Islamske teme

„Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama!“

Imam el-Taberi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ - kaže: „Allah je svjedok protivu vas, o ljudi; gdje god se vi nalazili – Allah dž.š., vas zna, i dobro poznaje vaša djela, i to gdje se krećete i gdje vam je stanište, i ako je On iznad Arša, poviše Svojih sedam nebesa!“ (Pogledaj: Tefsirul-Taberi, 22/387.)

Hafiz Ibnu Kesir rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „el-Me’ijja, Allahovo dž.š., svojstvo kojim je uvjek uz Svoja stvorenja jeste svojstvo sluha, vida i znanja.“ (Pogledaj: Tefsir Ibnu Kesir, 4/615.)

Imam Ebul-Muzaffer el-San’ani rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „On je s vama Svojim znanjem i Svojim kudretom, što se bilježi od Ibnu Abbasa i ostalih. Bilježi se da je Hasan el-Basri rhm., rekao: On je s vama – bi la kejf tj. bez zalaženja u kakvoću toga Allahovog dž.š., svojstva!“ (Pogledaj: Tefsir el-Sem’ani, 5/365.)

Imam el-Taberani rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Allahu dž.š., je najupoznatiji sa vašim riječima, i vašim djelima, i vašim namjerama, bez obzira na to gdje se vi nalazili; niko ne može izbjeći Allahovo dž.š., znanje, i Allahovu dž.š., moć, ne bitno da li je na zemlji ili je na nebu, ili je na kopnu, ili je na moru!“ (Pogledaj: Tefsirul-Kur’anil-‘Azim)

Imam Muhammed Džemaluddin el-Kasimi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Ovaj ajet ne znači to da je Allah dž.š., sjedinjen sa Svojim stvorenjima jer takvo razumjevanje ne iziskuje arapski jezik, i to je u suprotnosti sa onim na čemu je bio Selef ovoga ummeta, i u suprotnosti je sa fitrom i prirodom koju je Allah dž.š., usadio u Svoja stvorenja. Mjesec je jedan od Allahovih dž.š., ajeta, i jedno je od manjih stvorenja, i nalazi se u nebesima, pa se za njega kaže da „prati putnika gdje god se putnik kreće“. Allah dž.š., je iznad Arša, nadgleda Svoja stvorenja, i ima potpunu vlast nad njima, i ima potpuni uvid u njihovo stanje, uz sva ostala značenja Allahovog dž.š., rububijjeta. Sav ovaj zbor kojeg potvrđuje Allah dž.š., poput toga da je On iznad Arša, i da je On s nama – sve je to hakk, istina, u punom i pravom značenju tih riječi (hakika), koje nisu u potrebi za krivim tumačenjem (tahrif), i koje će se čuvati od lažnih sumnjičenja. U navedeno će spadati i iman i vjerovanje u to da je Allah dž.š., blizu Svojih stvorenja, kao što Allah dž.š., kaže: „Ako te robovi Moji upitaju o Meni – pa Ja sam doista blizu!“ (el-Bekara) U Sahihu stoji da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Onaj koga dozivate vam je bliži od vrata vaše jahalice!“ Ono što se spominje u Kur’anu i Sunnetu poput Allahove dž.š., blizine spram Njegovih stvorenja (el-kurb vel-me’ijja), nikako nije u suprotnosti sa onim što se spominje u vezi Allahove dž.š., uzvišenosti nad Njegovim stvorenjima (el-‘uluwwu vel-fevkijja). Allahu dž.š., ništa ne sliči po pitanju i jednog od Njegovih svojstava, pa je On dž.š., Uzvišen i pored Svoje blizine spram Svojih stvorenja, i On je dž.š., blizu i ako je veoma visoko iznad svega stvorenog!“ (Pogledaj: Tefsir el-Kasimi, Mehasinul-Te’vil)

Imam Muhammed Džemaluddin el-Kasimi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Potvrđeno je od Selefa da su rekli to da ovaj ajet znači da je Allah dž.š., uvjek sa Svojim stvorenjima Svojim znanjem, i pored toga što je uzvišen nad Svojim Aršom. Ibnu Abdul-Berr rhm., i ostali učenjaci, tvrde da je na ovome idžma’-konsenzus ashaba i tabi’ina, i da im se po ovom pitanju niko od meritorne uleme nije suprostavljao! Ovaj stav se bilježi od Ibnu Abbasa, Dahhaka, Mukatila, Sevrija, Ahmeda itd.. Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježi da je Ibnu Abbas r.a., povodom ovoga ajeta rekao: „On je iznad Arša, a Svojim znanjem je uz Svoja stvorenja!“ (Pogledaj: Tefsir el-Kasimi, Mehasinul-Te’vil)

Imam Fahruddin el-Razi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Muslimani su oduvijek govorili to da je Allah dž.š., na svakom mjestu Svojim planerstvom (el-tedbir), Svojim čuvanjem (el-hifz), i Svojim nadgledanjem (el-hirasa).“ (Pogledaj: Mefatihul-Gajb, 5/262.)

Imam Ebu Hajjan el-Endelusi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Allah dž.š., je s vama Svojim znanjem i Svojojm moći. Imam el-Sevri rhm., je rekao: Allah je svama Svojim znanjem. Islamski ummet je na idžma’u po pitanju ovakvog razumjevanja ovog ajeta, i ovaj ajet se ne razumjeva na taj način da je Allah dž.š., Svojim Zatom/Bićem, sa Svojim stvorenjima!“ (Pogledaj: Tefsir el-Bahr el-Muhit, 10/101.)

