Ekonomija

Osiguranje depozita u islamskom bankarstvu

Piše: Admir Mešković

 Banke su osjetljive na potencijalne odlive depozita stoga, posebno nakon globalne finansijske krize, itekako ima potrebe za sistemom osiguranja bankarskih depozita. Upravo osiguranje depozita predstavlja veoma efikasno sredstvo zaštite deponenata i njihove ušteđevine, ali ono također štiti bankarski sistem od mogućeg kolapsa usljed bankarske panike. Obavezno osiguranje depozita je mehanizam koji postoji u mnogim zemljama s ciljem zaštite bankovnih štediša, u cijelosti ili djelimično, od gubitaka uzrokovanih nemogućnošću banke da deponentima isplati njihove depozite.

Postoje tri modela osiguranja depozita koja se pojavljuju u uslovima poslovanja islamskih banaka. Prvi podrazumijeva zaštitu depozita islamskih banaka unutar konvencionalnog sistema osiguranja depozita, kao što je slučaj u Bosni i Hercegovini. Drugi model je postojanje islamskog sistema osiguranja depozita uporedo sa konvencionalnim. Treći model podrazumijeva razvoj islamskog sistema osiguranja depozita kao jedinog takvog sistema u nekoj državi.

Postavlja se pitanje zbog čega uopće osnivati zaseban islamski sistem osiguranja depozita ukoliko ciljevi osiguranja depozita mogu biti ispunjeni i na konvencionalni način? Postoji više razloga. Muslimani općenito teže ka usklađivanju svakog aspekta života i rada sa Šerijatskim principima. U tom smislu, sistem osiguranja depozita mora biti čist od elemenata koji su u islamu zabranjeni, kao što je kamata, neizvjesnost i kocka. Islamski i konvencionalni sistemi osiguranja depozita su generalno slični, u smislu da osiguravatelj prikuplja doprinose od banaka i štiti deponente u slučaju nemogućnosti banke da isplati depozite. Fondovi konvencionalnog osiguranja depozita se plasiraju na kamatonosnom principu i upravo tu je osnovna razlika.

Osigurljivost islamskih depozita

U zavisnosti od vrste ugovora koji banka i deponent potpisuju, neke vrste depozita mogu biti garantirane od strane banke a neke ne mogu. Kod wadiah tekućih i štednih računa, islamska banka ima ulogu povjerenika koji prihvata depozite klijenata kojima je potrebno čuvanje sredstava i koji imaju povjerenje u islamsku banku. U suštini, wadiah depozit podrazumijeva čuvanje i garanciju povrata sredstava na zahtjev. Wadiah ugovor dozvoljava da sredstva depozita budu garantovana i od trećih strana. Ovo znači i da dodatne garancije trećih strana, kao što je institucija koja osigurava depozite, mogu biti dodate osnovnoj garanciji koju pruža islamska banka.

Kod qard depozita, deponenti su u ulozi kreditora koji pozajmljuju novac banci. Ovi depoziti moraju biti garantovani od strane banke. Kao i kod wadiah ugovora, i qard depoziti mogu biti garantovani od strane trećih institucija kao što je institucija koja osigurava depozite.

Prema wakala ugovoru, deponent imenuje i ovlašćuje banku da kao agent investira sredstva u dozvoljene poslovne aktivnosti pod uslovom da će banka investirati samo u poslovne aktivnosti gdje očekivana dobit-profit neće biti manja od određenog procenta godišnje. Svaki iznos profita preko definisane stope će biti zadržan od strane banke kao nagrada. Ukoliko situacija na tržištu ne bude pružala mogućnost banci za daljnja investiranja po ugovorenim uslovima, banka će vratiti sredstva ulagaču uz sačinjavanje stvarnog obračuna do tada postignutih efekata investiranja, ili će regulirati situaciju po drugačijim uslovima za ostatak perioda oročenja.

Mudaraba računi

U slučaju mudaraba investicionih računa, vlasnik sredstava kao investitor autorizira islamsku finansijsku instituciju da upravlja njegovim kapitalom u cilju sticanja profita. Profit će, u skladu sa principima islamskih finansija, biti podijeljen u skladu sa prethodno definisanim omjerom. Kod ovih računa, islamska banka ne može dati nijednu formu garancije investitoru. To važi kako za glavnicu tako i za profit. Jedini slučaj kada je banka dužna vratiti glavnicu jeste nemar banke prilikom upravljanja sredstvima. U svim klasičnim izvorima postoji konsenzus uleme da gubitak u mudaraba ugovoru snosi investitor. Međutim, savremeni islamski pravnici u Maleziji su istraživali mogućnosti za garancijom osnovnog kapitala kod mudarabe, te su osmislili tzv. two-tier mudaraba pod kojom je moguće garantirati glavnicu. Kod ove „dvostruke“ mudarabe, islamska banka ima ulogu posrednika između vlasnika kapitala i stvarnog mudariba koji upravlja investicijom. U toj situaciji, islamska banka može garantirati glavnicu investitoru, dok se standardna pravila mudarabe primjenjuju na drugi ugovor koji je između islamske banke i mudariba. Ovo je jedan od načina na koji islamske banke garantiraju osnovni ulog vlasnicima investicionih računa.

AAOIFI i OIC Fiqh Academy su iznijele stav da nema smetnje da glavnica investicionih računa bude garantirana od neke treće strane, ali to ne može biti dio osnovnog mudaraba ugovora nego mora biti predmet posebnog ugovora o garanciji.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button