Islamske teme

U Džennetu će biti više žena nego muškaraca, ali i u Džehennemu

POGLAVLJE XXXII

U oba sahiha nalazi se predaja Ejuba, od Muhameda b. Širina, koji kaže: “‘Zar se ne hvalite, zar se ne prisjećate koga će biti više u Džennetu, ljudi ili žena?’ Ebu Hurejre reče: ‘Zar Ebu el-Kasim, s.a.v.s, nije rekao da će prva skupina koja će ući u Džennet blistati poput Mjeseca u noći uštapa, dok će oni koji su odmah iza njih blistati poput najsjajnije zvijezde.

Svaki od njih će imati po dvije supruge, toliko lijepe da će se moći vidjeti koštana srž kroz meso na njihovim stopalima.’ Ebu Hurejre nastavi: ‘U Džennetu neće biti neoženjenih, pa ako tamo budu žene sa ovog svijeta, žena je na dunjaluku puno više nego ljudi. A ako budu od hurija očiju krupnih, nije nužno da ih na dunjaluku bude više.’”

Ipak je očito da će one biti od hurija. Bar nam tako kazuje hadis Imami-Ahmeda, koji u svome Musnedu bilježi predaju Ebu Hurejre, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Jedan čovjek od stanovnika Dženneta imat će dvije supruge od hurija. Svaka od njih imat će sedamdeset haljina. Koštana srž na njihovim stopalima moći će se vidjeti kroz njihovu odjeću.”

Neko može postaviti pitanje, kako se značenje ovog hadisa može uskladiti sa hadisom Džabira, koji je muttefek alejh, a u kojem stoji: “Bio sam prisutan kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., klanjao Bajram prije nego što je održao hutbu, i to bez ezana i ikameta. Zatim je, nakon što je klanjao bajram-namaz, održao hutbu, posavjetovao ljude i opomenuo ih, a zatim otišao ženama i uputio im nekoliko savjeta. On ih je opominjao i naredio im da dijele sadaku. S njim je bio i Bilal. Tad su neke žene bacale svoje prstenje, minđuše i slične stvari. Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio je Bilalu da to sakupi. Kada im je rekao da će u Džennetu njih biti manje, jedna žena je uzviknula: ‘Allahov Poslanice, zašto?’ On reče: ‘Vi puno proklinjete i nezahvalne ste svojim muževima. U drugom hadisu stoji: “Najmalobrojniji stanovnici Dženneta bit će žene.”

Sve ovo upućuje da će žene u Džennetu biti brojnije, ali zajedno sa hurijama, koje su u Džennetu stvorene. Dakle, tu će najmanje biti žena sa dunjaluka, a najviše žena sa dunjaluka, opet, bit će među stanovnicima Džehennema.

Što se tiče toga da će u Džehennemu biti više žena, o tome nam kazuju neki hadisi. Tako naprimjer, Buharija u svome Sahihu bilježi hadis Imrana b. Husajna, koji kaže kako mu je prenijeto daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pogledao sam u Džehennem i vidio da u njemu ima najviše žena, i pogledao sam u Džennet i vidio da je u njemu najviše siromaha.” Također, Muslim u svome Sahihu bilježi hadis Ibn Abbasa, koji tvrdi daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pogledao sam Džennet i vidio da u njemu ima najviše siromaha, a pogledao sam i Džehennem i vidio da u njemu ima najviše žena.”

Imami-Ahmed, sa vjerodostojnim senedom, bilježi hadis Ebu Hurejre, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pogledao sam u Džehennem i vidio da u njemu ima najviše žena, i pogledao sam u Džennet i vidio da je u njemu najviše siromaha.”

U Musneduistog autora je i hadis Abdullaha b. Omera, koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pogledao sam u Džennet i vidio da u njemu ima najviše siromaha, i pogledao sam u Džehennem i vidio daje u njemu najviše bogataša i žena.”

