Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Uloga i doprinosi Agencije za certificiranje halal kvalitete u razvoju halal procesa u BiH i regiji

Uloga i doprinosi Agencije za certificiranje halal kvalitete u razvoju halal procesa u BiH i regiji

Pokretanje bilo koje nove aktivnosti najčešće predstavlja promjenu, a promjene, posebno one koje imaju šire društvene i tržišne implikacije, neminovno otvaraju potrebu za novim sagledavanjima različitih aspekata koji bivaju zahvaćeni tim promjenama. Ovisno o dubini i širini efekata otvaraju se različita pitanja koja iziskuju da se ukaže na efekte u najvažnijim korelativnim segmentima, neovisno o tome da li su rezultati već vidljivi, u povoju ili će njihova realizacija uslijediti kasnije. U kontekstu otvaranja određenih procesa, kao posljedice novog pristupa u oblasti halala, potrebno je ukazati na bazične ak­tivnosti koje su otvorile prostor za pokre­tanje niza različitih projekata.

Piše: Amir Sakić, prof., direktor Agencije

Ocjena uspješnosti bilo koje instituci­je, organizacije, pa čak i pojedinca, obič­no je uvjetovana uglom gledanja, stepenom znanja i predznanja o dotičnoj dje­latnosti, te očekivanjima. Objektivno ocjenjivanje u pravilu se zasniva na mjer­ljivim kriterijima uz uvažavanje ili neu­važavanje konteksta, ali je validacija po­nekad podložna i subjektivnim ocjenama. U nastojanju da se elaborira doprinos Agencije za certificiranje halal kvalitete u razvoju halal procesa, potrebno je ukazati na njenu organizacijsku pozicioniranost, osnovnu djelatnost i primarne zadaće ove institucije. Potrebno je potom navesti i ključna postignuća na osnovu kojih je moguće ustvrditi da je Agencija u dosa­dašnjem periodu obavila najvažnije za­datke nužne za uspostavljanje halal siste­ma i njegovih podprocesa.

Zamah u razvoju halal procesa na po­dručju zemalja Zapadnog Balkana bila je Odluka Rijaseta Islamske zajednice, usvojena na zasjedanju u Zagrebu koncem februara 2006. godine. Ovom Odlukom Islamske zajednice u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji saglasile su se da su ispunjeni preduvjeti za početak rada Agencije za certificiranje halal kvalitete čije će sjedište biti u Tuzli, a u regionu će djelovati kroz mrežu ureda koji se uspostavljaju pri nadležnim islamskim zajednicama u pojedinim državama. Za ključnu zadaću nove institucije pretpostavljeno je očuvanje izvornih osobenosti halala, uz razvijanje modernog pristupa koji zahtijeva ispunjavanje zakonskih normi i pozitivnih rješenja drugih međunarodnih standarda. Lista osnovnih djelatnosti Agencije obuhvata: halal edukaciju, cer- tificiranje i promociju halala i halal proizvoda.

“Odlukom Islamske zajednice u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji saglasile su se da su ispunjeni preduvjeti za početak rada Agencije za certificiranje halal kvalitete čije će sjedište biti u Tuzli, a u regionu će djelovati kroz mrežu ureda koji se uspostavljaju pri nadležnim islamskim zajednicama u pojedinim državama. Za ključnu zadaću nove institucije pretpostavljeno je očuvanje izvornih osobenosti halala, uz razvijanje modernog pristupa koji zahtijeva ispunjavanje zakonskih normi i pozitivnih rješenja drugih međunarodnih standarda. Lista osnovnih djelatnosti Agencije obuhvata: halal edukaciju, certificiranje i promociju halala i halal proizvoda.”

