Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Historija i tradicija > Povelja Kulina bana je temelj bosanske državnosti

Povelja Kulina bana je temelj bosanske državnosti

Kada govorimo o stabilnosti srednjovjekovne bosanske države, odma nam je jasno da se ta konstantacija odnosi na period vladavine Bana Kulina. Ovaj vladar znao je veoma dobro procjeniti trenutne političke okolnosti, a naravno to je bilo presudno u postizanju blagostanja kakvo se bilježi za njegove vladavine.

Veliki je broj značajnih poduhvata za koje je zaslužan Ban Kulin, a sasvim sigurno može mu se odati počast za ogroman doprinos u razvoju rudarstva i trgovine. Upravo, postizanje novih trgovačkih veza za Bana Kulina bio je politički prioritet.

Iz tog razloga, a u cilju poboljšavanja i jačanja trgovačkih veza između Bosne i Dubrovnika, Ban Kulin je u stilu današnjih visokih državnika 29. augusta 1189. sastavio povelju koja sasvim sigurno može biti smatrana slično današnjim modernim trgovačkim sporazumima između dvije suverene države.

Najznačajniji državni dokument

Povelja Kulina bana prvobino je sačuvana je u 3 primjerka (prijepisa) u arhivu u Dubrovniku. Dva primjerka se tamo nalaze i danas, a treći primjerak, ukraden u 19. stoljeću, danas se nalazi u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu u Rusiji. Povelja Kulina bana pisana je dvojezično.

Pored bosančice i bosanskog jezika pisana je i na latinici, na latinskom jeziku. Čitanjem ovog za nas najznačajnijeg dokumenta možemo zaključiti i postojanje kontinuiteta bosanskog jezika.

Tekst Povelje Kulina Bana na starobosanskom jeziku:

U ime oca i s(i)na i s(ve)tago d(u)ha. Ja, ban’ bos'n'ski Kulin’ prisezaju tebЪ kneže Kr'vašu i v'sЪm’ građam’ Dubrov'čam’  pravi prijatelj'biti vam'od'selЪ i do vЪka i pravi goj dr'žati s'vami pravu vЪeu dokolЪ s'm’ živ.

V'si Dubrov'čane kire hode po mojemu vladanju tr'gujuće, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov’ vЪrov’ i pravim’ sr'(d’)cem’ dr'žati je bez'v'sakoje z'lediraz'v'Ъ što mi k'to da svojov’ voljov’ poklon’.

I da im'ne bude od'moih'čest'nikov sile I do kolЪ u mene budu dati im's'vЪt'i pomoć’ jajire i sebЪ kolikore moge bez’ v'sega z'loga i primis'la.Tako mi b(og’) pomagaj i sie s(ve)t(o) evan'đelie. 

Ja Radoje dijak ban pisah'siju knjigu poveljov’ banov’ od’ roždstva H(risto)va hiljadai s'to i os'm'deset i devet’ IЪt’, mЪseca av'gusta u d'vedesete i deveti d'n’, usЪčenie glave Jovana Kr'stitelja.

Tekst Povelje Kulina Bana na standardnom bosanskom jeziku:

U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka.

I  pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.

Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon.

 Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu,davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli. 

Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje. Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.

Sadržaj Povelje daje nam čvrst dokaz o bitnosti bosanske srednjovjekovne države, čij vladar garantuje sigurnost stanovnicima druge zemlje. Naravno, i danas mnogo godina poslije ove Povelje u Evropi i ostatku svijeta imamo priliku vidjeti slične postignute ugovore između dvije ili više država, u cilju olakšavanja određenih barijera.

Za Akos.ba piše: Admir Lisica

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top