Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Islamska ekonomija > Prikaz knjige ‘Uvod u islamsku ekonomiju i finansije – teorija i praksa’

Prikaz knjige ‘Uvod u islamsku ekonomiju i finansije – teorija i praksa’

Ova knjiga rezultat je autorovog dugogodišnjeg studiranja i rada koji su u uskoj vezi sa islamskom ekonomijom, finansijama i bankarstvom. Odavno se pojavila potreba za izdavanjem ovakve knjige, koja će na jednostavan način približiti ovu tematiku našim prostorima pa i šire. Knjiga je nastajala u dijelovima koji su objavljivani u člancima koji su tematski obrađivali teme u vezi sa islamskom ekonomijom i finansijama. Autor je na taj način vremenom stekao veće iskustvo i zaokružio je štivo sa dovoljno članaka koji su u konačnici poslužili kao dobra osnova za knjigu.

 

Predgovor

HVALA PRIPADA UZVIŠENOM ALLAHU dž.š.,[1] Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika i Miljenika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,[2]njegovu časnu porodicu i plemenite drugove, naše uzorite bosanske šehide, kao i na sve one koji nose iman u svome srcu i sa njim umiru. AMIN!

Islamska finansijska industrija je, iako relativno mlada, doživjela i još doživljava zavidan usjeh i razvoj kako u muslimanskim zemljama tako i na zapadu. Potražnja i interes za ovom industrijom i ponudom koju ona nosi sa sobom je sve veća iz godine u godinu. Iako se o ovoj industriji uveliko raspravlja u naučnim i industrijskim krugovima širom svijeta, na našim prostorima i na našim jezicima o ovoj temi se vrlo malo govori, a još manje radi. Literatura na bosanskom jeziku skoro pa ne postoji, ako izuzmemo par knjiga od domaćih autora i nekoliko prevoda. Pored toga, jedina banka na prostorima Bosne i Hercegovine koja posluje na principima islamskih finansija jeste Bosna Bank International (BBI). I pored nepostojanja pravne infrastrukture neophodne za uspješno poslovanje BBI banke i nezainteresiranosti struktura vlasti za promoviranje ovog finansijskog sektora, BBI banka je ostvarila zavidan uspjeh u dosadašnjem radu.

Ipak, da bi ova industrija zaživjela na našim prostorima, neophodne su dvije ključne stvari. Prvo, neophodna je bolja i jasnija uloga izvršne vlasti na promovisanju ove industrije i kreiranju adekvatnih zakonskih i drugih regulativa koje će olakšati razvoj, ne samo BBI banke već i drugih islamskih banaka i finansijskih institucija koje bi željele ući na ovo tržište. Drugo, neophodno je strateški pristupiti marketingu i edukaciji javnosti ove industrije i njenih načela. Ovo je vjerovatno i najveća prepreka na daljnjem razvoju i uspjehu islamskih finansija na prostoru BiH, pa i šire. Neznanje je najveći neprijatelj svakom razvoju, a upravo su neznanje i neupućenost glavni razlozi sporog razvoja islamskih finansija u BiH za razliku od drugih zemalja, pa čak i nekih zapadnih, nemuslimanskih. Smatram da javnost u BiH, uključujući i predstavnike vlasti, nedovoljno poznaje osnove i djelatnosti ove industrije, pa tako donosi preuranjen zaključak o njenoj (ne)validnosti i (ne)efikasnosti. Upravo ova knjiga ima za cilj djelomično adresirati ovaj problem i ponuditi djelić svjetla u ovom mraku neznanja i neupućenosti. Knjiga pruža osnovno znanje o načelima, osnovama i praktičnim primjenama islamske ekonomije i finansija i, s Allahvom voljom, pomoći će izgradnji i širenju svijesti o ovoj industriji.

Ova knjiga rezultat je mog dugogodišnjeg studiranja i rada koji su u uskoj vezi sa islamskom ekonomijom, finansijama i bankarstvom. Prije mnogo godina počeo sam razmišljati o pisanju ovakve knjige koja će na jednostavan način približiti ovu tematiku našim prostorima pa i šire, ali su me obaveze i bojaz od ovog ogromnog izazova – koji mi se činio nepremostivim – stalno odvraćali od toga. Nemajući snage da se prihvatim ovog velikog izazova, odlučio sam početi sa malim koracima pišući kraće članke koji će tematski obrađivati teme u vezi sa islamskom ekonomijom i finansijama. Nadao sam se da ću na taj način vremenom steći iskustvo i napisati dovoljno članaka koji bi mogli poslužiti kao dobra osnova za knjigu.

Tražio sam načine koji bi me obavezali na pisanje, jer sam nikako nisam mogao naći motiv. Prvo sam se davne 2005. godine – kao postdiplomac na Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezija – obratio jednom uredniku islamskog magazina i ponudio mu da otvorimo kolumnu na ovu temu gdje bih sistemski, postepeno i detaljno opisao ovu disciplinu. Međutim, i pored moje velike zainteresiranosti, ova saradnja nije se ostvarila. Dok sam 2006. godine radio na svome magisteriju iz polja islamskih finansija, ponovo sam se – sa istom molbom – obratio redakciji jednog islamskog periodičnjaka koji je već tada objavljivao članke na ovu temu. Nažalost, iz redakcije se nikada nisu udostojili ni odgovoriti na moj email. Tada sam se, na neki način, predao i nisam više želio nikoga gnjaviti po tom pitanju.

