Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Uistinu, vi nećete postići dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali ono što volite!

UDJELJUJEŠ LI TI DOBROVOLJNU SADAKU?

Uistinu, vi nećete postići dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali ono što volite!

Dobrovoljna sadaka dokaz je dobročinstva. Svevišniji Allah rekao je:

“Uistinu, vi nećete postići dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali ono što volite!” Ali Imran, 92.

 – Uvećavanje sadake. Uzvišeni Allah rekao je:

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu nalikuju onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.”El-Bekare, 261.

 –Allah će nadomjestiti imetak onome koji udjeljuje. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U svakom danu u kojem ljudi osvanu spuste se dva meleka koja mole. Prvi moli: ‘Gospodaru moj, nadoknadi imetak onome koji udjeljuje!’ , a drugi moli: ‘Gospodaru moj, uništi imetak onome ko škrtari!”

 – Vjerovjesnik, sallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru.”Ahmed (21511)

 – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svaki musliman treba udjeljivati sadaku” Prisutni su upitali: “Allahov Vjerovjesniče, šta da radi onaj koji nema šta udijeliti?” Poslanik je rekao: “Radit će, pa će privrijediti i za sebe i (moći) će udijeliti i sadaku.” Upitali su: “A šta ako ni to ne mogne?”

Rekao je: “Neka pomogne siromašnom, onome koji je ožalošćen i nevoljiniku.” Upitali su: “A šta ako ni to ne mogne?” Rekao je “Neka čini dobra djela i izbjegava loša, pa će mu to biti sadaka.” Muslim (1008)

 – Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svakoj duši propisano je sa izdvoji sadaku.”Ahmed (27300),  (Iz djela “Fikhus-sunne”, 1/563)

 – Također, Poslanik je rekao: “Svaki čovjek u svakom danu treba udjeliti sadaku…”, pa je spomenuo da čovjek ima nagradu i za odnos sa svojom suprugom. Ahmed (20973),
(Iz djela “Fikhus-sunne”, 1/563)

 – Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko je od vas u mogućnosti da se čuva Vatre, neka udijeli pa makar i pola datule, a ako ne pronađe onda neka se čuva Vatre sa lijepom riječju.” Ahmed (17784)

 – Ni jedan musliman neće zasaditi voćku ili posijati biljku, sa koje pojede čovjek ili životinja ili bilo ko drugi, a da to njemu neće biti sadaka.” Tirmizi (1382)

 – Najbliža rodbina je najpreča da joj se čini dobročinstvo, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Ukoliko neko od vas bude siromašan, neka počne od sebe. Ako bude imao viška, onda neka da svojoj porodici, ako bude imao još, onda neka da svojoj rodbini, a ako bude imao i više od toga, onda neka do ovdje i ondje.”  Ebu Davud (3957)

Prilikom pomaganja rodbine počinje se od najbližeg, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Udijelite sadaku!” Neki čovjek reče: “Imam jedan dinar…”  Nesai (2535), (lz djela “Fikhus-sunne”, 1/565-566).

 – Izdržavanje onoga koga je obaveza izdržavati. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dosta je čovjeku grijeha da zapostavi izdržavati onoga koga je obaveza izdržavati.” Ebu Davud (1692)

 – Zabranjeno je prigovarati i uznemiravati nakon udjeljivanja, zbog riječi Svevišnjeg Allaha:

“O vjernici, nemojte poništavati svoje milostinje prigovorom i uznemiravanjem!”  El-Bekare, 264.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onoga koji prigovara nakon što udijeli, spomenuo je među trojicom koju Allah, subhanehu ve te'ala, neće ni pogledati na Sudnjem danu. Muslim (106)

 – Udijeliti sadaku iz imetka stečenog na halal način. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘O ljudi, uistinu je Allah lijep i prima samo ono što je lijepo!” Zatim je spomenuo čovjeka čiji su hrana, piće i odjeća haram, pa kako da mu se primi dova.
Darimi (2717), (Iz djela “Fikhus-sunne”, 1/565-566)

 – Ne treba potcjenjivati nijedno dobro djelo, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “sve do riječi: “Ko udijeli milostinju koliko je jedna datula, pa sve do riječi:”…poput brda.” Ahmed (8181), (“Fikhus-sunne”, 1/567)

 – Dozvoljeno je da žena udijeli sadaku iz muževog imetka. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada žena udijeli lijepu hranu iz svoje kuće kao sadaku, ona će imati nagradu za svoje udjeljivanje, njen muž će imati nagradu za zaradu te hrane, a i onaj koji je čuvao tu hranu imat će nagradu. Nikome se od nagrade ništa neće umanjiti!” Muslim(1024)

 – Ženina sadaka na ime muževog imetka shodno običaju. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Esmi, radijallahu anha: “Udijeli koliko je običaj i ne uskraćuj da Allah tebi ne bi uskratio!” Buharija(1434,2591)

 – Dozvoljeno je udijeliti cijeli imetak, jer je Ebu Bekr, radijallahu anhu, došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i na ime sadake dao cijeli svoj imetak, a Poslanik je prihvatio.

 – Dozvoljeno je udjeljivanje sadake zimmiji i ratnom zarobljeniku – nevjerniku. Na to upućuju riječi Allaha, subhanehu ve te'ala:

“…i hranu su davali – iako im je i samima bila potrebna – siromahu, siročetu i zatvoreniku.“  El-Insan,8.

 – Davanje sadake životinji. U vezi s tim, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naveo je primjer žene bludnice koja je napojila psa pa joj je Uzvišeni Allah zbog toga oprostio grijehe. Muslim (2245)

Trajna sadaka. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada čovjek umre prestaju sva njegova djela, osim u tri slučaja: trajne sadake, znanja kojim se drugi koristi i dobrog djeteta koje dovi za njega.” Tirmizi (1376)

 – Dova za dobročinitelja. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vam učini dobročinstvo, nagradite ga! Ukoliko ne nađete nešto čime ćete ga nagraditi, onda proučite dovu za njega, sve dok mu se ne odužite za njegovo dobročinstvo!” Nesai(2567)

 – Zahvaliti se na dobročinstvu, jer se spominje u hadisu: “Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu.” Ebu-Davud (4811)

Šta se kaže dobročinitelju? Prenosi se od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Kome se učini dobročinstvo pa kaže dobročinitelju: ‘Allah te nagradio dobrim, zahvalio mu se na najlepši način.” Tirmizi (2035)

Izvor: Razumijevanje fikhskih dokaza

Autor: dr. ‘Aid-el-Karni

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Elmedina R.

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com