedžatu hazel-emr“.

Osman r.a., kaže: „Allah dž.š., je uzeo Poslanika s.a.w.s., k Sebi, prije nego da ga upitamo o tome šta je spas ovoga svijeta!? Ebu Bekr r.a., reče: Ja sam ga upitao o tome. Osman r.a., usta i priđe Ebu Bekru r.a., i reče: Na mjestu baba si mi i majke, izgleda da znaš o čemu je riječ. Ebu Bekr r.a., reče: Pitao sam Allahova Poslanika s.a.w.s., o spasu ovoga svijeta, pa mi reče: Ko od mene prihvati riječ, koju sam nudio mome amidži Ebu Talibu, i odgovori mi na nju – biće mu spas!“ (Musned Ahmed b. Hanbel, 1/6., br.20.)

7. La ilahe illallah – zbog njih je Allah stvorio sva stvorenja!

Allah dž.š., kaže: „Džinne i ljudi nisam stvorio ni zbog čega drugog do da Me obožavaju, i da mi ‘ibadet čine!“ (Zarijjat, 56.)

8. La ilahe illallah – zbog njih je Allah dž.š., slao tolike poslanike i objavljivao knjige!

Allah dž.š., kaže: „Prije tebe nijednog poslanika nismo slali a da mu nismo objavili: “Nema boga osim Mene, zato se samo Meni klanjajte!” (el-Enbija’, 25.)

Allah dž.š., kaže: „On šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima On hoće: “Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!“ (el-Nahl, 2.)

9. La ilahe illallah – najveća blagodat od Allaha dž.š..

Ibnu ‘Ujejneh rhm., kaže: „Allah dž.š., nije dao većeg ni’imeta i boljeg dara ljudstvu od riječi – La ilahe ilallah; ove riječi su na ahiretu poput vode na dunjaluku!“ (‘Uddetul-Sabirin, 1/106.)

10. La ilahe illallah – zbog ovih riječi su stvoreni Džennet i Džehennem!

Allah dž.š., kaže: „Reci: “Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje! Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će im lica peći. Užasna li pića i grozna li boravišta! 30. One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio 31. čekaju ih sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!“ (el-Kehf, 29-31.)

11. La ilahe illallah – zbog ovih riječi je poslanicima bio naređen džihad.

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Naređeno mi je da se protivu ljudi borim sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov Poslanik, i dok ne počnu klanjati namaz i davati zekat; ako navedeno ispune sačuvali su od mene svoju krv i svoje imetke izuzev ako se o nekom/nečem ogriješe, i zadnji obračun im je kod Allaha!“ (Muttefekun ‘alejh)

12. La ilahe illallah – ko ih izgovori sačuvao je svoj život i imetak, a ko ih odbije izgovoriti, propao mu je i život i imetak!

Enes r.a., je rekao: „La ilahe illallah – je riječ velika i plemenita kod Allaha dž.š.; ko je iskreno izgovori – ući će u džennet, a ko je lažno izgovori – sačuvao je svoj imetak i život, ali će biti bačen u vatru!“ (Kenzul-‘Ummal, br.220.)

13. La ilahe illallah – ključ od dženneta.

Bi rečeno Vehb b. Munebbihu rhm.: „Zar nije – La ilahe illallah – ključ od dženneta? Reče: Jeste, ali svaki ključ ima i svoje zube, pa ako dođeš s ispravnim ključem otvoriće ti se, a ako ne dođeš s ispravnim ključem neće ti se otvoriti!“ (Sahihul-Buhari, Kitabul-Džena’iz, br.1179.)

14. La ilahe illallah – početna stavka pozivanja poslanika!

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: „Tevhid je prvo u šta su pozivali Allahovi poslanici, pa je zbog toga Poslanik s.a.w.s., oporučio Mu’aza r.a., onda kada ga je poslao u Jemen: „Ideš sljedbenicima Knjige (jevrejima i kršćanima), stoga neka ti bude prvo u šta ćeš ih pozivati – robovanje Allahu jedinom, pa kada izgovore šehadet i posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavijesti ih da im je Allah u obavezu stavio obavljanje pet namaza u toku jednoga dana i noći… (Muttefekun ‘alejh)“(Medaridžus-Salikin, 3/443.)

