U Fokusu

Šta trebamo znati o melekima?

Meleki su posebna vrsta Allahovih stvorenja.

Stvoreni su od svjetlosti i imaju mogućnost da uzmu oblik ili pak da se pretvore u nečiji lik. Uzvišeni Allah stvorio ih je isključivo da bi Mu ibadet činili i da bi Njegove odredbe u svemiru izvršavali. Ne opiru se Allahovoj naredbi i izvršavaju ono što im On naredi. Nikada ne odbijaju Božiju naredbi. Njemu ibadet čineći nikada ne malaksavaju. Meleki su mnogobrojni i njihov broj zna samo Allah Uzvišeni.

Neki od meleka poznati su po svojim imenima. Obaveza je vjerovati u njih i u ono što se navodi da oni rade, dočim velika većina nisu poznati po svojim imenima i svojim zaduženjima, ali je obaveza vjerovati u njih općenito. Za njih veli Uzvišeni: ,, A meleki su samo robovi poštovani. ” (El – Enbija, 26.)

S obzirom na to da su meleki sazdani od svjetlosnih tijela, ljudi ih ne mogu vidjeti, jer to Svemogući Allah nije omogućio našem vidu.

Uzvišeni je učinio da su meleki po svojoj veličini i snazi iznad džina i ljudi.

Kaže Uzvišeni: ,, O, vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogo i snažno brinuti, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. ” (Et – Tahrim, 6.)

Allah je stvorio meleke u lijepom obliku sa mogućnošću poprimanja drugih oblika i pojavljivanja u ljudskom liku, kao što se melek Džibril pojavio Merjemi u ljudskom liku.

Kaže Uzvišeni: ,, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali, i on joj se pokazao u liku savršeno stvorena muškarca. ” (Merjem, 17.)

Razliku se po broju i veličini krila. Kaže Uzvišeni: ,, Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu sve može. ” (Fatir, 1.) Buharija i Muslim bilježe hadis od Abdullaha ibn Mesuda, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., vidio Džibrila u noći Israa sa 600 krila.

Meleki su bespolna bića. Po ovom pitanju zalutali su arapski mušrici koji su tvrdili da su meleki ženskog spola. Uzvišeni Allah im je uzvratio na ovo rekavši: ,, Oni meleke koji su robovi Svemilosnog ženskinjem smatraju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovom? – njihova će tvrdnja biti zapisana i oni će odgovarati! ” (Ez – Zuhruf, 19.)

Meleki ne jedu, ne piju, ne udaju se, ne žene se i nemaju poroda. Meleci se ne umaraju i nije im dosadno. Oni su bezgriješna bića. Meleki su časni i čestiti robovi. Kaže Uzvišeni: ,, U rukama izaslanika časnih, čestitih. ” (Abese, 15 – 16.)

U navedenom ajetu riječ ”sefere” podrazumijeva ”Allahove izaslanike Njegovim Poslanicima” , a riječi ”kirami berere” znače ”plemenite naravi i besprijekorno čistih i dobrih dijela”.

Meleci su veoma uredni u svim stvarima. Na to ukazuje i njihova poredanost u safove pred Uzvišenim Allahom: ,, …na Dan kada Ruh i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Svemilosni dozvoli govoriti, a istinu će reći. ” (En – Nebe, 38.)

Ruh je Džibril.

Muslim bilježi od Džabira ibn Semure, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ,, Zar se nećete poredati u safove, kao što se meleki poredaju kod svog Gospodara? ” ashabi rekoše: ,, A kako se meleki poredaju kod svog Gospodara? ” on odgovori: ,, Upotpune prve safove i zbiju se u njima. ”

Meleki su mnogobrojna stvorenja i njihov broj zna jedino Onaj koji ih je stvorio. Kaže Uzvišeni: ,, A vojske Gospodara Tvoga samo On zna.” (El – Muddessir, 31.)

Meleki imaju imena, ali mi znamo samo mali broj njih. Navest ćemo imena meleka koja su spomenuta u ajetima i vjerodostojnim hadisima:

Džibril i Mikail melek

Kaže Uzvišeni Allah: ,, Reci: Ko bude neprijatelj Džebrilu, pa on Allahovom voljom tebi na srce stavlja Kur’an, potvrđujući istinitost onoga od prije, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. Ko je neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailu – pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji ne vjeruju! ” (El – Bekare, 97-98.)

