Islamske teme

Kur’an Časni: Najveća mu’džiza data Muhammedu, s.a.v.s.

Najveći dokaz i mu’džiza koja je data Poslaniku, s.a.v.s., a ujedno i najveći dokaz od svih koji su dati poslanicima prije njega, jeste Časni Kur’an.

On je dokaz koji se obraća razumu i dušama, dokaz koji će ostati i trajati sve do Sudnjeg dana, kojeg neće ništa izmijeniti niti promijeniti. Mu’džiza Kur’ana je dvostruka: razumska i osjetilna. Sa aspekta razuma to je objava Kur’ana Poslaniku, s.a.v.s., koji se očituje kao najveličanstvenija mu’džiza, najčudniji znak, najjasniji dokaz, usljed lingvističke strukture koja prkosi ljudskom i džinskom rodu. I ljudi i džini su izazvani da naprave nešto slično Kur’anu, ali oni to, naravno ne mogu učiniti. Izazov da naprave nešto slično Kur’anu smanjen je na deset sura, ali ni to nisu mogli, zatim sa deset sura na jednu suru, ali nisu, opet, mogli i ne mogu odgovoriti na izazov.

Uzvišeni Allah kaže: „Reci: Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.“ Kur’an, El-Isra, 88.
Ovaj ajet je objavljen u Mekki.

Uzvišeni Allah je također kazao: „ Zar oni da govore: ‘On ga izmišlja!’ Reci: ‘ Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite! A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo s Allahovim znanjem i da nema boga osim Njega – zato muslimani postanite!“ Kur’an, Hud, 13.-14.

Uzvišeni Allah ponavlja izazov nevjernicima u suri El-Bekare, koja je objavljena u Medini: „A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.“ Kur’an, El-Bekare, 23.

Allah, dž.š., je htio da mu’džize, sa kojima je došao Muhammed, s.a.v.s., budu posebne vrste u odnosu na mu’džize ostalih vjerovjesnika, a Allah je svemoguć i mogao je da spusti bilo koju mu’džizu, koju bi osjetili oni koji poriču poslanstvo i koja bi zapanjila svakog onoga koji je vidi.
Međutim, Allah, dž.š., nije htio da ovo posljednje poslanstvo pretvori u prisilni dokaz, nego je tu mu’džizu dao u Kur’anu, programu kompletnog života i nadnaravnosti u svakoj oblasti.

Uzvišeni Allah otkriva i kazuje Svome robu i glasniku, nepismenom Poslaniku, s.a.v.s., događaje iz ranijih objava, koje on nije znao. Ukazuje mu na događaje tačno onako kako su se desili u to vrijeme. Osim toga, Uzvišeni Allah razdvaja ono što se uistinu desilo od onoga što je izmišljeno, a upravo to razdvajanje Istine od neistine čini Kur’an drugačijim od ranije objavljenih knjiga koje su posredstvom ljudi doživjele izmijene.

Uzvišeni Allah kaže: „To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo; ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će zaista, u korist čestitih biti.“ Kur’an, Hud, 49.

Kur’an govori o Svemogućem Gospodaru čija moć i sveznanje obuhvata nebesa, Zemlju i sve što je između njih, govori o Njegovim melekima, Njegovom Prijestolju i Svim Njegovim stvorenjima. 

Isto tako kazuje i o velikim događajima što su se desili a koji su potvrđeni decidnim dokazima. Oni su dovoljni svima koji posjeduju razum, kao što Uzvišeni Allah kaže: „Mi u ovom Kur’anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje.“ Kur’an El-Isra, 89.

Časni Kur’an nam također govori istinu o događajima koji su se desili u prošlosti, kao i o onome što je bilo napisano u ranijim objavama (kršćanima i Jevrejima), bez obzira na činjenicu da je Kur’an objavljen nepismenom čovjeku. Ovaj čovjek nije bio prisutan niti jednom događaju koji se desio među ranijim narodima, niti je čitao ijednu njihovu knjigu. Ova kazivanja su objavljena Poslaniku, s.a.v.s., stilom sa kojim se ne može ništa porediti. Kazivanja su kazana kratko, ali vrlo rječito i izvanrednim stilom. 

Kur’an nas obavještava o događajima koji će se desiti u budućnosti, isto onako kao što nas obavještava o onima iz prošlosti. Kao primjer navešćemo ajete iz sure El-Kamer, koji su objavljeni u Mekki, o čemu nema razilaženja među učenjacima. „Skup će sigurno poražen biti, a oni će se u bijeg dati. Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.“ Kur’an, El-Kamer, 45.-46.

Poraz koji se ovdje spominje odnosi se na nevjernike, a desio se u Bici na Bedru, koja se dogodila nakon objave ovoga ajeta.
Uzvišeni Allah je rekao u Kur’anu: “On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.“ Kur’an, Et-Tevbe, 33.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button