Islamske teme

Propis lične higijene u islamu

Prije samog obavljanja nužde treba se skloniti od očiju ljudi, jer se prenosi da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, „kada bi htio obaviti veliku nuždu, otišao daleko da ga niko ne vidi.“ (Ebu Davud)

Ukoliko ne postoji nužnik, treba izabrati odgovarajuće mjesto i ne obavljati ni veliku ni malu nuždu u hladu, gdje obično ljudi sjede, ni na mjestu kuda se prolazi, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čuvajte se dva prokletstva,“ rekoše ashabi: „Šta su dva prokletstva, Allahov Poslaniče?“ Kaže: „Koji obavlja nuždu na mjestu kuda ljudi prolaze i u hladu gdje sjede.“ (Muslim) U značenju obavljanja nužde na putu i u hladu su obale rijeka i voćke koje rađaju, a o tome jasno govore hadisi od kojih je onaj u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Pazite da za obavljanje velike nužde za nužnik ne uzimate tri mjesta: prilaze vodi, put kojim ljudi prolaze i hlad.“ (Ebu Davud)

Musliman ne treba da nosi sa sobom u nužnik ništa na čemu je napisano ime Uzvišenog Allaha, kao što je Mushaf i tome slično.

Pri ulasku u nužnik mustehab je zakoračiti lijevom nogom i proučiti:

Bismillāhi, Allāhumme innī e’ūzu bike mine-l-hubusi ve-l-habā’isi. (U ime Allaha, Allahu moj utječem ti se od muških i ženskih džina.) (Buharija)

Ne zadizati odjeću prije nego što se spusti blizu zemlje, kako se ne bi otkrilo stidno mjesto koje je obaveza pokriti koliko je moguće, jer se prenosi u vjerodostojnom hadisu u kojem El-Mugire ibn Šu’be, radijallahu ‘anhu, kaže: „Kada sam bio sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putovanju, rekao mi je: ‘O Mugire, donesi posudu,’ pa sam je donio, a on se zatim udaljio sve dok se nije sakrio od mene, te je obavio nuždu.“ (Buharija)

Pri obavljanju velike ili male nužde treba izbjegavati okretanje prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, jer  je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prilikom obavljanja nužde ne okrećite se prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, okrenite se prema istoku ili zapadu.“ (Buharija) Ovo je propis za obavljanje nužde na otvorenom prostoru, dok u zatvorenim prostorijama treba nastojati da se ne okreće prednjom i zadnjom stranom prema Kibli, a ako uradi nije grijeh.

Pokuđeno je da se za vrijeme obavljanja nužde priča, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu u rivajetu od Ibn Omera, radijallahu ‘anhuma, da je neki čovjek prolazio i poselamio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je on obavljao malu nuždu, pa mu nije uzvratio selam. (Muslim)

Prilikom potiranja ili pranja (poslije nužde) ne treba se desnom rukom potirati ili prati, niti da se njome dodiruje polni organ, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas mokri, neka ne dodiruje svoj polni organ desnom rukom, i neka ne diše (puše) u posudu.“  (Buharija)

Dovoljna su tri kamenčića prilikom potiranja, ako nečistoća nije prekomjerna, i ne treba se potirati kostima i balegom, jer se prenosi od Selmana, radijallahu ‘anhu, da je rekao: „Zabranio nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se za vrijeme obavljanja velike ili male nužde okrećemo prema Kibli, da se potiremo desnom rukom, da se potiremo sa manje od tri kamenčića i da se potiremo balegom (od mazgi, magaraca i sl) i kostima.“ (Muslim)

Bolje je oprati se vodom (nakon obavljene nužde), ukoliko je moguće, jer se od Aiše, radijallahu ‘anha, prenosi da je rekla: „Recite svojim muževima neka se (poslije obavljene nužde) operu vodom, jer ja se stidim (tj. stidi se da im ovo kaže), uistinu, to je radio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Tirmizi)

Nakon obavljene nužde iz nužnika treba izaći desnom nogom i proučiti:

Gufrāneke. (Tražim Tvoj oprost.) (Buharija)

Izvor: Lijepo ponašanje i karakterne osobine

Za Akos.ba pripremila: Fahreta V.

Povezani članci

Back to top button