Islamske teme

Po čemu je specifična ličnost poslanika Isaa, a.s.?

„A kada meleki rekoše: ‘O, Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih.’“ (Ali ‘Imran, 45)

Isaovo rođenje

Kao što je poznato, Merjemin porođaj je bio veoma naporan, a isto tako sam porođaj  zahtjeva kontrolu. Dok je bila u velikim porođajnim bolovima, Allah,  dž.š., joj je pomogao putem nadahnuća. Saopćavajući joj sve što je potrebno učiniti, Allah, dž.š., joj je osigurao porod na najlakši način i pod najboljim okolnostima. A to je velika blagodat kojom je Allah, dž.š., obdario hazreti Merjemu.

„I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. ‘Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!’ – uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ‘Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.’“ (Mayram, 23-26)

Isaov govor u bešici

„A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo.“ (Al-Anbiya’, 91)

Jedan od događaja koje je Allah, dž.š., učinio kao iskušenje Merjeminom narodu je Isaovo rođenje. Ovo rođenje, koje se ostvarilo na neuobičajen način, postalo je svojevrstan Allahov ispit i za hazreti Merjemu, a i za njen narod. U biti, način Isaovog dolaska na svijet jedna je mudžiza koju je Allah, dž.š., pokazao radi pozivanja ljudi u vjeru i jedan od najočitijih dokaza Allahovog postojanja. Međutim, njen narod to nije mogao shvatiti i iznijeli su određena neutemeljena podozrenja o Merjemi. Ovo pitanje se na sljedeći način ističe u Kur’anu:

„I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. ‘O, Merjemo’ – rekoše oni – ‘učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica!’“ (Maryam, 27-28)

Govoreći da je počinila sramno djelo, narod je protiv nje iznio niz ružnih optužbi, koje su zasnovane jedino na pretpostavkama i sumnjama. Što se tiče hazreti Merjeme, ona je, stavljena na kušnju ovim ružnim optužbama i klevetama. Od samog rođenja hazreti Merjema je uvijek bila potpomagana od strane Allaha, dž.š., koji je sve njene poslove izveo na hajr. Allah, dž.š., je i u ovoj situaciji osigurao olakšanje hazreti Merjemi i nadahnuo je postom govora, odnosno šutnjom. Allah joj je saopćio da šuti kada njen narod htjedne pričati sa njom i da pokaže na Isaa onima koji joj se približe sa optužbama. Na taj način je bila udaljena od priče koja joj je mogla prirediti nevolje. Kada je hazreti Merjemi saopćio radosnu vijest o rađanju Isaa, Allah, dž.š., je saopćio i da će on progovoriti dok još bude u bešici: „On će govoriti ljudima još u kolijevci, a kao i odrastao, i bit će čestit.“ (Ali ‘ Imran, 46)

Na taj način Allah, dž.š., je olakšao Merjemin posao i učinio je da narod iz Isaovih usta čuje najispravnije objašnjenje.

„A ona im na njega pokaza. ‘Kako da govorimo djetetu u bešici?’ – rekoše. ‘Ja sam Allahov rob’ – ono reče – ‘meni će On knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učiniti će me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredit će mi da, dok sam živ, namaz obavljam i sadaku udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopistiti da budem drzak i nepristojan. I nka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!’“ (Maryam, 29-33)

Pokazivanjem jedne velike mudžize, koja je zapanjila cijeli narod, dao je kategoričan odgovor na klevete kojima ju je njen narod htio okaljati.

Jevrejske tvrdnje o ubistvu Isaa, a..s.

Tvrdnja Rimljana da su, razapinjanjem na križ, ubili Isaa nesumnjivo je svima poznata. Upravo kršćanski svijet ovako prihvata ovaj slučaj, ali vjeruju da je, nakon smrti, Isa oživio i da se uzdigao u nebo. Međutim, pogledamo li u Kur’an, vidjet ćemo da se to nije tako desilo: „I zbog riječi njihovih: ‘ Mi smo ubili (katelna) Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!’ A nisu ga ni ubili (ma katelehu) ni raspeli ( ma salebehu), već im se pričinilo (Rubbihe). Oni koji su se o njemu u mišljenu razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili: o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili (ma katelehu).“ (An-Nisa, 157)U nastavku navedenog ajeta, za Isaovu, a.s., smrt se kaže sljedeće: „Već ga je Allah uzdigao (refea) Sebi. – A Allah je silan i mudar.“ (An-Nisa, 158)

Kur’anska formulacija „već im se pričinilo“, korištena u navedenom ajetu, rasvjetljava cijeli ovaj slučaj. Isa, a.s., nije ubijen, Bog ga je uzdigao k Sebi! Osim toga, Allah, dž.š., također skreće pažnju na činjenicu da oni koji su nastupali sa tom tvrdnjom ne posjeduju znanja o istini.

