O obrazovanju i odgoju

Osobine i principi kojima treba težiti u odgoju djece

Nema sumnje da svaki roditelj želi da njegova djeca budu uspješna i sretna. Slično tome, svaki iskreni musliman želio bi da njegova djeca na budućem svijetu budu stanovnici Dže­nneta. Nema sreće u dobiti samo na ovom svijetu, a na uštrb ahireta. Ispravna islamska terbija jeste postizanje sreće i na ovom i na budućem svijetu.

Cilj terbije jeste odgojiti djecu s vrijednostima i vještinama koje će im pomoći da budu pravedna i sretna. Što mislimo kad kažemo pravedna i sretna?

Pravednost obuhvata sve velike i dobre vrijednosti. To je utjelovljenje uzvišenog morala i etičkih principa, a manifesti­ra se kroz balansiran i umjeren život, i tako se pozitivno refe­lektira na ponašanje pojedinca.

Sreća, istinska sreća, dolazi iznutra i rezultat je čvrste vje­re i spoznaje o ciljevima postojanja. To je spoznaja realnosti ovog života i njegove prave vrijednosti u odnosu na ahiret. Čovjekova sreća dolazi iz jasnog shvatanja značenja života i shvatanja istinske ljudske misije na ovom svijetu, a posebno njegove lične misije kao muslimana.

Ova dva kvaliteta se za vrijeme procesa terbije ne mogu razdvojiti. Dječija pravednost će biti uzrok za njegovu ili nje­nu kontinuiranu sreću, kako na ovom, tako i na budućem svi­jetu. U isto vrijeme, sreća je dokaz da on ili ona pravilno shva­ta islam, a to je garancija sreće i uspješnog života. To je garan­cija za duševni mir, mentalni i tjelesni mir. Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže:

„Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.“ (Kur’an,16,97)

Osim potrebe da ova generacije bude pravedna i sretna, potrebno je i da uradi stvari koje mi nismo mogli uraditi. Nije dovoljno da djeca budu samo kopije svojih roditelja. Izazovi s kojima se oni suočavaju zahtijevaju kvalitete koji će im pomo­ći ne samo da prežive već da budu pravi ambasadori islama na Zapadu. Nabrojat ćemo neke od tih kvaliteta:

 • SNAGA VJERE, ne mijenjaju svoja uvjerenja samo da bi se uklopili u masu;
 • PONOS ZBOG TOGA ŠTO SU MUSLIMANI, ne kriju svoje karakteristike pomoću kojih se identificiraju kao muslimani i koje ih razlikuju od drugih. Oni uživaju pri­čati ljudima o islamu i svojim primjerom pokazuju kakav pra­vi musliman treba biti;
 • VJEŠTI I SPOSOBNI, sposobni su da jednostavno nauče nove stvari. Koriste informacije kako bi postigli najbo­lje moguće rezultate;
 • MOTIVIRANI, u svakoj prilici traže informacije i sve što je potrebno, i, ako su u mogućnosti, pomažu i podrža­vaju sve korisne akcije;
 • JAKA LIČNOST, uvijek iznose svoja mišljenja i često pokušavaju uvjeriti druge u ispravnost svojih mišljenja. Uži­vaju biti na liderskim pozicijama i ne mijenjaju lahko svoja mišljenja;
 • SAMOPOUZDANJE, ne osjećaju da se moraju po­našati kao njihovi vršnjaci. Ne pogađaju ih negativni komen­tari i ne žele se stalno dokazivati s drugima;
 • PROGRESIVNI I SAMOINICIJATIVNI, motivi­raju druge ljude da se pridruže dobrim ciljevima jer oni uvijek čine najteži korak. Prvi su koji će određene ciljeve podignuti na više nivoe jer uvijek gledaju na konačni cilj – u mislima im je uvijek krupnija slika;
 • ORIJENTIRANI SU NA IZNALAŽENJE RJE­ŠENJA, ne prestaju raditi dok ne ostvare željene rezultate. Probleme na koje nailaze ne shvataju lično, i uvijek se bore da prepreke na koje nailaze ne izmaknu kontroli, jer im je na umu uvijek konačni cilj;
 • ODLUČNI, spremni su rizikovati i uživaju u izazovi­ma. Prepreke ih neće obeshrabriti;
 • USTRAJNI, što je veći izazov, oni se više trude. Str­pljivi su i istrajni, i obično se ističu u svom poslu.

