Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Iščekivana generacija pobjednika: Tri univerzalna zakona pobjede

Iščekivana generacija pobjednika: Tri univerzalna zakona pobjede

Pobjeda ne dolazi sama od sebe, ni ti dolazi stihijski. Za­ista, za pobjedu postoje zakoni i Allahovi sunneti, koje je On spomenuo u Svojoj knjizi, da bi ih znali Njegovi robovi, mu’mini, i da bi se njima rukovodili u svojim životima.

 Piše: dr. Jusuf Karadavi

Prvi zakon: POMOĆ JE OD ALLAHA!

Onaj koga Allah pomogne, taj ne može izgubiti nikada, pa makar se protiv njega udružilo sve što postoji! A onaj koga Allah ponizi, njemu nema pomogača, pa makar bio podržan velikim brojem istomišljenika! O ovome govore i jasni kur’anski ajeti, koji ne trebaju bilo kakvo pojašnjavanje:

Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobi jediti, a ako vas ostavi bez podrške, koje taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici! Ali-Imran, 160

I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili; On vam se odazvao: “Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka, koji će jedni za drugima dolaziti.” Allah je to učinio zato da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha — Allah je, zaista, Silan i Mudar! Al-Anfal, 9-10

Allah pomaže male skupine protiv velikih, kao što je po­mogao vojsku Taluta, koja je bila malobrojna u odnosu na voj­sku Džalutovu. I tada je jedan od pripadnika Talutove vojske, ‘ nakon što je vidio veličinu i snagu vojske Džaluta, uzviknuo: “Mi danas ne možemo izići na kraj s Džalutom i vojskom njegovom!” Ali, oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: “Koliko su puta ma­lobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mno­gobrojne čete!” — A Allah je na strani izdržljivih. Al-Bekare, 249

Može se desiti da Allah pomogne i učini pobjednikom čak i onoga koji iza sebe nema vojsku niti oružje, kao što je pomogao Njegova poslanika Muhammeda, neka je na njega Allahova milost, u Pećini:

Ako ga vi ne pomognete, pa – pomogao gaje Allah onda kada su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drugnjegov, kad su njih dvojica bili u pećini i kada je on rekao drugu svome:

“Ne brini se, Allah je s nama!” Pa je Allah spustio pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli, i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je — gornja. Allah je silan i mudar! At-Tevba, 40

Drugi zakon:  Allah pomaže samo one koji Njega pomažu! (tj. Njegovu vjeru)

Ko Allaha pomaže, i Allah će pomoći njega, jer to je Nje­gov zakon:

O  vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. Muhammed, 7

U drugoj suri ovaj zakon istaknut je u još jasnijem znače­nju, koje je pojačano lamul-kaslom i sa nunom tevkid’.

A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu, – ta Allah je, zaista, moćan i silan. Hadždž, 40

Allahova se pomoć zaslužuje pomaganjem Njegovoj vje­ri, uzdizanjem Njegove riječi – da bude gornja, kao i suđenjem prema Njegovom zakonu.

U prethodno spomenutom ajetu, kao i u slijedećem ajetu iste sure, dolazi opis onih koje Allah pomaže:

Oni koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela a odvraćati od nevaljalih – A Allahu se, na kraju, sve vraća. Hadždž, 41

Kur’an govori: da bi vjernici zadobili Allahovu pomoć neophodan im je iman i spremnost da budu Allahovi borci. A, onaj koji vjeruje u Allaha istinskim imanom, on već pomaže Allaha, i samim time biva jedan od Njegovih boraca.

I o ovome kaže Allah: A dužnost nam je bila vjernike pomoći. Rum, 47

I kaže: I vojska naša će zacijelo pobijediti! Saffat, 173

Treći zakon: POMOĆ JE NAMIJENJENA VJERNICIMA!

Allahova pomoć je namijenjena vjernicima i nije dostu­pna nikome osim njima. Oni su cilj te pomoći i razlog njenog postojanja.

O ovome Allah govori Svome Poslaniku, neka je Allaho­va milost na njega:

On te podržava Svojom pomoći i vjernicima, i On je sjedinio srca njihova. Al-Anfal, 62-63

Nekada Allah one koje želi pomaže melecima koji se spu­ste sa nebesa na Zemlju, kao što se desilo u bitkama na Bedru, Hendeku i Hunejnu:

Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!” Al-Anfal, 14

Pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, i vojske  koje vi niste vidjeli. Al-Ahzab, 9

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike mi­lost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli po­slao, i one koji nisu vjerovali na muke stavio. At-Tevba, 26

Ponekad Allah one koje želi pomaže i prirodnim nepo­godama, koje su potčinjene samo Njemu i služe Mu. Tako, On te nepogode zna obrušiti na Svoga neprijatelja, kao što je obrušio vjetar na idolopoklonike u Bici na Hendeku:

Pa smo Mi protiv njih vjetar poslali. Al-Ahzab, 9

Ili, takvim pojavama On može pomoći Svoje vojnike, kao što je spustio kišu iz Svoje milosti prema vjernicima:

I   s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi vaša srca jakim učinio i njome korake učvrstio.

Ponekad Allah one koje hoće pomaže i rukama samih nji­hovih neprijatelja, time što ubaci strah u njihova srca, ili im uništi opskrbu, ili usmrti njihove glavešine, kao što se desilo sa Židovima plemena Benu-Nadir:

On je prilikom prvog progonstva iz domova njiho­vih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vje­rovali. Vi niste mislili da če otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i   On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i  rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uz­mite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni! Al-Hašer, 2

Ali, da bi Allah uputio Svoju pomoć, neophodno je da postoje vjernici kojima će ona biti namijenjena. Tako, meleci koji su spuštani na dan Bedra nisu spušteni tek tako, nego im Allah kaže:

Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. Al-Anfal,12

U Bici na Hendeku Allah je poslao vjetar i Svoju vojsku u odsudnim trenucima za vjernike:

Tada su vjernici bili u iskušenj e stavlj eni i ne mogu biti gore uznemiravani. Al-Ahzab, 11

U pohodu na Hunejn desilo se slijedeće:

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio. At-Tevba, 26

A u pohodu na Benu-Nadir zabilježeno je da: (…) vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Al-Hašer, 2

Odlomak iz knjige: Iščekivana generacija pobjednika

Autor: dr. Jusuf Kardavi

Prevodilac: Eniz Kozlić

Izdavač: Bookline. 2009.

Tvrdi povez, 112 str.

Cijena 12KM

Narudžbe na tel:  061 757 652

 Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top