Islamske teme

Osam uobičajenih pitanja na koje je Kur’an pružio odgovor

Tuga sa sobom nosi niz pitanja… beskrajno ‘zašto?”… Ovdje je na nekoliko pitanja pružen odgovor iz Kur’ana.

1. Mi uvijek pitamo: Zašto prolazim kroz iskušenja?
Kur’an odgovara: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (el-Ankebut, 2-3)

2. Mi uvijek pitamo: Zašto nikada ne dobijem ono što želim?
Kur’an odgovara: Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.(el-Bekara, 216)

3. Mi uvijek pitamo: Zašto sam pod ovolikim opterećenjem?
Kur’an odgovara: Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. (el-Bekara, 286) Ta, zaista, s mukom je i last,  zaista, s mukom je i last! (el-Inširah, 5-6)

4. Mi uvijek pitamo: Zašto gubim nadu?
Kur’an odgovara: I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Ali-Imran, 139)

5. Mi uvijek pitamo: Kako se mogu s tim suočiti?
Kur’an odgovara: O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite! (Ali-Imran, 200) Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima (el-Bekara, 45)

6. Mi uvijek pitamo: A šta ću ja dobiti od ovoga?
Kur’an odgovara: Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati .. (et-Tevba, 111)

7. Mi uvijek pitamo: O kome ću ovisiti?
Kur’an odgovara: Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenoga! (et-Tevba, 129)

8. Mi uvijek pitamo: Ali ne mogu više podnijeti!
Kur’an odgovara: …i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.(Jusuf, 87) ….ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. (ez-Zumer, 53)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Jasmin Mudžahid

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci

Back to top button