Onda, sasvim slučajno (mada ništa nije slučajno), čitajući neke članke o islamu na određenim portalima, došao sam na ideju da svoje članke počnem objavljivati online. Sa istim prijedlogom obratio sam se Senadu Biberu ispred portala Asocijacije za kulturu, obrazovanje i sport, a on je, hvala Uzvišenom Allahu dž.š., imao sluha za ovaj prijedlog te je pristao da krenemo s tim projektom. Bilo je to u maju prošle godine. Meni je ovo bilo dovoljno da se angažujem i počnem sa pisanjem. Želja mi je bila da krenem sa nekoliko članaka o osnovama islamskih finansija, ali se onda javila želja da ovo preraste u nešto veće. Razradio sam okvirno teme koje sam želio pokriti u ovom, već sada, projektu pisanja knjige.

Od tada pa sve do marta 2013. godine, predano sam radio na privođenju ove knjige kraju. U isto vrijeme učio sam i druge sofisticiranije softvere potrebne za adekvatno uređenje ove knjige jer sam želio sve sam uraditi i upoznati se sa cijelim procesom. Kako je vrijeme prolazilo, imao sam sve više materijala, pa je obim knjige prevazišao moja očekivanja. Zbog toga sam bio primoran smanjiti prvobitni plan obima knjige i izostaviti određeni broj poglavlja. Nadam se da sam i pored toga, uz Allahovu pomoć, uspio pokriti glavne i najvažnije teme kojima se ova knjiga bavi.

Ukratko, u ovoj knjizi pokušao sam što preciznije opisati i pojasniti principe islamske ekonomije, finansija i bankarstva. Prvi dio posvećen je osnovama, odnosno filozofiji islamske ekonomije i rađanju ove discipline u moderno doba. S obzirom na to da su islamska ekonomija i finansije usko povezane sa islamom i islamskim učenjem (šerijatom), od krucijalne je važnosti razumjeti glavna šerijatska učenja u vezi sa ovom disciplinom. Prema tome, drugi dio knjige bavi se ovom tematikom i bazira se uglavnom na šerijatskim izvorima. Treći dio je vjerovatno i najinteresantiji za čitaoce jer on opisuje islamske finansijske instrumente, njihovu teoretsku osnovu kao i praktičnu primjenu.

Ipak, i ovaj dio je usko vezan za tematiku prvog i drugog dijela knjige. Na kraju, četvrti dio adresira neke od problema sa kojima se suočava islamska finansijska industrija i ukazuje na neke smjernice kako ih prevazići.

U želji da što adekvatnije predstavim sva načela na kojima se baziraju islamske finansije, koristio sam se originalnom literaturom nudeći tako detaljnju listu materijala koji mogu poslužiti čitaocima za daljnje istraživanje o ovoj temi. Kada je riječ o kur’anskim ajetima i hadisima, navodio sam ih u originalnom tekstu, pa tek onda preijvode. Kod prijevoda kur’anskih ajeta koristio sam se prvenstveno prijevodom rahmetli Besima Korkuta, ali sam zbog adekvatnijeg prijevoda značenja u nekoliko slučajeva odstupio od ovog prijevoda i koristio sam nekoliko drugih prijevoda. Kod hadisa sam se koristio poznatim i uvriježenim prijevodima, a neke hadise koje nisam našao u prevedenim zbirkama prevodio sam lično.

Ono čime ova knjiga obiluje jesu stručni nazivi ugovora i finansijskih instrumenata koji se izvode iz arapskog jezika. Prvobitno sam želio transkripciju ovih naziva ostaviti u njihovom originalu prema međunarodno- priznatoj transliteraciji. Ipak, na kraju sam se opredijelio za transliteraciju ovih naziva na bosanski jezik i prilagodim ih što je jednostavnije moguće našem jeziku. Nisam želio naglašavati krupne i specifične harfove (slova) koji su karakteristični za arapski jezik, već sam samo naglašavao duge samoglasnike. Ipak, ponudio sam tabelu sa spiskom stručnih izraza na arapskom jeziku, u kojoj se navodi arapski naziv, transliteracija koju sam prilagodio za čitatelje ove knjige, te međunarodna transliteracija ovih arapskih izraza.

Ovom prilikom bih se želio zahvaliti svima koji su, na ovaj ili onaj način, učestvovali u realizaciji ovog projekta. Na prvom mjestu zahvalio bih se svojim roditeljima, ocu Esadu i majci nađiji, kojima sam ovu knjigu posvetio, kao i svim roditeljima općenito. njihova bezuvjetna podrška, ljubav i požrtvovanje svih ovih godina ponajviše su odgovorni za ovu knjigu i inače moj uspjeh do sada. ne postoje riječi kojima bi im se mogao zahvaliti. Molim Allaha dž.š. da im podari iman, zdravlje i sreću na ovom svijetu, te Džennet-i-Firdevsna ahiretu.