Imam el-Alusi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Ovo je jedan od primjera tome kako Allah dž.š., Svojim znanjem obuhvata sva stvorenja, i kako stvorenja ni na koji način ne mogu izbjeći Njegovo znanje. Selef je protumačio ovaj ajet na isti ovakav način. Imam Bejheki rhm., bilježi u djelu el-Esma’ vel-Sifat predaju od Ibnu Abbasa r.a., da je povodom ovoga ajeta rekao: „Allah dž.š., je vrlo dobro upoznat s vama bez obzira gdje ste!“ Također bilježi i to da je Sufjan el-Sevri rhm., bio upitan o ovome ajetu pa je rekao: „Njegovo znanje je s vama!“

U tefsiru el-Bahr el-Muhit, 8/164., stoji: Islamski ummet je na idžma’u po pitanju ovakvog razumjevanja ovog ajeta, i ovaj ajet se ne razumjeva na taj način da je Allah dž.š., Svojim Zatom/Bićem, sa Svojim stvorenjima! Ajeti koji se, poput ovoga, ne razumjevaju bukvalno također se ne smiju tumačiti bukvalno. Ovaj ajet ima posebno tumačenje, kao što se posebno tumači i shvaća Hadžerul-Esved koji je Allahova desnica na Zemlji, a kad bi razum dozvoljavao protumačilo bi se i sve ostalo što je u takvom značenju.

Tebi je odveć poznato da je najsigurnije proći se Te’evila – proizvoljnog tumačenja tekstova, jer je to govor o Allahu dž.š., bez znanja. Tumačićemo samo ono što nam je već protumačio Selef, i slijedićemo ih u onome na čemu su bili oni. Kada oni nešto protumače i mi ćemo tako te tekstove tumačiti (te’vil), a kada oni o nekim značenjima ne prozbore nećemo o tome ni mi zboriti (tefvid) – فإن أوّلوا أوّلنا وإن فوضوا فوضنا – nećemo njihovom te’vilu i tumačenju pretpostavljati ničije tumačenje!“ (Pogledaj: Ruhul-Me’ani, 14/168., Tefsir el-Munir, 27/293.)

Imam Ibnul-Džezzi el-Granadi el-Maliki rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Allah dž.š., je sa svakim stvorenjem Svojim znanjem (el-‘ilm), i sa Svojom sveobuhvatnošću (el-ihata), i svi islamski učenjaci su složni na tome da se ovaj ajet razumjeva na ovaj način.“ (Pogledaj: el-Teshil li-‘Ulumil-Tenzil, 1/2315.)

Imam el-Bejdavi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Njegovo znanje i moć se ni na koji način ne odvajaju od Njegovih stvorenja!“ (Pogledaj: Tefsirul-Bejdavi, 5/296.)

Imam Ebul-Hasen el-Maverdi el-Basri rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Ovaj ajet se razumjeva na dva načina: – Allah dž.š., je s vama Svojim znanjem gdje god vi bili, i ništa Mu od vaših djela skriveno nije, što nam potvrđuje imam Mukatil. – Allah dž.š., je s vama Svojom moći i kudretom, gdje god vi bili, ne možete Mu se suprostaviti sa ni jednim vašim djelom!“ (Pogledaj: Tefsirul-Maverdi, 5/470.)

Imam el-Nesefi rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Allah dž.š., je uopšteno sa Svojim stvorenjima Svojim znanjem i kudretom, a posebno je sa određenim stvorenjima Svojom milošću i nagradama!“ (Pogledaj: Tefsirul-Nesefi, 3/397.)

Dr. Vehbi el-Zuhajli, u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Allah dž.š., je s vama znanjem Svojim i kudretom Svojim, i u nikakvoj situaciji se Njegovo znanje i Njegova moć ne odvajaju od vas. Ovaj ajet se ne odnosi na Allahovo dž.š., Biće/Zat!“ (Pogledaj: el-Tefsir el-Munir, 27/290.)

Šejh Muhammed el-Emin el-Šenkiti rhm., u komentaru ajeta: „Gdje god se vi nalazili – Allah je s vama“ – kaže: „Sekta Džehmijja tvrdi da je Allah dž.š., na svakom mjestu na zemlji, dokazujući tu svoju tvrdnju ovim ajetom, što je očita zabluda i pravo neznanje kada je Allah dž.š., u pitanju. Sva moguća mjesta koja postoje su toliko prezrena i sitna da bi se u njima utjelovio Gospodar Nebesa i Zemlje, koji je od svega postojećeg Veći, koji je od svega postojećeg Uzvišeniji, koji sve obuhvaća a Njega ništa ne može obuhvatiti. Nebesa i zemlja su u Njegovoj ruci dželle ve ‘ala, i ona su u Njegovoj ruci mnogo manja nego li što je obična sjemenka u našoj ruci, a Allahu dž.š., pripada najljepši primjer! Kada bi sjemenka bila u ruci nekog čovjeka da li bi bilo dozvoljeno reći da se taj čovjek utjelovio u toj sjemenci, i da je on u svakom njenom dijelu stao!? Nipošto! Sjemenka je enormno manja od navedenog, pa ako to znamo, onda znaj i to da je Gospodar Nebesa i Zemlje Najveći i Najveličanstveniji, sve obuhvaća a ništa Ga ne obuhvaća, niti iznad Njega išta ima!“ (Pogledaj: Adva’ul-Bejan, 1/471.)

Autor: Sead Jasavić

Povezani članci

Back to top button