15. La ilahe illallah – riječi kojima se Allah dž.š., direktno obraćao Musa a.s..

Od Ebu Se’id el-Hudrija r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Musa a.s., je rekao: Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću te spominjat, i čim ću ti se obraćati. Allah dž.š., mu reče: Reci: La ilahe illallah. Musa a.s., reče: Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo. Allah dž.š., reče: Reci: La ilahe illallah. Musa a.s., reče: Želio bih da mi daš nešto posebno za mene. Allah dž.š., reče: O Musa, kada bi svi stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja stali na jedan tas vage, a La ilahe illallah na drugi tas – pretegla bi!“ (Sahih Ibnu Hibban, br.6218., Mustedrek, br.1936., Sunen Nesa’i el-Kubra, br.10670, 10980., Hiljetul-Evlija’, 8/328.)

16. La ilahe illalah – ko ih iskreno izgovori prije svoje smrti ući će u džennet!

Od Enesa r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Iz džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah – a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna košpica; iz džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah – a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna sjemenka; iz džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah – a u srcu bude imala i koliko trun hajra/dobra!“ (Muttefekun ‘alejh)

17. La ilahe illallah – izvodi iz vatre.

Od Enes b. Malika r.a., se bilježi sljedeće: „Kada je Poslanik s.a.w.s., čuo mu’ezzina kako kaže: Ešhedu en la ilahe illallah, Ešhedu en la ilahe illallah – reče: Izašao je iz vatre. Pogledaše ko je, kad ono čobanin s kozama.“ (Sahihu Muslim, br. 382.)

18. La ilahe illallah – iziskuje oprost ljudskih grijeha!

Poslanik s.a.w.s., jedne prilike reče ashabima: „Imal’ koji garib među vama (tj. kitabija)? Rekosmo: Ne, Allahov Poslaniče. Naredi da se pozatvaraju vrata, pa reče: Podignite ruke svoje, i recite La ilahe illallah. Podigosmo ruke na trenutak, pa Poslanik s.a.w.s., spusti ruku, pa reče: „El-Hamdu lillah; Allahu moj, poslao si me s ovom riječju, i naredio si mi je, i zbog nje si mi obećao džennet, a Ti obećanje Svoje ne kršiš; reče: Veselite se, Allah vam je oprostio grijehe!“ (Musned Ahmed b. Hanbel, 4/124., br.17162.)

19. La ilahe illallah – najvrijednije djelo!

Od Ebu Zerra r.a., se bilježi da je rekao Allahovom Poslaniku s.a.w.s.: „Allahov Poslaniče, poduči me djelu koje će me približiti džennetu, a udaljiti od džehennema. Reče: Kada počiniš kakav grijeh učini i jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagrađuje od deset puta pa naviše. Rekoh: Allahov Poslaniče, jel’ – la ilahe illallah – od dobrih djela? Reče: La ilahe illallah je najbolje od dobrih djela!“ (Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Ibnu Merdivejh, Tefsirul-Taberi, 5/415., Tefsirul-Kurtubi, 13/218.)

20. La ilahe illallah – briše grijehe!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „La ilahe illallah – su riječi koje ne ostavljaju grijeha a da ga ne obriše, i nema boljeg djela od njih!“ (Sunen Ibnu Madždžeh, br.3797., el-Mustedrek, br.1893.)

21. La ilahe illallah – regenerira iman!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Obnavljajte svoj iman! Bi rečeno: Allahov Poslaniče, kako ćemo obnavljati naš iman? Reče: Često puta izgovarajte la ilahe illallah!“ (el-Mustedrek, br.7657., Musned Ahmed b. Hanbel, br. 8695., Hiljetul-Evlija’, 2/357.)