Roditelji moraju preispitavati i usavršavati svoje odgojne metode

Ovi se kvaliteti ne mogu doseći bez napornog rada vas ro­ditelja. Počinjući s iskrenom i poštenom potragom za samim sobom osigurajte da ono što kažete ili uradite ima pravi utje­caj na vaše dijete, a to je da ih podrži i motivira. Roditelji mo­raju naporno raditi kako bi u djeci izgradili jake i balansirane ličnosti, s pozitivnim pogledom na svijet i samopouzdanjem da će ono što urade imati pozitivan efekat. Roditelji ne samo da mogu uzeti što je dobro a odbaciti ono što je loše, već mogu utjecati i na društvo. Oni ga mogu okrenuti u pravom smjeru tako što će se pridržavati pravilnih moralnih načela za svoje vlastito dobro i za dobro budućih generacija. Sada ćemo na­brojati šest elemenata u vašem procesu potrage:

 1. ISTRAŽI,
 2. PROCIJENI,
 3. PRIZNAJ I PRIHVATI,
 4. SPROVEDI,
 5. PROMIJENI,
 6. IZDRŽI.

ISTRAŽI unutar samog sebe, preispitaj svoje ponašanje naspram svoje djece. Vrati se u svoje djetinjstvo i pokušaj pro­naći skriveni izvor svog roditeljskog ponašanja. Upitnik za ro­ditelje 1 bit će vam od velike pomoći.

PROCIJENI svoja djela i riječi u odnosu sa svojom dje­com. Koja su pozitivna, bazirana na islamskim vrijednostima i puna podrške, a koja su negativna, nemaju uporište u islam­kim učenjima i ne znače podršku za vaše dijete? Upitnik za roditelje 2 jeste dodatno oruđe koje će vam pomoći u procesu samoprocjene.

PRIHVATI rezultate koji dobiješ nakon što odgovoriš na prethodna pitanja i sortiraj pozitivne i negativne odgovore. Pozitvni su oni koji su u skladu s islamskim učenjima i prikladni su za okruženje u kojem živimo. Negativni su oni koji su uglavnom naslijeđena tradicija i nisu bazirani na islamskim principima i ne odgovaraju okruženju u kojem živimo. Prihvatanje vaše snage i slabosti jeste prvi korak u poboljšanju vašeg roditeljskog ponašanja. Ono što sada trebaš uraditi jeste pouzdati se u Allaha Uzvišenog i obavezati se na pozitivne promjene. Promjena nezdravih navika jeste ključ uspjeha, a veliki učenjak Ibn Kajjim je rekao: „Suština stvari jeste odvikavanje od nezdravih, a naslijeđenih, običaja ili navika.“

SPROVEDI pozitivno roditeljsko ponašanje i nastavi vježbati sa svojom djecom. Ako koristi, onda nastavi s tim ponašanjem.

PROMIJENI negativno roditeljsko ponašanje u pozitivno. Naporno radi na promjeni jer ona ne dolazi sama od sebe. Potrebno je dosta truda kako bi dobra navika zamijenila lošu. Očekivana korist za razvoj vaše djece jeste suviše važna, i zbog toga morate biti istrajni u vašim pokušajima da se promijenite nabolje.

IZDRŽI, ne predaji se olahko. Uzdaj se u Allaha. Nastavi pokušavati. Nauči nove metode i poboljšaj stare. Pozitvni će rezultati sigurno doći ako se budete pridržavali ovih koraka. Možda vam trebati više vremena nego što ste to na početku mislili, ali nemojte se olahko predati, jer nagrada je isuviše važna za roditelje koji daju sve od sebe u odgoju djece.

Sada ćemo citirati nekoliko hadisa koji govore o ovoj temi:

„Kada sin Ademov umre, sva njegova djela prestaju osim u tri slučaja: znanja od kojeg drugi imaju koristi, milostinje i djeteta koje moli za njega.“ (Muslim)

„Ko god ima tri kćerke ili tri sestre, ili dvije kćerke ili dvije sestre, pa im nađe dobrog životnog druga i blag je u odnosu prema njima, to će mu biti propusnica za Džennet.“ (Tirmizi i Ebu Davud)

„Ko god pomogne dvije djevojčice do njihovog punoljetstva, on i ja ćemo na Sudnjem danu biti ovako (onda je spario dva prsta).“ (Muslim)

„Ko god je iskusio odgajanje kćeri, pa se prema njima li­jepo odnosio, to će ga zaštititi na Sudnjem danu.“ (Buhari i Muslim)

U suri Ja-Sin kaže se: „Mi ćemo, doista, mrtve oživiti, i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili, sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.“ (Kur’an, 36,12)

Komentatori se slažu da se riječi „ono što su iza sebe osta­vili“ odnose na potomke i način na koji su odgojeni. I zbog toga će roditelji biti nagrađeni za trud koji su uložili u odgoj svoje djece na pravi način. Pa zato se trudite jer taj će se trud isplatiti.

 Autori: dr. Ekram i Muhammed R. Bešir

vjeroucitelji.ba

Povezani članci

Back to top button