Ovom prilikom bih se želio zahvaliti i Senadu Biberu koji me je svojim jednostavnim gestom naveo da se napokon posvetim realizaciji ideje koja se u meni rađala dugi niz godina. Tu su naravno i Izedin Šikalo i njegova Dobra Knjiga koji su se predano fokusirali na posao pripreme ove knjige za štampu kako bi što prije bila dostupna javnosti. Zahvaljujem se i svome puncu koji mi je pomogao da malo bolje razumijem sav proces oko izdavaštva i skrenuo pažnju na neke tipfelere koje sam imao u prvobitnoj verziji ove knjige. Zahvaljujem se i dr. Šukriji Ramiću koji je odvojio svoje vrijeme za pisanje recenzije, te lektoru koji je pomogao u dorađivanju samog teksta. Koristim ovu priliku i da se iskreno zahvalim svojoj supruzi Anidi i kćerki Merjem koje su ponajviše bile zapostavljene ovih desetak mjeseci dok sam aktivno radio na ovoj knjizi.

Na kraju, iako ova knjiga pruža dosta detaljan opis islamske finansijske industrije, nudeći teoretsko ali i praktično objašnjenje, postoji još mnogo toga što bi se moglo napisati i o čemu bi se moglo govoriti. Ipak, prostor mi nije dozvolio da pokrijem s^ tematiku koju sam prvobitno želio pokriti. Nastojao sam što detaljnije predstaviti ovu industriju i njene osnove, ali i pored toga moguće je da se neka greška omakne ili da eventualno pogriješim u svome opisu. Ipak, kao što to neko veoma lijepo reče: “Nisam više tako mlad da bih sve znao!” – tako sam i ja, radeći na ovoj knjizi spoznao koliko malo znam. Međutim, nadam se da će ovo moje skromno znanje biti od koristi onima koji budu čitali ovu knjigu da bolje razumiju ovu industriju i njene principe djelovanja.

Edib Smolo [email protected]

08. april 2013. godine Kuala Lumpur

 


[1]    Kratica dž.š. se koristi uz ime Uzvišenog Allaha i u cijelosti glasi dželle šanuhuili dželle še’nuhušto bi u preijvodu značilo “Uzvišen neka je On” ili “Slavljen neka je On.”

[2]     Sallallahu alejhi ve sellemse koristi uz ime Allahovog Poslanika u značenju “neka je mir i spas na njega.” Uz imena Poslanikovih drugova koristiti ćemo riječcu “radijallahu anhu (anhumaza dvojinu, anhaza žensko i anhumza množinu) što u prievodu znači “neka je Allah zadovoljan njime.”

 

Recenzija dr. Šukrije Ramića

Uvod u islamsku ekonomiju i finansije obrađuje tematiku koja je relativno nova na prostoru Istočne Evrope, tematiku o kojoj se, pojavom prve islamske banke Bosna Bank International u Sarajevu početkom ovog stoljeća, počelo govoriti i raspravljati na prostoru Bosne i Hercegovine i susjednih država. Iako nova, tematika o islamskoj ekonomiji i finansijama je brzo postala izuzetno aktuelna i, usudio bih se reći, danas nužno potrebna. Naime, ona dolazi u vrijeme kada se konvencionalni finansijski sistem našao u dubokoj krizi, najgoroj od Velike depresije 1929. godine, u vrijeme kada se intenzivira potraga za reformom i alternativnim modelom globalne finansijske infrastrukture. Autor ove knjige, na osnovu velikog iskustva stečenog kroz učešće u projektima na razvoju islamskog finansijskog sistema u Maleziji, zemlji pioniru i lideru u islamskoj ekonomiji i bankarstvu, uspio je na jedan sasvim jednostavan način prikazati osnovne principe islamske ekonomije i finansija čineći ovo štivo dostupnim svima onima koje ova disciplina interesuje. Ipak, zbog svoje specifičnosti, ova knjiga će ponajviše koristiti studentima, akademicima i praktičarima koji su zainteresirani za upoznavanje i razumjevanje teorije i prakse ove industrije. Ono što ovu knjigu čini posebnom jeste činjenica da ona nudi jedan cjelokupni pregled islamskog finansijskog sistema, od filozofske osnove i načela, do praktične primjene islamskih finansijskih instrumenata. Ona je, po mome mišljenju, jedan izuzetno uspješan nastavak rada na razvoju ideje islamskog bankarstva na ovim našim prostorima koju je otpočeo prof. dr. Fikret Hadžić, a koju, kako vidimo, uspješno nastavljaju mlađe generacije koje specijaliziraju islamsku ekonomiju i finansije. Nadam se da će u ovoj knjizi naći smjernice svi oni koji žele da usklade svoj finansijski život sa šerijatskim učenjem i da će nas autor ove knjige još puno puta obradovati ovako kvalitetnim radovima iz područja islamske ekonomije i finansija.

Prof. dr. sc. Šukrija Ramić Šef Katedre za vjerske znanosti Univerzitet u Zenici

 

Sadržaj

 

Predgovor…………………………………………………………………………………….. vii

I. Dio

KRATAK PREGLED ISLAMSKE EKONOMIJE I FINANSIJA: TEORIJA I FILOZOFIJA

Poglavlje 1

UVOD U ISLAMSKU EKONOMIJU, FINANSIJE I

BANKARSTVO……………………………………………………………………………… 3

Restrukturiranje globalnog finansijskog sistema i uloga islamske  paradigme……….. . 5