Kako se u Kur’anu objašnjavu smrti pejgambera?

Riječi koje se u Kur’anu koriste u vezi sa smrću ili ubistvom pejgambera su uglavnom riječi „katele“ (ubiti), „mate“ (umrijeti), „hakele“ (likvidirati, ubiti), „salebe“ (razapeti). U suri Ali ‘Imran se saopćava da će Allah, dž.š., Isau, a.s., uzeti dušu i da će ga izdići k Sebi.

„I kada Allah reče: ‘O, Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta…’“ (Ali ‘Imran, 55)

Povratak Isaa, a.s., na Zemlju

Pogledamo li današnje kršćane uočit ćemo da se formirala vjera različita od istinske vjere koju je propagirao Isa, a.s., Božiji sin i prihvaćena vjera u sveto trojstvo (Otac, Sin i Sveti duh). Allah, dž.š., u mnogo Kur’anskih ajeta saopćava da su nevjernici oni koji vjeruju u „sveto trojstvo“:„Nevjernici su oni koji govore: ‘Allah je jedan od trojice!’ A samo je jedan Bog!’“ (Al-Ma’ida, 73)

 U 61. Ajetu sure Az-Zuhruf saopćava se da će Isa, a.s., biti predznak Smaka svijeta: „I (on) je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi Put.“

Kako prepoznati Isaa, a.s.?

Bit će prepoznatljiv po crtama lica svojstvenim pejgamberima

Snažna bogobojaznost i duboki nur imana, koje posjeduje, reflektirat će se na njegovom licu.  A, pejgamberima svojstven, nurli izraz bit će toliko jasan i očit da će oni koji se suoče sa njim biti svjesni da su se susreli sa, u odnosu na druge, izuzetno superiornom osobom.

Njegova mudrost i retorička moć je veoma visoka

„A kad je Isa očita znamjenja donio, on je rekao: ‘Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte.“ (Az-Zuhruf, 63)

Izuzetan razum, besprijekorne konstatacije i uvijek precizna rješenja predstavljat će sasvim jasne znakove jedne mudrosti specijalno date od Allaha, dž.š.

Veoma pouzdan

Narodu se svaki poslanik predstavljao koristeći  prvo riječi: „Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani.“ (Aš-Šu’ara’, 107)

Prilikom povratka na Zemlju, Isa, a.s., će u narodu privlačiti pažnju svojom pouzdanošću i povjerenjem.

Pod zaštitom Allaha, dž.š.

Allah, dž.š., je uvijek svoje poslanike učinio superiornijim u odnosu na ostale ljude. Allahovom pomoću, svi pejgamberi, koji su poslani tokom historije, uvijek su postizali nadmoć nad neprijateljima.„Poslije smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.“ (Yunus, 103)

Ne očekuje nadoknadu za ono što čini

O, narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo; mene će nagraditi Onaj koji me je stvorio! Zašto se ne opametite?“ (Hud, 51)

Prema vjernicima je blag i milostiv

Jedna od najbitnijih odlika vidljivih kod pejgambera je „blagost i milostivost“. Pejgamberi su uvijek bili blagi i milostivi prema vjernicima; nastojali su poboljšati njihov položaj na ovome, a time i na budućem svijetu.

Na Zemlji neće imati rođaka, poznanika i porodice

Prilikom njegovog povratka na Zemlju, u njegovom okruženju neće postojati niko ko ga poznaje. Neće se pojaviti čak niti jedna osoba koja će znati njegove fizičke odlike, fizionomiju ili boju glasa.

Za Akos.ba priredila: Adela Kukić

Povezani članci

Back to top button