Donošenju Odluke prethodile su gotovo jednogodišnje pripreme koje su se sastojale od istraživanja dotadašnjih aktivnosti u području halal certificiranja u  svijetu i oblikovanju vlastitog modela primjerenog našim uvjetima. U konačnici O odlučeno je da se krene u pravcu izrade domaćeg Halal standarda, pravilnika i U priručnika o certificiranju i auditiranju. Standard je po redovnoj proceduri registriran kod Instituta za standardizaciju  BiH pod oznakom BAS 1049:2007. Ovaj standard je drugi po redu registrirani halal A standard u svijetu nakon Malezijskog MS 1500:2005. Za potrebe obilježavanja halal certificiranih proizvoda izrađen je i registriran Znak za halal kvalitetu. Zani­mljivo je još spomenuti da je u ovome slučaju po prvi put u svijetu usvojena i registrirana odrednica ‘Halal kvalitet’ i postala općeprihvaćen termin na interna­cionalnom nivou.

U nastojanju da se Agencija profilira tako da može odgovoriti pretpostavljenim ciljevima uspostavljena je odgovarajuća organizacijska struktura i angažiran po­treban broj kvalificiranih kadrova. Upo­slenici i saradnici Agencije, te članovi upravnih, stručnih i nadzornih tijela u Agenciji su osobe sa minimalno visokom stručnom spremom iz oblasti islamskih znanosti, prehrambene tehnologije, vete­rine, agronomije, medicine, ekonomije i prava. Pored osnovnih stručnih izobrazbi, svi saradnici su obavezni poznavati islamske propise o halalu, te propise o standardizaciji, ključne standarde iz oblasti osiguranja i upravljanja kvalitetom i zdravstvenom ispravnošću proizvoda. Na taj način su obezbijeđeni potrebni predu­vjeti za savremeni pristup certificiranju halala koji je istovremeno kompatibilan sa ostalim standardima koji se danas pri­mjenjuju u prehrambenoj industriji. Za sagledavanje uloge i doprinosa Agencije u razvoju halal procesa potrebno je uka­zati na najvažnije aktivnosti shodno nje­nim osnovnim djelatnostima: edukaciji, certificiranju, promociji i učešću u među­narodnim halal integracijama.

Halal edukacija

Edukacija o halalu je bazična aktiv­nost koja obezbjeđuje da svi učesnici unutar halal sistema ovladaju osnovnim znanjima o šerijatskim aspektima halala, halal standardu i načinima njegove im­plementacije, certificiranja i održavanja.

Edukacija je prilagođena potrebama, a primarno se dijeli na:

–   Edukacija internih auditora, osobe zaposlene u pojedinim proizvodnim pogonima,

–   Edukacija auditora halal kvalitete, eksterni auditori osposobljeni za po­slove certificiranja i auditiranja pro­izvodnih pogona,

–   Edukacija savjetnika/konsultanata za halal, osobe osposobljenje za po­slove konsaltinga u kompanijama koje pristupaju prilagodbi vlastite proizvodnje zahtjevima halal stan­darda.

Za svaki od navedenih nivoa Agencija dodjeljuje odgovarajuće certifikate o os­posobljenosti. Ove edukacije do sada je prošlo preko 300 internih, 56 auditora halala kvalitete i 20 konsultanata.

Certificiranje

Aktivnosti certificiranja i auditiranja obavljaju se na bazi odredbi Halal stan­darda, odnosno njegovog pratećeg doku­menta Pravilnika o certificiranju. Audite provode educirani i certificirani auditori uz primjenu odgovarajućih metodologija utvrđenih ISO standardima. Auditi mogu biti najavljeni i nenajavljeni uz moguć­nost uzimanja uzoraka sirovina ili goto­vih proizvoda koji se analiziraju u laboratorijama. Dodatne provjere također se obavljaju i direktnim uzorkovanjem proi­zvoda sa tržišta, odnosno iz maloprodaje. Cilj ovih analiza je da se izvrši validacija proizvoda i utvrdi da li se u njima nalazi neki sastojak koji je haram – nedozvoljen u skladu sa islamskim propisima, a u po­jedinim slučajevima analizama se utvrđu­je da li se u sastavu proizvoda nalaze de­klarirani ili neki drugi sastojci.