Definiranje paradigme………………………………………………………………………. 6

Potreba za novom paradigmom……………………………………………………………. 7

Kratak opis islamskih finansija…………………………………………………………… 10

Sažetak……………………………………………………………………………………….. 12

Poglavlje 2

ISLAMSKI EKONOMSKI SISTEM…………………………………………………… 13

Uloga vjere (din-i-islama) u islamskoj ekonomiji…………………………………… 14

Definicija ekonomije………………………………………………………………………. 16

Islamska ekonomija i njeno definiranje………………………………………………… 18

Filozofija islamskog ekonomskog i finansijskog sistema…………………………… 24

Istaknute odlike islamskog ekonomskog i finansijskog sistema……………………. 26

Zabrana ribe(kamata ili lihvarstvo)…………………………………………………….. 27

Zabrana garera(prekomjerni rizik i neizvjesnost)…………………………………… 28

Zabrana mejsira(kockanje)………………………………………………………………. 28

Mekasid el-šeri'a(ciljevi šerijata)………………………………………………………. 28

Etičke vrijednosti i pravednost…………………………………………………………… 29

Realne i istinske aktivnosti ……………………………………………………………. 29

Vlasnička i imovinska prava…………………………………………………………… 30

Ugovori……………………………………………………………………………………. 32

Povjerenje (emanet)…………………………………………………………………….. 33

Individualne obaveze, prava i lični interes………………………………………….. 34

Motivacija…………………………………………………………………………………. 34

Rad (amel)………………………………………………………………………………… 35

Proces donošenja odluka i uloga države…………………………………………….. 35

Distribucija – raspodjela dobara……………………………………………………….. 36

Podjela rizika, bratstvo, natjecanje i saradnja………………………………………. 36

Upravljanje i transparentnost………………………………………………………….. 37

Uloga tržišta i pitanje profita u islamskoj ekonomiji…………………………………. 38

Vizija tržišta u islamskoj ekonomiji………………………………………………….. 38

Uloga tržišta u islamskoj ekonomiji………………………………………………….. 42

Stav islama po pitanju profita…………………………………………………………. 43

Kapitalizam, socijalizam i islamski ekonomski sistem……………………………….. 46

Sažetak…………………………………………………………………………………………. 47

Poglavlje 3

ISLAMSKI FINANSIJSKI SISTEM……………………………………………………. 49

Vrste islamskih finansijskih tržišta: kratak opis……………………………………….. 52

Tržište duga i tržište vlasničkih vrijednosnih papira (dionica)………………….. 52

Tržište novca i kapitala…………………………………………………………………. 54

Primarna i sekundarna tržište………………………………………………………….. 56

Organizirana berza i izvanberzovno (OTC) tržište ……………………………….. 57

Institucije za finansijsko posredništvo…………………………………………………… 58

Islamske finansijske institucije………………………………………………………… 60

Vrste islamskih finansijskih posrednika                                                       61

Uloga islamskih finansijskih institucija                                                       63

Izrazite odlike islamskih finansijskih institucija……………………………………. 64

Islamski finansijski instrumenti…………………………………………………………… 65

Karakteristike islamskih finansijskih instrumenata………………………………… 65

Koristi islamskih finansijskih instrumenata…………………………………………. 67

Osnovni modaliteti islamskih finansija: kratak opis…………………………………… 68

Kardhasan(graciozni/dobronamjerni zajam) …………………………………….. 69

Mušareka(aktivno partnerstvo)………………………………………………………. 69

Mušareka mutenakisa(umanjujuće partnerstvo)…………………………………. 70

Mudareba(pasivno partnerstvo)……………………………………………………… 70

Murabeha(trošak-plus-profit finansiranje)………………………………………… 71

Selem(buduća isporuka)……………………………………………………………….. 71

Idžara(najam – lizing)…………………………………………………………………. 71

Idžara ve iktina(zakup koji završava transferom vlasništva)…………………… 71

Istisna’(naručena proizvodnja)………………………………………………………. 72

Sukuk(islamski certifikati)……………………………………………………………. 72

Poglavlje 4

EPISTEMOLOŠKA OSNOVA FINANSIJA:

KONVENCIONALNIH I ISLAMSKIH………………………………………………… 73

Idealni konvencionalni finansijski sistem……………………………………………….. 75

Smit i Ero (Arrow)……………………………………………………………………… 76

Ero-Debru ekonomija………………………………………………………………….. 79

Od idealnog do stvarnog: konvencionalna ekonomija …………………………… 81

Idealni islamski finansijski sistem………………………………………………………… 84

Epistemologija idealnog islamskog finansijskog sistema………………………… 87

Ostvarivanje ideala: neizvjesnost, rizik i tržište kapitala…………………………….. 91

Poglavlje 5

PODJELA RIZIKA I ISLAMSKE FINANSIJE………………………………………. 95

Važnost i uloga berze……………………………………………………………………….. 98

Prednosti i nedostaci berzi…………………………………………………………….. 99

Uvjeti za vibrantnu, robusnu berzu………………………………………………… 102

Državno finansiranje i podjela rizika…………………………………………………… 105

Sažetak……………………………………………………………………………………….. 107

Poglavlje 6

HISTORIJSKI PREGLED RAZVOJA ISLAMSKOG

BANKARSTVA I FINANSIJA…………………………………………………………. 113

Kratak pregled doba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem……………………….. 114

Moderna historija islamskog bankarstva i finansija………………………………….. 118

Nastanak modernog islamskog bankarstva i finansija…………………………… 119

Institucije za podršku i promovisanje islamskih finansija……………………… 122

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial  Institutions (AAOIFI).. 123

