Brak i porodicaIslamske teme

Nema uspješnog braka bez dogovaranja

Allah Uzvišeni kaže:

     “Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, pobjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima.”

     A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. (Ali Imran, 159.)

Također je objavio: Za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju. (Eš-Šura, 38.)

Ovaj kur,anski ajet se nalazi u suri čiji je naziv “Eš-Šura“- dogovaranje. Dakle, Allah je na taj stepen podigao dogovor i dogovaranje u svim stvarima da je i jedna sura nazvana imenom te plemenite i časne institucije – dogovaranje!

Nema sumnje da ovaj ajet ima općenito značenje i da u njegovo značenje ulazi i dogovaranje supružnika u brojnim stvarima njihovog bračnog života!

Poznato je da se Allahov Poslanik Muhammed, a.s., dogovarao i savjetovao sa svojim suprugama. Tako je hazreti Hatidža savjetovala Poslanika, a.s., u prvim godinama njegove poslanice i bila mu vjerni životni saputnik i saradnik. U čuvenom primirju na Hudejbijji, Poslanik, a.s., prihvata mišljenje i savjet svoje supruge Ummu Seleme, r.a., koji donosi velike koristi za islam i muslimane.

Također su se i ashabi, r.a., dogovarali sa svojim časnim i plemenitim suprugama u raznim pitanjima dunjaluka i ahireta. Niko razuman neće zanijekati da je dogovor jak temelj budućnosti i sloge. Svakome je poznato da je dogovaranje drago i milo ljudskim srcima i dušama.

 U sljedećem kur,anskom ajetu možemo dobro vidjeti koliko je veliko pravo dogovaranja u braku:

Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koje žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta je dužan da ih prema svojoj mogućnosti hrani i odijeva. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih: majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svog djeteta. I nasljednik je dužan sve to. A ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče da dijete odbiju, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svojoj dojilje nađete – pa, nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. (El-Bekare, 233.)

U ovom ajetu se jasno vidi da je Allah dopustio, preporučio i naredio međusobno dogovaranje u pogledu dojenja djeteta i općenito dječijeg odgoja!

Dakle, jedno od ženinih prava u braku je da se sa svojim mužem dogovara u svim važnim pitanjima njihovog života.

  Allah dž.š., kaže: One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu, – samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. – A Allah je silan i mudar. (El-Bekare, 228.)

Mnogi muškarci citiraju zadnji dio ovog ajeta, koji govori o njihovoj prednosti nad ženama, a da ponekad zaborave da je nerazumno očekivati od nekog da ispuni svoju dužnost a da mu nije dato pravo koje mu šerijatom pripada!

Dakle, nakon što se supružnici posavjetuju i nađu zajedničko rješenje nekog pitanja oni su postupili u skladu sa kur,anskim učenjem. Ali, ako se njih dvoje budu savjetovali i dogovarali, ali ne uspiju da se dogovore, nema sumnje da je pravo čovjeka da postupi po svome mišljenju a da je dužnost žene da mu se i tada pokori i prihvati njegovu odluku.

Izvor: ”Muslimanska omladina pred brakom”

Autor: dr. Esmir Halilović

Za Akos.ba priredila: Medina Kanlić 

Povezani članci

Back to top button