Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Imena i svojstva Kur'ana (I dio)

Imena i svojstva Kur'ana (I dio)

Kur'an

  Naša knjiga je Plemeniti Kur'an (Kur'ani-Kerim). Kur'an je posljednja Božija objava koju je Allah, dž.š., preko meleka Džibrila, objavio Muhammedu, a.s., da bude putokaz ljudima do Sudnjeg dana, kako bi postigli sreću i na ovom (dunjaluku) i na onom svijetu (ahiretu).

  Objavom Kur'ana sve prijašnje knjige su dokinute. Stoga su svi ljudi dužni da slijede Kur'an kao konačni Božiji zakonik čiji propisi važe do Sudnjeg dana.

Imena i svojstva Kur'ana

  Kur'an ima svoja vlastita imena i svojstva. U nastavku slijedi 5 glavnih imena, 77 izvedenih, te 27 svojstava:

 1. glavna imena Kur'ana:
 1. Kur’an(Knjiga mnogo čitana): Osnovno i najpoznatije vlastito ime posljednje Allahove objave čovječanstvu. Ovo ime upućuje da se radi o knjizi koje će biti mnogo čitana i učena. Dakle, Kur'an nije namijenjen da služi kao ukras na policama, već je određen da se čita, uči, izučava, proučava, memoriše. Spomenuto je 68 puta u Kur'anu.
 2. Kitab(Knjiga): Posljednja objava zapisana u jednu knjigu. Ovo kur'ansko ime je spomenuto 68 puta u Kur'anu.
 3. Zikr (Opomena): Knjiga koja opominje i upozorava nemarne i budi svijest. Spomenuto je 30 puta u Kur'anu.
 4. Tenzil (Objava): Knjiga koja je postepeno objavljivana. Spomenuto je 14 puta u Kur'anu.
 5. Furkan(Rastavljač): Knjiga koja rastavlja: istinu od neistine (laži), pravi put od krivog puta, uputu od zablude, svjetlost od mraka, dobro od lošeg, dozvoljeno od nedozvoljenog, znanje od neznanja i sl. Spomenuto je 3 puta u Kur'anu.
 1. b) izvedena imena Kur'ana:
 1. Hakk (Istina): Knjiga koja donosi istinu o svrsi života na ovom svijetu. Spomenuto je najmanje 53 puta u Kur'anu.
 2. Huda (Uputa): Knjiga preporuka i uputstava, putokaz za život na Zemlji. Spomenuto je 23 puta u Kur'anu.
 3. Rahmet (Milost): Knjiga u kojoj je milost za sve ljude i samilost za vjernike. Spomenuto je 16 puta u Kur'anu.
 4. Musaddik (Onaj koji potvrđuje): Knjiga koja potvrđuje istinitost prijašnje Božije objave. Spomenuto je 11 puta u Kur'anu.
 5. Hadis (Govor): Allahov govor zapisan u jednu knjigu. Spomenuto je 10 puta u Kur'anu.
 6. El-Kavl (Govor): Allahov govor objavljen Muhammedu, a.s., preko meleka Džibrila. Spomenuto je 8 puta u Kur'anu.
 7. Tezkiret (Podsjetnik): Knjiga koja stalno podsjeća čovjeka na istinske vrijednosti i opominje ga na pogubnost skretanja sa Pravog puta. Spomenuto je 7 puta u Kur'anu.
 8. Nur (Svjetlo): Knjiga koja predstavlja Allahovo svjetlo koje ljudima osvjetljava Pravi put. Spomenuto je 5 puta u Kur'anu.
 9. Mev'iza (Pouka): Knjiga savjeta, pouka i preporuka. Spomenuto je 5 puta u Kur'anu.
 10. Bušra (Radosna vijest): Knjiga radosnih vijesti za vjernike i dobročinitelje. Spomenuto je 5 puta u Kur'anu.
 11. Ilm (Znanje): Knjiga koja sadrži znanje o suštini života na ovom svijetu. Spomenuto je 5 puta u Kur'anu.
 12. Emr (Naredba): Knjiga Allahovih naredbi i propisa po kojima se vladaju muslimani. Spomenuto je 3,4 puta u Kur'anu.
 13. Besair (Očigledni dokazi): Knjiga očiglednih dokaza za ljude koji vjeruju. Spomenuto je 3 puta u Kur'anu.
 14. Šifa’ (Lijek): Knjiga koja je lijek za bolesti srca i duše. Spomenuto je 3 puta u Kur'anu.
 15. Zikra (Opomena): Knjiga koja opominje i upozorava nemarne i budi svijest. Spomenuto je 3 puta u Kur'anu.
 16. Ruh (Nadahnuće): Knjiga koja predstavlja Božije nadahnuće. Spomenuto je 3 puta u Kur'anu.
 17. Sidk (Istina): Knjiga koja govori o istini i istinskim vrijednostima. Spomenuto je 3 puta u Kur'anu.
 18. En-Nebeu-l-Azim (Velika vijest): Knjiga koja donosi veliku vijest o Sudnjem danu. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 19. Kelam (Govor): Allahov govor zapisan između dvije korice Mushafa. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 1. Hikmet (Mudrost): Knjiga mudrosti potrebnih za uspjeh na oba svijeta (dunjaluku i ahiretu). Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 2. Vahj (Objava): Knjiga koju je Allah, dž.š., objavio svome poslaniku Muhammedu, a.s. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 3. Tasdik (Potvrda): Knjiga koja potvrđuje prijašnje objave. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 4. Tefsil (Pojašnjenje): Knjiga koja pojašnjava Allahove propise. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 5. El-Urvetu-l-Vuska (Najčvršća veza): Knjiga koja je najčvršća i najpostojanija veza između čovjeka i Stvoritelja. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 6. Hakku-l-Jekin (Sama istina): Knjiga koja sadrži samu istinu o prijašnjim poslanicima, džennetu, džehennemu i općenito ovome i onome svijetu. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 7. Risalet (Poslanica): Knjiga koja predstavlja poslanicu koju je Allah, dž.š., objavio Muhammedu, a.s., putem Džibrila. Spomenuto je 2 puta u Kur'anu.
 8. Burhan (Dokaz): Knjiga koja sadrži neoborive dokaze. Spomenuto je jednom u Kur'anu.
 9. Bejan (Objašnjenje): Knjiga koja sadrži objašnjenja svih bitnih životnih pitanja. Spomenuto je jednom u Kur'anu.
 10. Belag (Obznana): Knjiga koja obznanjuje poruku islama, kako bi je razumom obdareni primili. Spomenuto je jednom u Kur'anu.

/ nastaviće se … /

Izvor: Džepni priručnik o islamskom vjerovanju

Autor: Jusuf Džafić

Za Akos.ba pripremila: Selmedina M.

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top