International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)i24

Islamic Financial Services Board (IFSB)…………………………………………. 124

International Islamic Financial Market (IIFM)…………………………………. 125

General Council for Islamic Banks and Financial Institutions  (CIBAFI)…. 126

Islamic International Rating Agency (IIRA)…………………………………….. 126

International Islamic Liqudity Management Corporation (IILM) … 128

Modeli za implementiranje islamskih finansija………………………………….. 129

Tržišno orijentiran ili rezultat vladine inicijative………………………………… 129

Punopravni sistem ili sistem dualnog bankarstva………………………………. 130

Sveobuhvatni ili djelomični pristup……………………………………………….. 131

Poglavlje 7

DOPRINOS ISLAMSKIH UČENJAKA EKONOMSKOJ

DISCIPLINI………………………………………………………………………………… 133

Razvoj ekonomske discipline…………………………………………………………….. 136

Ekonomska pitanja kroz pero islamskih učenjaka ……………………… 137

Privatno vlasništvo, laissezfaire (lesefer)i pitanje državne intervencije.. 137

Teorija cijene.. 138

Uloga države… 1399

Monetarna ekonomija…… 139

Ekonomski razvoj… 141

Sažetak. 142

ŠERIJATSKO-PRAVMOKVIR ISLAMSKE EKONOMIJE I FINANSIJA: IZVORI I CILJEVI ŠERIJATA, TE GLAVNE ZABRANE

Poglavlje 8

SERIJATSKO-PRAVNI OKVIR ISLAMSKE EKONOMIJE I INANSIJA…. 147

Šerijat kao temelj islamskog ekonomskog i finansijskog sistema ………..148

Sta je zapravo šerijat (islmsko pravo)……. 489

Izvori šerijata.. 150

Primarni izvori šerijata….. 151

Kur’an..

Sunnet i Hadis    153

Idžma (konsenzus uleme)….. 156

Kijas(analogija).. 159

Sekundarni izvori šerijata….. 161

Rej/Fetvaashaba, radijallahu anhum     161

Praksa stanovnika Medine (Amelu ehli el-Medine)         162

Običaj (‘urfili adet)  163

Pravna preferencija (istihsan)………………………………………………….. 165

Javni interes (masleha murselaili istislah).. 165

Pravna preventiva (sedduel-^era’i)…………………………………………….166

Princip presumpcije kontinuiteta (istishab)       167

Idžtihad. 169

Nužnost primjene idžtihadau savremenom dobu         171

Sažetak …………………………………………………………………………….

Poglavlje 9

ISLAMSKO UGOVORNO PRAVO……….. 173

Definisanje ugovora …………………………………………………………………….176

Osnove ugovora (‘akda) u islamskom ugovornom prava …………………… 177

Siga(forma ugovora) …………………………………………………………….778

?onuda (idžab)i prihvatanje (kabu!)….. 178

Uvjeti za valjanost sige    178

Akidan (ugovorne strane 179

180..                                                                                                                                                                  . poslovna sposobnost ugovornih stranakaلPravna

181… Faktori koji vode ka poništenju ili ograničenju poslove sposobnosti

182                                       ………………………………………… Obostrano zadovoljstvo 183

………………………………………………

(Me’kud ‘alejh(predmet ugovora

183             ……………………………………………… Legalitet predmeta ugovora

184… Vlasništvo* nad predmetom ugovora i mogućnost njegove isporuke

184…………………………………………………. Podobnost predmeta ugovora

184……………………………………………….. Specifikaciji predmeta ugovora

Poznavanje cijene………………………………………………………

Pravo izbora ili opcija (hijar)pri ugovaranju…………………….

Hijar el-medžlis(sloboda izbora na mjestu ugovora)………..

Hijar el-šert(opcija odgađanja definitivnog zaključenja

ugovora na neko vrijeme)…………………………………………..

Postavljanje uvjeta pri ugovaranju……………………………………..

Sažetak………………………………………………………………………

Poglavlje IO

MEKÄSID EL-ŠERI’A(CILJEVI ŠERIJATA) I

KAVÄID EL-FIKHIJJE(PRAVNE MAKSIME)………… لول

Teorija mekäsid el-šeri'a.. ةول

Definicija mekäsid el-šeri’a… ؤول

Kratak pregled razvoja teorije mekäsid el-šeri’a…… 4ول

Klasifikacija mekäsidel-seria٠٠٠٠٠ول;

Kaväid el-fikhijje(pravne maksime)….. وول

Definicija kaväid el-fikhijje…. 2هه

Kaväid el-fikhijjei masleha… لهة

Najpoznatije kaväid el-fikhijje….. لهة

Uloga mekäsid el-šeri’a(ciljeva šerijata) i kaväid el-fikhijje

(pravnih maksima) u razvoju islamskih finansija ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠2ةه

Poglavlje II

RIBÄ(KAMATA)…. 5هة

Pojava kamte: historijski pregled…… 6هة

Definicija kamate (ribä)…. لاهء

Vrste kamate.. 2هل

Ribä el-dzähilijje:kratak opis….. 2هل

Razlozi zabrane kamate….. وة

Kamata ^ari druš^o…….. 4لة

Kamata vodi ka propasti i negativnom rastu………. 4لة

Kamata omalovažava i umanjuje ljudsku osobnost……………………..2I4

Kamata podrazumijeva eksploataciju i nepravedno

prisvajanje tuđe imovine                                                                          5لة

