Islamske teme

Šta Kur’an kaže o bogobojaznima?

  1. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG UPUTE KUR’ANOM

„Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje. (El-Bekare, 2.)

2. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG SPASA

„…i to su oni koji su spašeni.“ (El-Bekare, 5.)

3. BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG OKORIŠTAVANJA OPOMENAMA

„To smo učinili opomenom i pokoljenjima njihovim, a poukom onim koji se Allaha boje.“ (El-Bekare, 66.)

4. BOGOBOJAZNOST UZ VJEROVANJE DONOSI NAGRADU OD ALLAHA

„A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja…“ (El-Bekare, 103.)

5. STVARNA DOBROTA PROIZILAZI IZ BOGOBOJAZNOSTI

„nego je dobročinitelj onaj koji se Allaha boji.“ (El-Bekare, 189.)

6.BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG USPJEHA

„…i Allaha se bojte da biste uspjeli.“ (El-Bekare, 189.)

7.BOGOBOJAZNOŠĆU SE POSTIŽE POSEBNA ALLAHOVA BLIZINA

„…znajte da je Allah na strani onih koji su bogobojazni.“  (El-Bekare, 194.)

8.BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG SIGURNOSTI OD ALLAHOVE KAZNE

„Bojte se Allaha i znajte da On žestoko kažnjava!“ (El-Bekare, 196.)

9.BOGOBOJAZNOST JE NAJBOLJA OPSKRBA

„Za put se opskrbite, a najbolja je opskrba bogobojaznost! I Mene se bojte – vi, razumom obdareni!“ (El-Bekare, 197.)

10.ONI KOJI SE OKITE BOGOBOJAZNOŠĆU BIT ĆE IZNAD OSTALIH LJUDI NA   SUDNJEM DANU

„Aoni koji su se Allaha bojali, na Sudnjem danu će biti iznad njih!“ (El-Bekare, 212.)

11.BOGOBOJAZNOŠĆU SE POVEĆAVA ZNANJE

„I bojte se Allaha i Allah će vas poučiti.“  (El-Bekare, 282.)

12.NAGRADA ZA BOGOBOJAZNE BOLJA JE OD DUNJALUKA I NJEGOVIH UKRASA

„Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji budu bogobojazni, kod Gospodara svoga će imati džennetske bašće…“ (Alu Imran, 15.)

13.NAGRADA ZA BOGOBOJAZNE SU DŽENNETSKE BAŠĆE ISPOD KOJIH RIJEKE TEKU

„…kod Gospodara svoga će imati džennetske bašće ispod kojih rijeke teku, u kojima će vječno boravili, i supruge čiste i zadovoljstvo od Allaha!“ (Alu Imran, 15.)

14.BOGOBOJAZNOŠĆU SE POSTIŽE ALLAHOVA LJUBAV

„Međutim, ko obavezu svoju ispunjava i grijeha se kloni (bude se bojao), pa Allah voli bogobojazne.“ (Alu Imran, 76.)

15.BOGOBOJAZNOST JE RAZLOG ZAŠTITE OD NEPRIJATELJA

„Ako se budete strpljeli i bogobojazni bili, njihovo lukavstvo vam nimalo neće nauditi!“ (Alu Imran, 120.)

IZVOR: Koristi bogobojaznosti kroz prizmu Kur’ana

AUTOR: Muhammed b.Salih el-Usejmin

PRIJEVOD: Mithad R. Ćeman

ZA AKOS.BA PRIREDILA: Medina Kanlić

Povezani članci

Back to top button