Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Džennetske nagrade: A zadovoljstvo Allahovo veće je od svega

Džennetske nagrade: A zadovoljstvo Allahovo veće je od svega

Milostivi Allah veli: „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i namaz obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah smilovati. Allah je doista silan i mudar.“
Jedni drugima pomažu u svim pokornostima i međusobno preporučuju ostavljanje svih zabrana, pošto oni jedne druge vole i radi Allaha. Djeluju kako bi se Allahovo pravo ispoštovalo. Druže se samo radi Allaha! A prema drugima neprijateljstvo pokazuju, opet, samo radi Allaha. Ostavili su lična naslađivanja kako bi mogli ispuniti obaveze prema Allahu, čak su Njegovom zadovoljstvu dali prednost i nad svojim požudama.
Njih je Allah na dunjaluku sačuvao a na ahiretu će im Svoju milost ukazati. (Letaifu-l-Išarat, III/45)
Eksperti aluzije (ehlu'l-išareti) vezano za Allahove riječi: „To su oni kojima će se Allah smilovati“ vele: „Uzišeni Allah će im se smilovati na pet mjesta.
– Prvo: prilikom smrti, pa će im smrtne agonije i muke olakšati i njihov iman od šejtana sačuvati.
– Drugo: u kaburu, pa će im Svojim svjetlom kaburske tmine otjerati i od kaburskog azaba ih sačuvati.
– Treće: prilikom čitanja knjiga djela, pa će im knjige njihove u desnicu njihovu dati i loša djela njihova iz knjiga izbrisati kako ih zbog toga žalost i tuga ne bi spopadala.
– Četvrto: kod vage (mizana), pa će njihov mizan teškim učiniti i tako ih strah neće obuzimati.
– I peto: pri stajanju pred Uzvišenim Allahom, pa će im On odgovore za postupke njihove olakšati i zbog sramotnih djela ih neće kazniti.
A prenešeno je i ovo predanje: „Ko (redovno) klanja sabah namaz biće mu olakšana smrt i njena gorčina. Ko (redovno) klanja podne namaz biće mu olakšan kabur i njegova tjeskoba. Ko (redovno) klanja ikindiju namaz biće mu olakšana teška pitanja Munkira i Nekira. Ko (redovno) klanja akšam namaz biće mu olakšana mizan-terezija. I ko (redovno) klanja jaciju namaz biće mu olakšan prelaz uske sirat ćuprije.“ (Ruhu-l-Bejan, III/464)
„Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim.“ Svima im zajedno obećava Džennet i u njemu divne dvorce, a dvorci su divni samo ako se u njima Voljeni viđa. Svaki zaljubljenik se odjeća divno ukoliko viđa svoga voljenog, a zaljubljenici su različiti u svojim ambicijama. Neko je vezan naslađivanjem i vraća se stvorenom a neko je privučen istinom pa je spojen sa Hakkom. Nekom je dvorac divan jer se u njemu nalaze darovi Njegovi a nekom jer se u njemu sa Njim susreće.
„A zadovoljstvo Allahovo veće je od svega toga…!“ A znak zadovoljstva je nalazak slasti, pa su oni u užitku prisnosti sa Njim. A užitak te prisnosti nije manji od rahatluka divnih dvoraca, naprotiv, potpuniji je i veći! (Letaifu-l-Išarat, III/45-46)
„To će, doista, uspjeh veliki biti!“ (Et-Tevbe, 71-729), a ne ono što ljudi od dunjalučkih uživanja uspjehom smatraju. Sva dunjalučka uživanja, koja su prolazna, promjenjiva, pomješana sa gorčinom i prljavštinom, u odnosu na ahiretska uživanja nisu ni poput krila komaraca. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Da dunjaluk kod Allaha ima težinu i krila komarca ne bi na njemu nevjernika napojio ni gutljajem vode!“
Jaha ibn Muaz je rekao: „Dunjaluk je ruševina a razrušavanje od njega je srce koje ga izgrađuje. A ahiret je građevina a izgrađenije od njega je srce koje ga traži.“ Još je rekao: „Na dunjaluku ima džennet, ko u njeg uđe ne čezne za Džennetom!“ Pa je bio upitan: „A šta je to?“, na što je odgovorio: „Spoznaja Allaha (ma'rifetullah), a to je duhovni džennet!“
Ebu Jezid el-Bistami je rekao: „Slatkoća spoznaje Uzvišenog je bolja i od dženneti-firdevsa i najveći stupnjeva! Da mi otvore osam džennetski kapija i dadnu mi dunjaluki ahiret, sve se to ne može porediti ni sa jednim jecajem u praskozorju!“
Zato, pametan čovjek se mora truditi i usmjeriti prema Allahu Uzvišenom, a okrenuti se od dunjaluka, kako bi postigao najveći uspjeh i najsvetiji cilj. Od Allaha molimo da nas uvede u ljepote džennetskih perivoja.

Izvor: Džennetske nagrade
Autori: Imam El-Kušejri i Šejh Ismail Hakki
Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top