Kamata je nepravedan čin (zulm)…… 6لة

Moderno bankarstvo i kamata…. وة

 

219…………………………………………………………………………………….. Sažetak

12                        Poglavlje

221..                                                                                                                                                                                                      ………………………….riba         (^MATA) U KUR’ANU I SUNNETU

22    1…………………………………………………………………………….. ribaلKur’an

22      2…………………………………………………………………………….. Prva faza

224……………………………………………………………………………. Druga faza

ؤ22………………………………………………………………………………. Treća faza

227…………………………………………………………………………… Ce^rta faza

230……………………………………………………………. Odabrani hadisi o kamati

230……………………………………………. Status onih koji se bave kamatom

2لآ2…………………..Zamjena predmeta koji su podložni zabrani kamate

6ق2……………………………………………………… Hadïs o hurmama Hajbera

241..                                                                                                                                                                                                                         ……………………………………………………………………………………                                                                                           Sažetak

13                        Poglavlje

243..                                    ……………..     (GARER(NEIZV]ESNOST) IMEJSIR(KOCKAN]E

244……………………………………….. (prekomjerni rizik ili neizvjesnost؛ Garer

244…………………………………………………………………. Definicija garera

247…………………………………………. Zabrani garerau Kur’anu i sunnetu

250………………………………………………………………………….Vrste garera

254……………………………………….. Opći principi koji se odnose na garer

254………………………………………………… Garervezan za uslove ugovora

257……………………………………………… Garervezan za predmet ugovora

259  ………………………………………………………… Gareri igre nulte sume

26      0……………………………………………………………….. Gareri špekulacija

26    1………………………………………………………………. (Gareri rizik (hatar

26    1………………………………………………………….. Razlozi zabrane garera

26      2…………………………………………………………………….. (Mejsir(kockanje

26      3……………………………………………………………… ….Definicija mejsira

26      3……………………………………………………. Zabrani mejsirau Kur’anu

26      4……………………………………………………………………… Mejsiri garer

26      5………………………………………………………… Razlozi zabrane mejsira

266   ………………………………….. Druge zabrane vezane za islamske finansije

ISLAMSKI FINANsJSKi INSTRUMENTI:teorijai praksa

14                         Poglavlje

26      9………………………… (mudAreba(pasivno partnerstvo

27      0…………………………………………………………… Kratak pregled mudarebe

27    1…………………………………………………………………… Definicija mudarebe

271……………………………………………………………………… Legalitet mudarebe

 

Dokazi iz Kur’ana…. 272

Dokazi iz sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem………………. 272

Dokazi iz idžme(konsenzusa uleme) …….. 273

Dokazi iz kijasa(analogije)….. 274

Osnovne karakteristike mudarebe…. 274

Temelji mudarebaugovora…. 274

Istaknete odlike mudarebaugovora…… 275

Vrste mud^ebe …………………………………………………………………..276

Neograničena mudareba (mudareba mutlaka)     276

Ograničena mudareba (mudareba mukajjeda)    276

Podjela dobiti i gubitka….. 277

Raskid mudarebaugovora…. 278

Mudarebana određeno vrijeme….. 29ز

Mudarebai islamske finansije …  280

Praktična primjena mudarebe …………………………………………………281

Mud^eb^ inv^sticijki, štedni ili tekući račun…….. 282

Finansiranje projekta…. 283

Finsansiranje uvoza-izvoza      283

Razlika između mud^ebe i muš^eke …………………………………….. 284

Poglavlje 15

MUŠAREKA(PARTNERSTVO)………. 287

Definicija mušareke.. 289

Lega^tet mušareke.. 290

Dokazi iz Kur’ana…. 2هؤ

Dokazi iz sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem………………. 292

Dokazi iz idžme(konsenzusa uleme) …….. 293

Vrste mušareke293

Osnovne odlike mušarekaugovora…. 295

Formiranje mušareke.. 295

Upravljanje sredstvima….. 295

Podjela dobiti… 295

Podjela gubitka…. 296

Raskid mušarekaugovora ..  297

Praktična primjena mušareke.. 297

Sažetak …………………………………………………………………………………….298

Poglavlje 16

MURABEHAIBEJ’BISEMENADŽIL(BBA) ……………………………301

Definicija murabehe 302

Definicija bej’ bisemen adžila… 33ه

Lega^tet murabehei BBA …………………………………………………………….35ه

Osnovne odlike murabehei BBA….. 37ه

Vrste murabehe. 308

Osnovne odlike murabehe…. 308

 

309…………………………………………………………….. Osnovne odlike BBA

هل3…………………………… Polemike vezane za murabehui BBA finansiranje

هل3……………………………………………………………… Određivanje cijene

31    2………………………………………. Pitanje vremenske vrijednosti novca

Prevelika ovisnost islamskih banaka o finansiranju na

31   3…………………………………………………… principima murabehe iBBA

315……………………………………………. Praktični primjena BBA finansiranja

9لؤ…………………………………… Rizici i kritike u vezai sa BBA finansiranjem

320…………………………………………………. Prigovori koji se odnose na BBA

32    3……………………………………………… Ranjivost ili slabosti BBA ugovora

32      4……………………………………………………………. Porast kamatne stope

326………………………………………………………… Opadanje kamatne stope

327..                                                                                                                                                                                                                    …………………………………………………………………………….                                                                                                   Inflacija

