Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Književni kutak > Prikaz knjige: ‘Smak svijeta evo dolazi’ – Umjesto proračuna – Priprema za dan koji neminovno dolazi

Prikaz knjige: ‘Smak svijeta evo dolazi’ – Umjesto proračuna – Priprema za dan koji neminovno dolazi

 Osvrt na novu, 33. knjigu profesora Kurdića: “Smak svijeta evo dolazi”  

Piše: dr. hfz. Safvet Halilović

Kada se čitaju stranice Kur’ana časnog odmah se uočava da se temi Budućeg svijeta (Ahireta) i Sudnjega dana učestalo govori na stranicama ove knjige. Ispravno je reći da je, zapravo, sve što se tretira u Kur’anu, na izvjestan način, povezano s ovom temom, jer Budući svijet neminovno dolazi, on je vječan a status koji će ljudi zadobiti u tom svijetu zavisi od toga šta su radili u ovom prolaznom svijetu. Taj status će se zadobiti na Sudnjem danu, kada će ljudi odgovarati za svoja djela i postupke, kada će spasti sve maske i pokazati se samo Istina! Zbog toga se o tom danu mnogo govori u Kur’anu kako bi se kod ljudi izgrađivala svijest i kako bi se oni pripremali za njegov neminovni dolazak.

Smak svijeta je samo jedan od naziva Sudnjeg dana. Vjerovanje u Sudnji dan je jedan od temelja islamskog učenja jer smak svijeta nije, kao što naučavaju ateisti i materijalisti, kraj postojanja ili nestanak i iščeznuće. Riječ je samo o kraju postojanja u uvjetima na koji su ljudi navikli u životu na ovom svijetu i početku novog (vječnog) života.

Uzvišeni Allah je u Kur’anu časnom detaljno opisao Smak svijeta i naveo njegova imena kako bi ljudi zastali pred njihovom brojnošću i veličinom značenja. Putem tih imena iznose se određena značenja, s obzirom da svako ime Kijametskog ili Sudnjeg dana iznosi neki važan detalj u vezi tog dana, koji čeka sve ljude. Zato je veoma važno shvatiti šta nam to Svevišnji Stvoritelj poručuje kroz nazive Sudnjeg dana. Stoga, poštovani brate i cijenjena sestro, poslušajmo i razmislimo o imenima Sudnjega dana o kojima se govori na stranicama posljednje Allahove objave ljudima – Kur’ana časnog. Ovoliki broj naziva i opisa Sudnjega dana (Smaka svijeta) govore o važnosti tog velikog događaja. Navođenje tolikog broja imena Sudnjeg dana ima za cilj to da se ukaže ljudima na ono što će se desiti u tom Velikom danu. U svakom nazivu i imenu Sudnjeg dana sadržane su brojne poruke i pouke za čovjeka, biće kojem su ukazane enormno velike počasti i radi kojeg je Uzvišeni Allah stvorio kosmos. Upravo zbog toga, to čudesno biće – čovjek, odgovarat će za svoja djela i postupke na Sudnjem danu, kada će se otkriti sve tajne i kada će se govoriti samo gola istina.

Posljednji Allahov poslanik Muhammed, a.s., u brojnim hadisima je govorio o Smaku svijeta i Sudnjem danu. Hadiske zbirke su krcate stotinama hadisa u kojima se tretiraju različiti aspekti tog Velikog Događaja. Ono što zaokuplja ljudsku pažnju i što je predmet stalnih propitivanja jeste pitanje kada će nastupiti Sudnji dan, odnosno Smak svijeta? Ljudi stalno tragaju za odgovorom na to pitanje. Kur’an je sasvim jasan i kategoričan u vezi s tim: znanje o tome kad će se tačno desiti Sudnji dan ima samo Allah Uzvišeni! Niko drugi to ne zna, čak ni Allahovi odabranici i vjerovjesnici, ni oni to ne znaju.

Allahov poslanik Muhammed, a.s., nagovijestio je, na osnovu Objave koja mu je dolazila, određene predzanake i dešavanja, koji će se desiti pred Sudnji dan. Cilj tih Poslanikovih hadisa je skretanje pažnje i buđenje ambicija, kako bi se ljudi pripremili za taj dan, iskoristili svoj život i uradili što više dobra, sve s ciljem postizanja Božije milosti, naklonosti i zadovoljstva.

O predznacima Sudnjeg dana napisana su brojna djela. Međutim, većina tih djela je na arapskom jeziku (samo njih nekoliko je prevedeno na bosanki jezik), i, uglavnom, pojave ili predznaci o kojima se govori u tim djelima nisu sistematizirani niti popraćeni preciznim komentarima, što ostavlja mnoge nejasnoće kod čitalaca. Također, područje fitena i melahima, čime se u hadiskoj znanosti označavaju hadisi koji tretiraju burna dešavanja u posljednjem dunjalučkom vrijeme (ahiri-zemanu), pogodno je tlo za manipulisanje i krivotvorenje, pa s toga ne čudi da postoje mnogi hadisi koji su navedeni u vezi s tim, ali, sa stanovišta hadiske nauke (‘ulumu-l-hadis), ti hadisi nisu autentični i ne mogu poslužiti kao argument na osnovu kojeg bi se moglo valjano i utemeljeno govoriti o ovoj tematici.

