Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Šta je Muhammed, a.s., učio prije predaje selama i poslije namaza?     

Šta je Muhammed, a.s., učio prije predaje selama i poslije namaza?     

Abdullah b. Zubejr, radijallahu anhuma, poslije svakog farz-namaza, nakon što bi predao selam, izgovarao je: ”La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir! La havle ve la kuvvete illa billahi, la ilahe illallahu ve la na'budu illa ijjahu, lehun-ni'metu ve lehul-fadlu ve lehus-senaul-hasen! La ilahe illallahu muhlisine lehud-dine ve lev kerihel-kafirun! – Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan! Nema moći niti snage osim kod Allaha. Nema boga osim Allaha, kojem vjeru iskreno ispovijedamo, pa makar nevjernicima to i mrsko bilo!”

Abdullah b. Zubejr zatim je rekao: ”Nakon svakog propisanog namaza, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovarao je ove riječi povišenim glasom.” (Muslim)

            Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da su siromašni muhadžiri došli kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli mu: ”Allahov Poslaniče, bogataši kod Allaha dospješe na visoke položaje i u Džennetu stekoše neprolaznu blagodat! Oni klanjaju baš kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo, a imaju i viška imetka uz pomoć kojeg obavljaju obrede hadža i umre, odlaze u džihad i udjeljuju sadaku!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče im: ”Hoćete li da vas podučim nečemu pomoću čega ćete sustići one koji su bili prije vas i ostati u prednosti nad onima koji će doći poslije vas? Niko neće biti bolji od vas osim onoga koji bude radio što i vi radite.” ”Svakako, Allahov Poslaniče”, odgovoriše oni. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Poslije svakog propisanog namaza izgovorite trideset puta ‘subhanallah – slavljen neka je Allah’, ‘elhamdulillah – hvala Allahu’, i ‘Allahu ekber – Allah je najveći’.”

Kada je Ebu Salih, koji ovaj hadis prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu upitan o načinu na koji se izgovara ovaj zikr, odgovorio je: ”Neka svaki od spomenutih zikrova: subhanallah, elhamdulillah i Allahu ekber, izgovori po trideset tri puta.” (Buhari i Muslim)

U verziji koju bilježi Muslim navodi se: ”Nakon toga siromašni muhadžiri ponovo su se vratili Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: ‘Naša braća bogataši čuli su ono što smo uradili, pa sada i oni tako postupaju.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: ‘To je Allahova blagodat koju On daje kome hoće.’ ”

            Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Onome ko nakon svakog farz-namaza po trideset tri puta bude slavio Allaha riječima ‘subhanallah’, trideset tri puta bude Mu zahvalio riječima ‘elhamdulillah’, i trideset i tri puta bude Ga veličao riječima ‘Allahu ekber’, te stotinu upotpuni riječima: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kulli šej'in kadir! – Nema boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan!’, bit će oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene.” (Muslim)

            Ka'b b. Udžra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nagrada neće biti uskraćena onome ko svaki propisani namaz poprati ustrajnim izgovaranjem tesbiha – subhanallah, trideset tri puta, tahmida – elhamdulillah, trideset tri puta, i tekbira – Allahu ekber, trideset četiri puta.” (Muslim)

            Sa'd b. Ebu Vekkas, radijallahu anhu, prenosi da bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon svakog farz-namaza, utjecao Uzvišenom Allahu sljedećim riječima: ”Allahumme inni euzu bike minel-džubni vel-buhli, ve euzu bike min en uredde ila erzelil-umuri, ve euzu bike min fitnetid-dun'ja, ve euzu bike min fitnetil-kabr! – Allahu moj, utječem Ti se od kukavičluka i škrtosti, i utječem Ti se od povratka u bezvrijedne godine i utječem Ti se od iskušenja dunjaluka i iskušenja u kaburu!” (Buhari)

            Muaz, radijallahu anhu, prenosi da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo za ruku i rekao mu: ”Muaze, ja te, Allaha mi, volim! Oporučujem ti, o Muaze, da nikada poslije obavljenog namaza ne propustiš izgovoriti sljedeće: ‘Allahumme einni ala zikrike ve šukrike ve husni ibadetik! – Allahu moj, pomozi mi da Te uvijek spominjem, da se Tebi zahvaljujem i da Ti na najljepši način ibadet činim!’ ” (Ebu Davud)

            Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada neko od vas bude na sjedenju u namazu, prije predaje selama, neka se Allahu utječe od četvero izgovarajući: ‘Allahumme inni uzu bike min azabi džehenneme, ve min azabil-kabri, ve min fitnetil-mahja vel-memati, ve min šerri fitnetil-Mesihid-Dedždžal! – Allahu moj, utječem Ti se od patnje u Džehennemu i patnje u kaburu, i od iskušenja života i smrti, i od zla smutnje Mesihi-Dedžala!’ ” (Muslim)

            Alija, radijallahu anhu, kazuje: ”Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao, posljednje što bi učio na sjedenju u namazu, a prije predavanja selama, bilo je: ‘Allahummagfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma a'lentu, ve ma esreftu ve ma ente a'lemu bihi minni, entel-Mukaddimu, ve entel-Muehhiru, la ilahe illa ent! – Allahu moj, oprosti mi što sam učinio u prošlosti i ono što ću učiniti u budućnosti, i ono što sam učinio u tajnosti i ono što sam učinio javno, i sve ono u čemu sam pretjerao i ono što Ti od mene bolje znaš. Ti si Onaj koji unapređuje i Onaj koji unazaduje, nema boga osim Tebe! (Muslim)

            Aiša, radijallahu anha, kazuje: ”Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, često bi na rukuu i sedždi govorio: ‘Subhanekallahumme Rabbena ve bi hamdik! Allahummagfir li! – Slavljen neka si, Allahu moj, Tebi hvala, Allahu moj, oprosti mi!’ ” (Buhari i Muslim)

            Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na rukuu i sedždi govorio: ‘Subbuhun, Kuddusun, Rabbul-melaiketi ver-Ruh! – Ja ruku i sedždu činim Slavljenom, Svetom, Gospodaru meleka i Džibrila. (Muslim)

            Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Na rukuu veličajte Uzvišenog Gospodara, a na sedždi se usrdno posvetite dovi, jer je najpreče da vam tada bude primljena.” (Muslim)

            Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čovjek je najbliži svome Gospodaru kada Mu čini sedždu, pa na sedždi što više upućujte dove.” (Muslim)

            Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na sedždi učio: ”Allahummagfir li zenbi kullehu, dikkahu ve džillehu, ve evvelehu ve ahirehu, ve alanijetehu ve sirreh! – Allahu moj, oprosti mi sve moje grijehe, male i velike, prošle i buduće, i one koje sam učinio javno i one koje sam učinio tajno!’ ” (Muslim)

Izvor: ”VRTOVI POBOŽNJAKA”

Autor: Jahja B. Šeref En-Nevevi

Za Akos.ba pripremila: Adisa Omerbašić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top