ة2ؤ……………………………………………………………………………………… Sažetak

17                         Poglavlje

33    1…………………………………………….. (IDŽARA(NA]AM ILI LIZING

33    2……………………………………………………………………….. Definicija idžare

33    3………………………………………………………………………… Legalitet idžare

33    3…………………………………………………………………. Dokazi iz Kur’ana

334  ………………. Dokazi iz sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

33      6…………………………………….. (Dokazi iz idžme(konsenzusa uleme

337                                             Pregled idžaraugovora i njegovih osobina

337………………………………………….. Neke karakteristike idžaraugovora

337..                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………….؛…………………..                                                                                                        Oblici idžare

339..                                                                                                                                                                                  …..Ruknovi    (stubovi) i šartovi(uslovi) za valjanost idžaraugovora

341………………………………………………………… Određivanje cijene rente

42ؤ…………………………………………………………… Raskid idžaraugovora

343………………………………………………………….. (Podzakup (sub-leasing

343…………………………… ?Sta ne može biti predmetom idžaraugovora

3ن3……………………………………… Praktična primjena idžarafinansiranja

344..                                                                                                                                                                                                                 …………………………………….!………..                                                                                                                Poslovni ifi operativni najam

345………………………………………… Modus operandi operativnog najma

6ن3…………………………………………. (Idžara ve iktina(kupnja na otplatu

34    7……………………………………………. Modus operandi idžare ve iktina

348  ………………………………………Prednosti idžarafinansijskog modela

و4ؤ………………Pravne prepreke za implementaciju idžarafinansiranja

ه5ث………………..^……Razlika između idžarei konvencionalnog lizinga

ه35                                           ……………………. Rizici u vezi sa idžarom

ه35………………………………………………………………………… Kreditni rizik

351……………………………………………………. (Rizik marže (kamatni rizik

351……………………………………………………………………. Rizik li^idnosti

351……………………………………………………………………. Operativni rizik

 

18                        Poglavlje

353… (MUŠAREKA MUTENAKISA(UMAN^ČE PARTNERSTVO

35    4……………………………………………………. Definicija mušareke mutenakise

35    6…………………………………………………… Legitimite mušareke mutenakise

35    7………………………………………………… Mehanizam mušareke mutenakise

360……………….. Osnovni uvjeti za valjanost mušareka mutenakisaugovora

…………………………………………………….؛…………..؛..Zaključak

19                         Poglavlje

363..                      ……….       (SELEM(PLAČAN]E UNAPRI]ED ILI AVANSIRAN]E

36      4……………………………………………………………………… Definicija selema

36    5………………………………………………………………………… Legaiitet selema

365………………………………………………………………….. Dokazi iz Kur’ana

366..                                                                                                                                                                                                               …………….. Dokazi iz sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

367                                                  (Dokazi iz idžme(konsenzusa uleme

36    8………………………………………………………………. Osnovne odlike selema

368…………………………………………………………….. Temelji selemugovora

37    1…………………………………………………………….. Raskid selemugovora

37    2…………………………………………………………….. Koristi selemugovora

37    3……………………………………………………………………………… Vrste selema

37   3………………………………………………………………………… Klasični selem

37    4…………………………………………. (Paralelni selem (el-selem el-muvazi

376………………….. Neka pravila i osobine u vezi sa paralelnim selemom

376……………………………………………………………. Praktična primjena selema

378                                                                              Finansiranje izvoza

379  …………………………………………………  Finansiranje obrtnog kapitala

38      0…………………………………………………………….. Rizici u vezi sa selemom

38      0…………………………………….. Rizik isporuke i druge strane u poslu

38    1…………………………………………………………………………. Rizik cijene

ءة3…………………………………………………………………….. Rizik Marketinga

382   …………………………………………………………….  Rizik od čuvanja robe

382…………………………………………………………….  Rizik raskida ugovora

382………………………………………………….  Rizik vezan za paralelni selem

20                         Poglavlje

38    5…………………………… (istisNa’(naručena PROIZVODN]A

38    6………………………………………………………………………. ’Definicija istisna

38     7……………………………………………………………………….. ’Legalitet istisna

38    8………………………………………………….. Osnovne odlike istisna’ugovora

38      9…………………………… Šartovi (uvjeti) za valjanost istisna’ugovora

391..                                                                                                                                                                                                                  ……..         Sličnosti i različitosti istisna’ugovora sa drugim ugovorima

2ؤ3………………………………………….. (Paralelna istisna’ (el-istisna’ el-muvazi

393..                                                                                                                                         ………………………………………………………….          ’Praktična primjena istisna

