Islamske teme

HISNUL-MUSLIM – zaštita svakog muslimana: Dove protiv zabrinutosti, žalosti, tuge i potištenosti

  •  DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI I ŽALOSTI 

“Allahumme  inni ‘abduke-ibnu ‘abdike-ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-‘ilmi-l-gajbi indeke, en tedž ‘ale-l-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve džela e huzni ve zehabe hemmi”

Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur’an učini š proljećem srca mog, svjetlo, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih. ( H )

“Allahumme  inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-‘adžzi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-džubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-r- ridžali”

–    Allahu, zaštitu od Tebe tratim od brige i žalosti, od iznemoglosti i ljenosti, škrtosti i uspaničenosti, te pred teretom dugovanja i ljudske nadmoći. ( B )

  •    DOVE PROTIV TUGE I POTIŠTENOSTI

“La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Arši- l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l- Arsi-l-kerim”

–   Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. (K)

“Allahumme  rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete’ ajnin ve aslih li se’ ni kullehu, la ilahe illa Ente”

–   Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe. ( D, H )

“La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine”

–  Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima. ( T, HA )

“Allahu,  Allahu Rabbi, la ušriku bihi šej’en”

–  Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam ništa. ( D )

Autor: Said Al-Kahtani

 akos.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close