22. La ilahe illallah – ne može biti prevagnuto ičim!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Allahov Poslanik Nuh, kada mu je došao smrtni čas, reče svome sinu: Ostavljam ti u amanet dvije stvari, a dvije ti zabranjujem: Od tebe tražim la ilahe illallah – jer kad bi se svih sedam nebesa, i svih sedam zemalja stavile na jedan tas, a la ilahe illallah na drugi tas – prevagle bi riječi la ilahe illallah; kada bi svih sedam nebesa i seda zemalja bile jedna halka/krug – riječi la ilahe illalah i subhanallahi ve bihamdihi bi je prekinule; ove riječi su molitva svakog živog stvora, i zbog njih Allah dž.š., hrani stvorenja. Zabranjujem ti širk/idolopoklonstvo i kibur/oholost. Bi rečeno: Allahov Poslaniče, širk nam je jasan, ali u čemu se ogleda kibur/oholost? Rekoše: Jel’ kibur kada neko ima dobre cipele s jakim kopčama? Reče: Ne. Jel’ kibur kada neko obuče dobru narukvicu? Reče: Ne. Jel’ kibur kada neko ima bijesnu jahalicu? Reče: Ne. Jel’ kibur kada neko ima dosta društva s kojima se druži? Reče: Ne. Rekoše: Pa dobro Poslaniče, šta je to kibur? Reče: pobijanje istine i potcjenjivanje ljudi.“ (Musned Ahmed b. Hanbel, br.6583.)

23. La ilahe illallah – prevaguje grijehe na Sudnjemu danu!

Abdullah b. ‘Amr b. el-‘As r.a., kaže da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah će izdvojiti jednog čovjeka na Sudnjemu Danu na očigled svih ljudi, pa će mu otvoriti 99 knjiga, a svaka knjiga je dugačka koliko pogled dopire. Allah dž.š., će mu reći: Negiraš li od svega ovoga išta? Da te nisu pisari možda oštetili? Reći će: Ne, Gospodaru moj. Allah dž.š., će mu reći: Imaš li kakvo opravdanje? Reći će: Ne, Gospodaru moj. Allah dž.š., će mu reći: Ti imaš kod nas jedno dobro djelo, nasilje ti se neće učiniti! Bi izvađena bitaka/karta, na kojoj pisaše: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluh. Allah dž.š., reče: Daj vagu. Kad će onaj: Gospodaru moj, šta može učiniti ta bitaka/karta spram ovolikih knjiga grijeha!? Allah dž.š., reče: Tebi nasilje neće biti učinjeno! Staviše knjige na jedan tas, a bitaku/kartu na drugi tas, kad knjige bijahu lahke, a bitaka/karta posta teška! Ništa nije teže/vrijednije od Allahova imena!“ (Hasen-Sahih, Sunen Tirmizi, br.2639.; Sunen Ibnu Madždžeh, br.4300.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6994.; Sahih Ibnu Hibban, br.225.; Mustedrek, br.1937.)

24. La ilahe illallah – između ovih riječi i Allaha dž.š., nema nikakva zastora!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Tesbih je pola mizana, a tahmid ga puni; la ilahe illallah – ako je iskreno – nema pregrade između ovih riječi i Allaha!“ (Sunen Tirmizi, br. 3518.; Kenzul-‘Ummal, br.2001.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Neće čovjek iskreno izgovoriti la ilahe illallah a da im se ne otvore nebeska vrata, sve dok ne stignu do ‘Arša, uz uslov da se čovjek čuva velikih grijeha!“ (Sunen Nesa’i el-Kubra, br.10669.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih bili gvožđe, a čovjek kaže: la ilahe illallah – probile bi svo to gvožđe sve dok ne bi doprle do Allaha dž.š.!“ (Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Između svega postoji zastor izuzev između šehadeta – la ilahe illallah i Allaha.“ (Tarihu Ibnun-Nedžar, Kenzul-‘Ummal, br.3318.)