Zbog svega navedenog, postojala je velika potreba za jednim ovakvim djelom na bosanskom jeziku, u kojem bi se sakupili i prokomentarisali autentični hadisi koji govore o malim i velikim predznacima Sudnjeg dana. Uvaženi bošnjački alim i pisac, prof. dr. Šefik Kurdić napisao je upravo takvu knjigu: zbirku hadisa utemeljenu na relevantnoj hadiskoj literaturi, sistematizirajući predznake o kojima se govori u tim hadisima i poprativši ih veoma interesantnim, preciznim i nadahnutim komentarima.

Pored toga, bitna karakteristika ove Kurdićeve knjige je jasnost i preglednost; svaki predznak Sudnjeg dana ima jedan ili više podnaslova, što omogućava čitaocu s lahkoćom prepozna i razumije svaki navedeni predznak u današnjem vremenu. Široka hadiska naobrazba koja krasi profesora Kurdića koji je, inače, doktor hadisa i autor brojnih radova iz područja hadiskih nauka, omogućila je ovom istaknutom bošnjakom učenjaku da za sve hadise i predaje koje je spomenuo u ovom djelu uradi i tahridž, tj. pronađe ih u njihovoj izvornoj hadiskoj literaturi. To je izuzetno zahtijevan i naporan posao jer se radi o desetinama i desetinama ogromnih tomova različitih hadiskih djela i njihovih komentara. Radi ilustracije, dovoljno je napomenuti da npr. sam El-Buharijiev Sahih s Ibn Hadžerovim komentarom (Fethu-l-Bari) zaprema četrnaest velikih tomova, a taj Sahih ima i druge komentare. Musned imama Ahmeda ibn Hanbela u redakciji Ahmeda Šakira štampan je u trideset tomova a ostala hadiska djela (suneni, musnedi, mu’džemi, mustedreci, musannefi itd.), također, svako od njih štampano je u više tomova i većina ih ima po nekoliko komentara.

Profesor Kurdić je sve hadise koje navodi u ovom djelu pronašao u njihovim izvornim hadiskim zbirkama, a kriterij koji je postavio glasio je: navesti samo vjerodostojne (sahih i hasen) hadise. Dakle, hadisi koji nisu autentični u ovoj knjizi nisu navođeni što je veoma važno, pogotovo na našim prostorima gdje se ne vodi dovoljno računa o tome da li su hadisi koji se spominju u vazovima, predavanjima pa čak i pojedinim pisanim radovima i knjigama, doista vjerodostojni. Nažalost, u našim krajevima postoji jedan broj broj vaiza, še(j)hova, predavača, pa čak i nosilaca visokih profesorskih zvanja, koji u svojim istupima isuviše olahko pripisuju hadise Allahovom Poslaniku, a.s., bez toga da provjere da li je to on, sallallahu alejhi ve sellem, doista rekao ili uradio. Takav odnos prava ulema ne smije sebi nikada dozvoliti, jer islam, njegovo učenje, norme i propisi sačuvani su, prije svega, zbog toga što su muslimanski učenjaci, tokom povijesti, konstantno posvećivali ogromnu pažnju očuvanju autentičnosti hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i na tom planu uložili ogroman naučni trud.

Autor je za pisanje ove knjige, u kojoj se morala provjeravati autentičnost svakog hadisa, što je inače veoma zahtijevan i odgovoran posao, izdvojio nekoliko godina svoga života, a taj njegov trud (Allah da ga nagradi!), uistinu predstavlja značajan doprinos razvoju hadiske nauke i hadiskih disciplina na našim prostorima. Ovakvim odgovornim pristupom cijenjeni profesor je pokazao kako se ulema treba odnositi prema sunnetu i hadisima Allahovog Poslanika, sallalalhu alejhi ve sellem.

Autor je potom predmetne hadise razvrstao po temama, što je, također, veoma važno jer može postojati više hadisa koji govore o jednom istom predznaku Sudnjeg dana. Nakon toga, komentarisao je svaki predznak Sudnjeg dana, fokusirajući se na današnje doba i povezujući ono što se dešava u našem vremenu s hadisima Allahovog Poslanika. Ovakakv pristup knjizi daje preglednost, jasnoću i sistematičnost, što čitaocu omogućava da s lahkoćom i nedvojbenošću shvati poruke koje se nude kroz ovo štivo.

Kao vjernik musliman, ali i kao profesor kur’anske antropologije u kojoj se naglašava važnost izgradnje svijesti o Sudnjem danu, istinski sam obradovan pojavljivanjem ove knjige. Sam njen naziv: Smak svijeta evo dolazi je alarmantan, provokativan i upozoravajući! Autor time kao da želi reći: “Ljudi, pazite šta radite, Smak svijeta, evo, dolazi!” U ovom ahirzemanskom vremenu, koje se, između ostalog, karakterizira kao vrijeme raznovrsnih smutnji i fitneluka, koje uzrokuju da ljudi s lahkoćom gube ono glavno što ih čini ljudima a to insanijjet ili čovječnost, ova knjiga ima posebnu vrijednost. Ona je zapravo svojevrstan podsjetnik i opomena ljudima da povedu računa o svome ponašanju i djelovanju! Jer, vremena je sve manje, Smak svijeta (ili Sudnji dan) je sasvim blizu! Ogromna većina njegovih predznaka se već ostvarila. O tome se detaljno, utemeljeno i veoma inspirativno govori na stranicama ove vrijedne knjige, koju najtoplije preporučujem našoj javnosti.

(Preporod, br. 994, 15. april 2013.)

(akos.ba/islam-iman.com)

Redovna cijena knjige je 25 KM, a preko portala akos.ba,odnosno na e-mail [email protected] knjigu možete naručiti po cijeni 20KM

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top