Islamske temeU Fokusu

Poslanikova a.s hutba na Dan Arefata prilikom Oprosnog hadža

Allahov Poslanik Muhammed, alejhisselam, je održao znameniti govor na Arefatu, koji je njegova svojevrsna oporuka svim muslimanima.

Podsjećamo da je Poslanik alejhisselam za vrijeme svog života jedanput obavio hadž i on se naziva Oprosni hadž. Evo njegove hutbe:

“Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo. Od Njega po­moć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ruž­nih djela svojih. Onoga koga Allah na Pravi put uputi ­niko u zabludu ne može dovesti, a onoga koga On u zablu­di ostavi – niko na Pravi put ne može uputiti. Svjedočim da je samo Allah Bog, Koji nema sudruga, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.

Ja vam oporučujem, robovi Božiji, da se samo Allaha bojite i da Mu u pokornosti budete. Počinjem ovaj govor sa onim što je najbolje.

O ljudi, čujte što ću vam reći, jer ja ne znam hoću li se s vama više sastati na ovome mjestu.

O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete sa vašim Gospodarem baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan, u ovom vašem mjestu, u ovom vašem gradu.

Da li sam naredbu saopćio? O moj Bože, budi mi svjedok!

Stvari koje su vam date u emanet, vratite ih na vrijeme onome čije su.

Kamate iz doba džahilijjeta se ukidaju, osim glavnice, na koju imate pravo. Time nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. Allah je dokinuo kamatu, a prva dokinuta kamata jeste kamata moga amidže Abbasa ibn Abdulmuttaliba.

Krvna osveta iz doba džahilijjeta se dokida, a prva doki­nuta krvna osveta jeste krvna osveta moga amidže Amira Ibn Rebi’a ibn el-Harisa ibn Abdulmuttaliba.

Sve privilegije iz doba džahilijjeta se dokidaju, osim službe čuvara Hrama (sidanet) i dužnosti opskrbe hadžije vodom (sikajet).

Ubistvo s predumišljajem kazniće se odmazdom, dok će ubistvo slično predumišljaju, kamenom ili štapom, stajati počinitelja stotinu deva. Ko zatraži više od toga, on pripada vremenu džahilijjeta.

Da li sam naredbu saopćio? O moj Bože, budi mi svjedok!

O ljudi, šejtan je izgubio svaku nadu da će biti obožavan u vašoj sredini, ali će biti zadovoljan ako mu se budete po­koravali u stvarima koje smatrate manje vrijednim ili manje značajnim. Od njega zato čuvajte svoju vjeru.

O ljudi, Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu: jedne godine ga proglašavaju običnim, a druge godine ga smatra­ju svetim – da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim, pa drže običnim one koje je Allah učinio sve­tim (Et-Tewba, 37), a svetim one koje je On učinio običnim. Vrijeme se računa na isti način od dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Broj mjeseci u Allaha je dva­naest prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Ze­mlju stvorio, a četiri su sveta. (Et-Tewba, 36) Tri su uzasto­pna: zu’l-ka’de, zu’l-hidždže i muharrem, a četvrti, redžeb, pada između džumada i ša’bana.

Da li sam naredbu saopćio? O moj Bože, budi mi svjedok!

Što se tiče vaših žena, o ljudi, vi imate pravo na njih, a i one imaju pravo na vas. Vaše žene ne smiju u vašu postelju primiti nikoga, osim vas. One ne smiju u vašu kuću primiti nikoga koga vi ne volite, osim sa vašim dopuštenjem. Nikakva neposlušnost nije im dopuštena, a ako je ipak učine, Allah vam dopušta da ih udaljite od sebe, da se od njih u postelji rastavite, da ih udarite, ali ne prejako. Ako se toga prođu i budu opet poslušne, trebate im dati pristoj­nu odjeću i hranu. Oporučujem vam da prema ženama bu­dete pažljivi, jer su one pod vašom vlašću i nije im dopušteno da bilo šta same urade. Allah vam je žene u emanet dao i On vam je dopustio da im se približite. Bojte se Allaha u pogledu vaših žena i pre­ma njima budite pažljivi.

Da li sam naredbu saopćio? O moj Bože, budi mi svjedok!

Nemojte se nakon moje smrti vratiti u bezboštvo, te je­dni druge ubijati. Ostavljam vam u emanet nešto zbog čega nećete skrenuti s Pravog puta dokle god se toga budete držali: Allahovu Knjigu (Kur’an) i moj Sunnet.

Da li sam naredbu saopćio? O moj Bože, budi mi svjedok!

O ljudi, vi imate samo jednog Gospodara i jednog pre­tka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji je kod Allaha onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema Arap nad nearapom, osim u pobožnosti.

Da li sam naredbu saopćio? O moj Bože, budi mi svjedok!”

“Da”, rekoše.

“Neka prisutni obavijesti onoga koji je odsutan”, nasta­vi Poslanik.

“O ljudi, Allah je odredio koji dio nasljedstva kojem na­sljedniku pripada. Nije vam dopušteno da pravite oporuku u nečiju korist. Oporuka u korist strane osobe ne smije pre­laziti trećinu ukupnoga nasljedstva. Dijete pripada bračnom drugu, a preljubnik se kamenuje. Ko bude izjavljivao da pripada nekom drugom osim svome ocu, ko bude izjavljivao da pripada nekom drugom osim svome Gospodaru, stići će ga prokletstvo od Allaha, meleka i svih ljudi. Od njega se na Sudnjem danu neće primiti ni pokajanje ni otkup.

Neka je na vas mir i Allahova milost.”

Akos.ba

Povezani članci