Promocija halala i halal certificiranih proizvoda

Do uspostavljanja Agencije na po­dručju zemalja naše regije u sredstvima javnog informiranja gotovo da nije bilo nikakvog pomena halala, niti značajnijih javnih istupa u kojima se tematizirao halal u kombinaciji sa terminima proizvodi, tržište, poslovanje i slično. Četiri godine kasnije situacija je znatno drugačija. Na različitim se razinama danas na pomen halala, umjesto prvobitnih pitanja tipa ‘Zar halal nisu samo meso i mesnice?’, sve više govori o halalu u kontekstu zado­voljenja zahtjeva kupaca, ispunjavanju uvjeta za plasman na ciljana tržišta, ra­zvojnoj šansi, izvoznoj prilici, najbrže rastućem tržišnom segmentu itd. U poje­dinim medijskim istupima halal se pone­kad stavlja rame uz rame sa zdravstveno ispravnim proizvodima, a ponekad se i poistovjećuje. Međutim, potrebno je na­  napomenuti da su halal i zdravstvena ispravnost dva zasebna segmenta bazirana na zasebnim propisima koji se dopunjuju i ne isključuju. Halal standard nalaže da proizvod mora ispuniti zahtjeve zdravstvene ispravnosti da bi uopće mogao biti halal certificiran.

U dosadašnjem periodu u promociju halala uloženi su značajni napori. Halal je promoviran u regionu u, gotovo bez izuzetka, svim pisanim i elektronskim medijima i internetu, odštampane su desetine promotivnih materijala, napisan je niz informativnih i stručnih članaka. Organiziran je i veliki broj javnih skupova, halal je prezentiran na brojnim domaćim i inozemnim sajmovima, stručnim skupovima, forumima, okruglim stolovima te specijaliziranim halal sajmovima i izložbama. Informacija o organiziranom pristupu halal certificiranju u našem regionu odaslana je u cijeli svijet i prihvaćena je s odgovarajućim respektom. To se može vidjeti kroz način na koji se tretiraju nastupi predstavnika Agencije i halal certificiranih proizvođača u njihovim međunarodnim nastupima. Sve ovo je ipak djelomično zadovoljenje zahtjeva koje je potrebno postići da proizvodi i proizvođači iz našeg regiona u svjetskim razmjerama dostignu stupanj prepoznatljivog halal brenda.

Načini na koje sami proizvođači pristupaju promociji vlastitih halal certificiranih proizvoda još uvijek je, manje-više, na razini uzgrednih, ponekad stidljivih pominjanja halala, često u kontekstu dru­gih standarda. Istini za volju, nesumnjivo je opredjeljenje proizvođača za halal, ali se većina još ne usuđuje uvijek istaknuti to na svom proizvodu, već se radije opre­djeljuje za segmentirani pristup pojedi­nim tržištima. Vjerujemo da će u nared­nom periodu u ovome segmentu biti nači­njeni određeni kvalitativni pomaci napri­jed. Državne i druge privredne institucije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj su od samih početaka u halalu prepoznale po­tencijal, koji bi u perspektivi mogao do­datno unaprijediti kvalitet i konkuren­tnost domaćih proizvoda, te su u brojnim prilikama pružale podršku realizaciji po­jedinih projekata. Posebno je važno ista­knuti da su se halal certifikati počeli treti­rati ravnopravno s drugim međunarodnim certifikatima, a proizvođačima je omogu­ćeno da mogu dobiti i finansijsku potporu iz fondova namijenjenih za sufinansiranje unaprjeđenja poslovanja i kvaliteta proi­zvoda.