25. La ilahe illallah – Allah gleda u onoga ko ove riječi izgovara, i na dovu mu se odaziva!

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Čovjek neće izgovoriti: la ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno iz dna duše, potvrđujući srcem svoj jezik – a da se ne pootvaraju sva nebeska vrata kako bi Allah dž.š., pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga Allah dž.š., pogleda daće mu ono što traži!“ (Sunen Nesa’i el-Kubra, br.9856.)

26. La ilahe illallah – riječi koje Allah dž.š., direktno potvrđuje onome ko ih izgovara!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko kaže: la ilahe illallah – nema drugog boga osim Allaha, Allahu ekber – Allah je najveći, Allah dž.š., mu potvrdi to riječima: la ilahe illa ene – nema drugog boga osim Mene, ene ekber – Ja sam najveći! Kada čovjek kaže: la ilahe illallahu vahdeh – nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Allah dž.š., kaže: Nema drugog boga osim Mene, Jedinog…“ (Sunen Tirmizi, br.3430.; Sunen Ibnu Madždžeh, br. 3794.; Sahih Ibnu Hibban, br.851.)

27. La ilahe illallah – najvrijedniji zikr!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Najvrijedniji zikr je – la ilahe illallah, a najvrijednija dova je – el-hamdu lillah!“ (Sunen Tirmizi, br.3383.; Sunen Ibnu Madždžeh, br.3800.; Sahih Ibnu Hibban, br.846.; Sunen Nesa’i el-Kubra, br.10667.)

28. La ilahe illallah – najdraže riječi Allahu dž.š.!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Allahu dž.š., su najdraže četiri riječi: subhanallah, el-hamdulillah, la ilahe illallah i Allahu ekber.“ (Sahihu Muslim, br.2137.; Musned, br.20119.)

29. La ilahe illallah – su vrijednije od oslobađanja roba!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko u jednom danu 100x kaže: La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir“ – kao da je deset robova oslobodio, 100 dobrih djela će mu biti upisano, a 100 loših će mu biti obrisano, i niko ne može bolju stvar uraditi izuzev onoga ko više puta izgovori la ilahe illallah!“ (Muvetta’, br.488.; Muttefekun ‘alejh)

30. La ilahe illallah – su riječi bezbjednosti od kaburskih patnji i strahota Sudnjega dana!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Sljedbenici la ilahe illallah se nemaju čega plašiti dok su u kaburu, a niti na dan proživljenja; kao da sada gledam u sljedbenike la ilahe illallah kako tresu zemlju sa svojih glava, govoreći: Hvala Allahu koji nas je tuge i muke poštedio!“ (El-Mu’udžem el-Evset, br.9478.; Šu’abul-iman, br.100.)

31. La ilahe illallah – onome ko ih izgovori otvoriće se svih osam džennetskih kapija!

Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Neće niko od vas lijepo upotpuniti svoj abdest, a zatim izgovori: „Ešhedu en la ilahe illallah, ve enne Muhammeden ‘abdullahi ve resuluh“ – a da mu se neće otvoriti svih osam džennetskih kapija, kada će ući na koja bude htio!“ (Sahihu Muslim, br.234.)

‘Ubadeh b. Samit r.a., kaže da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko izgovori: „Ešhedu en la ilahe illallah vahdehu la šerike leh, ve enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluh, ve enne ‘Isa ‘abdullahi ve-bnu emetihi, ve kelimetuhu elkaha ila Merjeme, ve ruhun minh, ve ennel-džennete hakk, ve ennen-nare hakk“ – Allah dž.š., će ga uvesti na jedna od osam džennetskih vrata kroz koja bude htio!“ (Sahihu Muslim, br.46.)