Israfil
Israfil je melek koji će puhnuti u sur. Džibril, Mikail i Israfil su meleki koje je Allahov Poslanik, a.s., spominjao u svojoj dovi koju je učio kada bi klanjao noću. Muslim bilježi u svojem Sahihu od Aiše, r.a., da je rekla: ,, Kada bi Allahov Poslanik, a.s., ustao noću da klanja, otpočinjao bi namaz ovom dovom: , Allahu, Gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče skrivenog i nevidljivog, Ti sudiš među Svojim robovima u onome u čemu se oni railaze. Uputi me na Istinu u onome u čemu se oni razilaze, s tvojom dozvolom. Zaista, Ti upućuješ onoga koga hoćeš na Pravi Put. ‘ ”

Malik
Malik je čuvar Vatre. Kaže Uzvišeni Allah o stanovnicima Vatre: ,, Oni će dozivati: , O, Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo! ‘ ” (Ez – Zuhruf, 77.)

Munkir i Nekir
Potvrđeno je vjerodostojnim hadisima da su dva meleka koja će ispitivati mrtve u kaburima zovu Munkir i Nekir.

Harut i Marut
Iz ajeta se primjećuje da ih je Allah poslao kao iskušenje ljudima u jednom periodu. O njima su nanizana mnoga kazivanja, ali ništa od toga nije potvrđeno Kur’anom i Sunnetom.

Dužnosti meleka

Tekstovi Kur’ana i Sunneta ukazuju na to da meleki obavljaju velike i brojne poslove na nebesima i na Zemlji. Brojnost tih poslova i dužnosti ne može dosegnuti niko mimo Uzvišenog Allaha. Meleki su kvalifikovani prema poslovima kojima ih je Uzvišeni Allah zadužio:

1. Meleki zaduženi da nose Arš.
2. Melek zadužen za objavu (Džibril, a.s.).
3. Meleki zaduženi za džennetske kapije:
4. Meleki zaduženi za džehenemske kapije.
5. Melek zadužen za kišu, vjetar i oblake. To je melek Mikail sa svojim pomagačima.
6. Melek zadužen za puhanje u rog – sur. To je melek Israfil.
7.Melek brda, itd.

Veza između meleka i ljudi

Veza između meleka i Ademovog potomstva je čvrsta. Neki od njih bdiju nad nama dok smo još u majčinom stomaku, neki su zaduženi da nas paze i čuvaju, neki od njih zapisuju naša djela i postupke, neki od njih podstiču nas na dobro, a neki nam uzimaju dušu kada nam dođe smrtni čas. U nastavku slijedi pojašnjenje navedenog.

Meleki zaduženi za zametak u materici.

Meleki zaduženi da čuvaju i paze čovjeka.

Kaže Uzvišeni: ,, Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, – po Allahovoj naredbi nad njim bdiju. ” (Er – Rad, 11.) Tumač Kur’ana Ibn Abass, r.a., objašnjava da riječ ”muakkibatun”, koja je upotrebljena u ovom ajetu, označava meleke koje je Allah stvorio da čuvaju čovjeka od onoga što je ispred i iza njega a kada dođe Allahova odredba, ono što je Allah odredio da će ga zadesiti, oni ga ostave.

Meleki zaduženi za čuvanje (bilježenje) djela Ademovih potomaka.

Kaže Uzvišeni Allah: ,, A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. ” (El – Infitar, 10-12) Allah je za svakog zadužio dva prisutna meleka koja se od njeg ne odvajaju i koji pišu njegova djela i riječi (Kaf, 17-18.)

Meleki zaduženi da podstiču Allahove robove na dobro.
Allah je za svakog čovjeka zadužio pratioca (karina), meleka koji ga podstiče na dobro i pobuđuje u njemu želju za njim, a zadužio je pratioca džina koji ga podstiče na zlo i uljepšava mu ga.

Meleki zaduženi za uzimanje duša ljudima.

To je Melek smrti koji je zadužen da odvaja duše i predaje ih drugim melekima koji su s njim da je odnesu do neba po Božijoj naredbi. Kaže Uzvišeni: ,, Reci: Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti. ” (Es – Sedžde, 11.)

Meleki počesto nevjernicima i zločincima po zasluzi uzimaju duše grubo bez ikakve samilosti i obazrivosti, dok duše vjernika uzimaju blago i nježno.

Svaki vjernik je dužan da besprijekorno vjeruje u navedeno, jer je vjerovanje u Allahove meleke temeljni šart islamskog vjerovanja (imana).

Za Akos.bA priredio: Admir Iković

Povezani članci

Back to top button