Regionalno halal tržište

Istovremeno sa dodjelom prvih halal certifikata 22. septembra/rujna 2006. go­dine i zvaničnog početka plasmana halal proizvoda iz prvih šest certificiranih po­gona u BiH, a nedugo zatim i pogona u Hrvatskoj, u našem regionu počelo se ra­zvijati domaće, odnosno regionalno halal tržište. Od nastanka do danas tržište bilje­ži kontinuirani rast kako u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, tako i u raznovr­snosti ponude proizvoda. Za njegovo ko­načno zaokruživanje potreban je značaj­niji iskorak u pravcu veće zastupljenosti proizvoda obilježenih halal znakom, ja­snijem pozicioniranju unutar prodajnih objekata i ozbiljnijem pristupu informira­nju kupaca – konzumenata. Ništa manje interesantno područje je i ponuda halal proizvoda i usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva. Ovo neposredno otvara prostor za razvoj djelatnosti koje će prati­ti kretanja, prikupljati podatke, analizirati ih, uobličavati i prezentirati javnosti. Na taj način bi se imala kurentna slika o sta­nju, trendovima i perspektivama za do­datno unaprjeđenje halal tržišta. Dva po­sebna važna segmenta, koja je potrebno što prije uspostaviti, jesu asocijacija halal certificiranih proizvođača i udruženja za zaštitu halal potrošača.

Internacionalizacija

Jedno od značajnih opredjeljenja Agen­cije je da prati sva važnija kretanja u oblasti halala na međunarodom nivou i aktiv­no participira u svim važnijim procesima. Za četiri godine svog postojanja Agencija je stekla dobru međunarodnu reputaciju. Kontinuirano nastojanje uposlenika i saradnika za postizanjem i održavanjem vi­sokih standarda u poslovanju, Agenciji je već donijelo niz priznanja na domaćem i međunarodnom nivou. U posljednjem rangiranju World Halal Foruma Agencija je svrstana u kategoriju “TOP 5” u kon­kurenciji 180 halal certifikacijskih insti­tucija u svijetu. Agencija je polovinom 2009. godine postala prvi Associate član IHI ALLIANCE (International Halal In­tegrity Alliance), ovlaštene institucije za halal ICCI, OIC (Islamic Chamber of Co­mmerceand Industry, Organizacije islamske konferencije). Na stručnom pla­nu Agencija je učinila značajan iskorak kroz angažman u Ekspertnoj grupi za standardizaciju OIC (Standardization Expert Group of OIC). U ovom procesu Agencija je nastupala u svojstvu zvaničnog ovlaštenog predstavnika BiH, a BAS Halal standard je uvršten u listu re­ferentnih dokumenata koji su bili osnova za izradu jedinstvenog OIC Halal stan­darda.

“U pojedinim medijskim istupima halal se ponekad stavlja rame uz rame sa zdravstveno ispravnim proizvodima, a ponekad se i poistovjećuje. Međutim, potrebno je napomenuti da su halal i zdravstvena ispravnost dva zasebna segmenta bazirana na zasebnim propisima koji se dopunjuju i ne isključuju. Halal standard nalaže da proizvod mora ispuniti zahtjeve zdravstvene ispravnosti da bi uopće mogao biti halal certificiran.”

Imajući u vidu specifičnost okruženja u Evropi, posebno unutar zemalja Evrop­ske Unije, potkraj 2009. godine Agencija je u skupini deset evropskih halal certifi- kacijskih tijela aktivno i ravnopravno participirala u fomiranju AHC-EUROPE, Europske asocijacije halal certifikacij- skih tijela (EUROPEAN ASSOCIATI­ON OF HALAL CERTIFIERS). Asocija­cija je osnovana u Briselu 9. marta 2010. godine. Agencija će predsjedavati Asocijacijom u prvoj polovini 2011. go­dine. Segmenat u kojem do sada nije po­stignut značajniji rezultat jeste veća pre­poznatljivost našeg regiona na svjetskoj halal mapi. Unaprjeđenja u oblasti uređe­nja domaćih i regionalnog halal tržišta, ponuda halal usluga u turizmu i ugosti­teljstvu, te agresivnija međunarodna pro­mocija mogli bi u znatnoj mjeri privući međunarodnu pozornost na našu halal in­dustriju, poboljšati perspektive za pla­sman na druga tržišta, dovesti nove kupce i potencijalno privući dodatne strane in­vesticije. Na taj način bi svi dosadašnji i budući napori i investicije u halal proi­zvodnju ostvarile očekivane rezultate i u konačnici industriji donijele adekvatnu finansijsku dobit.