394…………………………………………….. Finansi^anje” kupovine stana/kuće

396……………………………………………………………. Finansiranje projekata

39      6……………………………………………………………… Finansiranje izvoza

39    7……………………………………………………………. Rizici u vezi sa istisnaom

21                         Poglavlje

399………………………. (VEKALA(PUNOMOĆ ILI POSREDOVAN]E

هه4…………………………………………………………………………. Definicija vekale

هه4…………………………………………………………………………… Legalitet vekale

هه4…………………………………………………………………… Dokazi iz Kur’ana

2ه4………………. Dokazi iz sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

3ه4……………………………………….. (Dokazi iz idžme(konsenzusa uleme

3ه4………………………………………………………………… Temelji vekalaugovora

3ه4…………………………………………………………………… Vrste vekalaugovora

4ه4…………………………………………………. Generalna ili specifična vekala

4ه4………………………………………….. Neograničena ili ograničena vekala

5ه4……………………………………….. Obavezujuća ili neobavezujuća vekala

5ه4…………………………………………… Vekalas naknadom ili bez naknade

6ه4…………………………………………… Privremena ili kontinuirana vekala

6ه4……………………………………… Vekala bi istismar- investicijska vekala

7ه4…………………………………………………. Osnovna pravila u vezi sa vekalom

7ه4…………………………………………………………… Praktična primjena vekale

8ه4………………………………………Usluge islamskih banaka uz naknadu

22                        Poglavlje

9ه4………………………………………………….. (SARF(M]EN]AN]E NOVCA

هل4……………………………………………………………………………. .Legalitet sarfa

411……………………………………… šartovi(uvjeti) za valjanost sarfaugovora

413……………………………………………………………… Praktična primjena sarfa

23                        Poglavlje

41    5……………………………………………. (TEVERRUK(MONETIZACI]A

41    6…………………………………………………………………… Definicija teverruka

41    7……………………………………………………………………. Legalitet teverruka

9آ4…………………………………………………………………………….. Vrste teverruka

ه42…………….Razlike između individualnog i organiziranog teverruka

42    1…………………………………………… šartovi(uvjeti) za valjanost teverruka

42      2………………………………………… Savremena polemika oko teverruka

42      3……………………………………………. Glavni razlozi zabrane teverruka

42      4……………………………………………………. Pitanje predmeta ugovora

424   ………… Pitanje posjedovanja predmeta ugovora i njegova isporuka

425..                                                                                                                                                                                                             ……………………………………………… Pitanje u vezi sa bej’el-‘inaom

42    5………………………………………….. Pitanje u vezi sa uslugama agenta

42      6…………………………………….. (Robna murabeha (commodity murabahah

42    7……………………………………………………… Praktična primjena teverruka

427   ………………………………………………………….. Mobilizacija depozita

428                                                                                                                                                                                                        Sažetak

24                         Poglavlje

431..                                                                                                                       …(BEJ’EL-DEJN(PRODAJA        DUGA) IBEJ’EL-‘iNA(OTKUP

4ث4………………………………………………………Prodaja duga trećoj osobi

6ق4…………………………………………. Prodaja duga uz odgođeno plaćanje

43      6…………………………………………….. Praktična primjena bej’ ed-dejna

7لآ4………………………………………………………………آ…….. (Bej’el-‘ina(otkup

43      7…………………………………………………………….. Definicija bej el-‘ina

43      8……………………………………………………………… Legalitet bej’ el-‘ina

43      9……………………………………………….. Praktična primjena bej’ el-‘ina

ا!ر4                                                                         . ر                       Sažetak

25                        Poglavlje

44      3……………………………………. (SUKUK(ISLAMSKI CERTIFIKATI

44      4……………………………………………………………………… Definicija sukuka

44    5…………………….. Razlike između konvencionalnih obveznica i sukuka

448…………………………………………………………….. Sukuk: historijski pregled

أ45……………………………………………………………………………… Sekjuritizacija

2ؤ4……………………………………………………………. Islamska sekjuritizacija

3آ4………………………………………………………………؛……. Klasifikacija sukuka

Sukukipokriveni imovinom (asset-backed)i

45      4…………………………………….. (sukukibazirani na aktivi (asset-based

455..                                                                                                                                                                                                                          …………………………………………………………………                                                                                                               Strukturiranje sukuka

45    5…………………………. Sukukibazirani na kupoprodajnim ugovorima

455…………………………………………………………………………… Selem sukuk

457…………………………………………………………………………. Istisnu’ sukuk

459………………………………………………………………………………. Idžara sukuk

461……………………………………………………… Sukukibazirani na kapitalu

461…………………………………………………………………………… Vekala sukuk

46      4…………………………… Serijatka pitanja i polemike u vezi sa sukukama

46    5…………………………………………………………………………………… Sažetak

4. Dioizazovi za razvoj islamskogfinansijskog sistema

26                         Poglavlje

469..                                                                                                                                                                           ………….15.AMSKO      BANKARSTVO I FINANSIJE: IZAZOVI

472………………………………………………. Izazovi pred islamskim finansijama

47    4……………………………………………… Standardizacija islamskih finansija

47    5………………………………………………….. Potreba za standardizacijom

 

476……………………………………………………  Uobičajene zablude o standardizaciji

478………………………………………………………..  Prednosti standardizacije

480…………………………………….. (Naknada za kašnjenje pri isplati (garama

82ن…………….. Uloga neprist^asnog posjednika u legitimizaciji garame

484                                        Prebacivanje tereta dokazivanja na dužnika

485   ……………………………………………………………….  Privremeno rješenje

486   …………………………………………………………………………………….  Sažetak

489……………………………………………………………………. BIBLIOGRAFI]A

515………………………………………………………………………………….. INDEKS

 

 

Pisac: Edib Smolo
 
Izdavač:Dobra knjiga Sarajevo
 
Broj strana: 522
Težina: 990 g
 
Cijena ove knjige u maloprodaji je 50KM ali preko portala Akos.bA 40,00KM
Akos.bA
 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com