U Sahihuje i hadis Ibn Omera, koji od Allahova Poslanika, s.a.v.s., prenosi da je rekao: “O žene, dijelite sadaku puno, i istigfar činite, jer sam vidio da će najviše vas u Džehennemu biti. Jedna žena, po imenu Hadla, upita: “Šta smo mi skrivile, o Allahov Poslanice, pa da najviše nas bude među stanovnicima Džehennema?” Poslanik joj odgovori: “Vi puno proklinjete i nezahvalne ste muževima. Nisam vidio da ikom ko ima razuma manjka pameti i vjere kao što je slučaj s vama. ”Ona reče: “Allahov Poslanice, kako smo to mi manjkave pameti i vjere?” Poslanik odgovori: ‘‘Što se manjkavosti razuma tiče, svjedočenje dvije ženske osobe odgovara svjedočenju jednog muškarca. To je manjkavost. Žena nekoliko dana ne klanja i ne posti. To je manjkavost vjere. ”

Što se tiče podatka da će najmanje žena biti u Džennetu, Muslim od Mutrifa b. Abdullaha bilježi daje on imao dvije žene, i kad god bi od jedne došao drugoj, ova bi rekla: “Došao si od nje.” On je tada rekao: “Došao sam od Imrana b. Husajna, koji nam je kazivao daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da će najmanje žena biti među stanovnicima Dženneta.

Neko može prigovoriti da postoji i drugi hadis, kojeg bilježi Ebu Ja‘la el-Musili, od Ebu Hurejre, koji kaže daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., dok je bio sa svojim ashabima, između ostalog, rekao: “Tada će čovjek, u Džennetu, na raspolaganju imati sedamdeset i dvije supruge koje će mu Allah Uzvišeni stvoriti, i dvije od Ademovog potomstva, koje će biti odabranije u odnosu na one koje je Allah stvorio u Džennetu, zato što su ove dvije na dunjaluku Allahu sedždu činile. ”Ipak, Ed-Darekutni i drugi smatraju da u ovom senedu ima Ismail b. Rafi‘, koji je slab prenosilac i čiji se hadis smatra metrukom -odbačenim.

U Ahmedovom Musnedunalazimo hadis Imare b. Huzejme b. Sabita, koji kaže: “Bili smo jednom na hadžu, ili umri, sa Amrom b. el-Asom, a kad smo prolazili pored Zahrana, ugledasmo jednu ženu u nosiljci na devi. Tada Amr reče: ‘Bili smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na ovom mjestu, kad se najednom pojavi mnogo vrana, a među njima jedna bijela vrana, crvenog kljuna i nogu. Tada Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: U Džennet će od žena ući samo mali broj, kao kad bi ušla samo ova vrana, od svih ovih vrana’.


U jednom drugom hadisu stoji: “Dobra žena je poput bijele vrane. ” Neko upita: “A šta je to bijela vrana, Allahov Poslanice?” On odgovori: “Ona koja ima jednu bijelu nogu. ”Ili, kao što u jednom drugom hadisu stoji: “Aiša je među ostalim ženama kao bijela vrana među ostalim vranama. ”

Ukratko o knjizi:

 “Vodič ka Džennetu”, kako i sam naslov kaže, predstavlja iscrpan vodič u kojem nas velikan islamske misli, Ibn-Kajjim el-Dževzi, upoznaje sa nizom pitanja vezanih za Džennet, počevši od njegovog stvaranja, nastanjivanja prvih ljudi, Adema, a.s., i Have, r.a., u njemu i događaja sa Iblisom, l.a., zatim sa opisima Dženneta, njegovim baščama i rijekama, perivojima i divanima, dženetskim mladićima i hurijama, raznim dženetskim uživanjima i blagodatima, njegovim deredžama i stanovnicima, kao i sa najvećom nagradom…

“VODIČ KA DŽENNETU”  

Naslov originala:   Hadil-ervah ila biladil-efrah

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzi

Prijevod s arapskog:   Mr. Osman Kozlić

Broj stranica: 496

Izdavač: Ilum Bužim

Akos.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button