Islamske teme

Naše ponašanje u džamiji odražava stanje srca

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, a.s., kada je rekao: „Kada (fard) namaz počne, ne trčite da biste stigli na taj namaz, već hodom dođite i budite smireni. Ono što uspijete klanjajti klanjajte, a ono što propustite naklanjajte.“ (El-Buhari, 908 i Muslim, 602)

Savjeti i upute:

Džamije imaju svoju čast i svoj red. U njima se musliman osjeća smireno i staloženo. U njima musliman stoji pred svojim Gospodarom, ponizan i skrušen, moli Ga i doziva i na taj način čisti i hrani svoju dušu.

Međutim, neki ljudi su zanemarili sva ova značenja a obavljanje namaza se svelo na fizičke pokrete u kojima nema duhovnosti. Ako neko uđe u džamiju, ne osjeća tu svetost i red koje džamija ima, niti se pridržava toga, pa tako možeš vidjeti kako neki trče da bi prispjeli na neki rekat za imamom izazivajući galamu i ometajući ostale klanjače.

Imam En- Nevevi, Allah mu se smilovao, u tumačenju ovog hadisa je rekao: „U ovom hadisu imamo jasan dokaz da na namaz trebamo pristupiti smireno i skrušeno kao i zabranu da to činimo trčeći, bez razlike da li je to džuma-namaz ili neki drugi i da li ćemo prispjeti na početni tekbir ili ne. Mudrost u naredbi da pristupamo na namaz, on je to odlučio i prispjet će klanjati i zato treba poštovati svetost i red džamije i učiniti to na najljepši način.“ (Šerhu-n-Nevevi ‘ala Sahihi Muslim, 5/98)

Postoji i druga predaja o Ebu Katade, r.a., koji je rekao: „Htjeli smo klanjati za Allahovim Poslanikom, a.s., pa se čula neka buka te on upita: „Šta vam je?“ „Požurili smo kako bismo prispjeli na namaz“, odgovoriše oni. „Ne radite to. Kada idete na namaz, idite smireno. Što uspijete klanjati klanjajte, a što propustite, naklanjajte.“ (El-Buhari, Muslim)

Zapitaj se, dragi brate, šta te tjera da trčiš na namaz? Ako želiš nagradu, dobit ćeš je samim tim što ideš na namaz.

Zato postoji drugo predanje ovog hadisa u kojem stoji: „Ako neko od vas odluči obaviti namaz, on je već u namazu.“ (Muslim, 602)
Stoga, šta nas sprečava da se ponašamo shodno džamijskom kodeksu, da se držimo poslaničkih uputa te da pristupamo u namaz smireno i skrušeno?!

IZVOR: ”BISERI VJEROVJESNIKOVIH UPUTA”
Autor: Enes Ahmed Kerzun
Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Povezani članci

Back to top button