Abdurrahman b. Semure r.a., kaže da je Poslanik s.w.s., rekao: „Vidio sam čovjeka iz mog ummeta, koji je došao do džennetskih vrata, koja mu se zatvoriše pred nosom. U tom mu dođe šehadet – la ilahe illalah – pa ga dohvati za ruku, i uvede ga u džennet.“ (Medžme’ul-Zeva’id, br.11746.; Kenzul-‘Ummal, br.43592., Taberani)

32. La ilahe illallah – oni koji je izgovore, pa makar i ušli u vatru zbog svojih grijeha, biće izvedeni iz vatre zbog ovih riječi!

Poslanik s.a.w.s, kaže: „Zatim ću se po četvrti put povratiti, pa ću Allaha dž.š., neopisivim riječima hvaliti, i na sedždu ću mu pasti, pa će biti rečeno: O Muhammede, podigni glavu svoju, i reci biće ti udovoljeno; traži biće ti dato; zauzimaj se biće ti omogućeno – pa ću reći: Gospodaru moj, dozvoli mi da se zauzmem za one koji su izgovorili la ilahe illallah!? Allah dž.š., će reći: Tako mi Mog veličanstva, divote, gordosti i visine – izvadiću iz vatre svakog ko je rekao la ilahe illallah!“ (Sahihul-Buhari, br.7072.; Musned Ebu Ja’ala, br.4351.)

Enes b. Malik r.a., pripovjeda da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Biće sljedbenika la ilahe illallah koji će ući u vatru zbog svojih grijeha, pa će im sljedbenici Lata i Uzata prebaciti: „Ne bi vam od koristi to što ste izgovarali la ilahe illallah, opet ste sa nama u vatri!“ Tada će se Allah dž.š., rasrditi, pa će ih izvaditi iz vatre, i staviti u „rijeku života“, gdje će im se opekotine zacijeliti, kao što se mjesec ukaže nakon pomračenja, nako čega će biti uvedeni u džennet, gdje će nabrajati ko su sve džehennemlije!“ (El-Mu’udžem el-Evsat, br.7293.; Kitabul-Zuhd od Ibnul-Mubareka, br.1602.; Medžme’ul-Zeva’id, br.18533.; Fethul-Bari, 11/439.)

33. La ilahe illallah – pobornici ovih riječi neprestano govore: „Gospodaru moj, ako me budeš kaznio, znaj da te volim, a i ako mi se smiluješ znaj da te volim!“ (Šu’abul-Iman, br.476.)

34. La ilahe illallah – pobornici ovih riječi se više plaše od hidžaba i toga da im bude uskraćena blagodat gledanja u Allahovo dž.š., lice, nego li što će biti kažnjeni vatrom!“ (Kelimetul-Ihlas, str.70.)

35. La ilahe illallah – pobornici ovih riječi govore: „Gospodaru moj, kada bi me kaznio najstrahovitijom Tvojom kaznom, blaže mi je od kazne toga što nisam u Tvojoj blizini!“

Braćo, potrudite se uspostaviti riječi i značenja tevhida u svojim srcima i na svome jeziku i na svome tijelu, jer se patnje ovoga i onoga svijeta ne možemo spasiti izuzev ako budemo pomno i marljivo radili na riječima la ilahe illalah!

Ljudi nisu rekli ništa bolje i vrijednije
Od riječi La ilahe illa hu, tebarekallahu, i
Od riječi ešhedu en la ilahe illallah!
Ko će me od grijeha očistiti mimo
Tebe, pored kojeg drugog boga nema.
Vječni džennet pripada onome
Ko bude tevhidio Gospodara svoga.
Ešhedu en la ilahe illallah
Vatra Božija ne prži vječno onoga
Ko ove riječi izgovarati moga.
Govorim sa srca, bez imalo sebičnosti
Ešhedu en la ilahe illallah!

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
Imam-hatib „Sultanija“ džamije, Plav, CG

akos.ba

Povezani članci

Back to top button