 Doprinosi Agencije u razvoju halal procesa

 Slijedom navedene argumentacije može se konstatirati da je Agencija za certificiranje halal kvalitete u protekle če­tiri godine svojim aktivnostima iz dome­na osnovnih djelatnosti uspjela ustanoviti sistem koji u osnovi ispunjava zahtjeve propisane zakonom, a istovremeno je kompatibilan sa postignućima međuna­rodne standardizacije. Uspostavljanjem certifikacijskog tijela, sistema edukacije, razvojem i registracijom Halal standarda i zaštitnog znaka za halal proizvode ispu­njeni su svi preduvjeti za lokalno i među­narodno prihvatljiv i respektabilan sistem certificiranja. Na taj način je, sa aspekta obaveze ispunjavanja odgovarajućih šerijatskih pretpostavki, obezbijeđena ade­kvatna startna pozicija za ravnopravan tretman halal certificiranih proizvoda iz našeg regiona sa halal proizvodima iz bi­lo koje druge zemlje, odnosno bilo kojeg proizvođača u svijetu. Dodatnim anga­žmanom Agencije u međunarodnim halal integracijama, učešćem na eminentnim halal skupovima i specijaliziranim sajmo­vima načinjen je početni korak u međuna­rodnoj promociji halal certificiranih proi­zvoda i proizvođača.

Ukazivanje na perspektive halal in­dustrije, kao najbrže rastućeg tržišnog segmenta, te otvaranje dijaloga i uspo­stavljanje saradnje sa nadležnim držav­nim i privrednim/gospodarskim subjekti­ma obezbijeđena je prihvatljivost i po­drška proizvođačima halala kroz njihov ravnopravan tretman u raspodjeli potica­ja za unaprjeđenje proizvodnje i kvaliteta proizvoda. To je, između ostalog, pred­stavljalo dodatno ohrabrenje i poticaj proizvođačima da krenu putem prilagod­be vlastite proizvodnje zahtjevima Halal standarda. Sve vrijeme svog postojanja Agencija kontinuirano unaprjeđuje po­stojeće  i razvija dodatne aktivnosti iz op­sega vlastitih djelatnosti, te ukazuje na segmente halal poslovanja koje je nužno razvijati kako bi se popunile praznine i izgradilo zaokruženo domaće i regional­no halal tržište. Ukazivanjem na pojedi­ne segmente halala Agencija nastoji po­taknuti nove poduzetničke inicijative u razvoju halal indrustrije koja uz sinergijski pristup, udruženi napor i saradnju različitih aktera može doprinijeti većem privrednom rastu i u konačnici doprinijeti kvalitetnijem korištenju prirodnih po­tencijala i boljitku življenja na ovim prostorima. Halal je s aspekta vjerskih nor­mi prihvatljiv za sve konzumente, a opre­djeljenje za halal proizvodnju je poslovna prilika za zemlje našeg regiona. Halal donosi dobro mnogima, kupcima zadovoljstvo, a proizvođačima bolju tržišnu poziciju.

 

Preuzeto iz:

PREPORODOV JOURNAL mjesečnik KDBH "Preporod”

"HALAL KVALITETA  (halal ishrana i halal certificiranje)"

Izdavač: Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod” Zagreb

Broj 118, 2010. godina

Akos.bA

Preporučujemo iz Halal-kutka:

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top