Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Odnos vjere i politike u percepciji islamista i sekularista[1]

Odnos vjere i politike u percepciji islamista i sekularista[1]

 Vjera je, po najjednostavnijoj definiciji, sve ono što ljudi poštuju, po čijim kriterijima se ravnaju i u što vjeruju, bilo to ispravno ili ne. Ova konstatacija se može potvrditi kur’anskim ajetima: "O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju." {En-Nisa, 171) "A vama – vaša vjera, a meni – moja!" {El-Kafirun, 6)

Tematskom analizom kur’anske upotrebe riječi vjera {ed-din) zapazit će se da ona ima različita značenja koja određuje kontekst. Ponekad znači nagradu kao u suri El-Fatiha, 4. ajet: ponekad pokor­nost, kao u suri En-Nisa, 164. Ajet; ponekad temelj vjere i vjerske doktrine kao što je u suri Eš-Šura, 13. ajet., a ponekad i vjerovanje u koje vjeruje neki narod, makar bilo i neispravno.

Vjera i islam

Tematskim proučavanjem riječi vjera i islamu Kur’anu, zapaža se da riječ islamima šire značenje od pojma vjere. Riječ vjera (ed-din) može imati isto značenje kao i islamako joj se pridoda ili ako se pri­doda Allahu, kao npr., vjera islamili Allahova vjera. Ali ako se riječ vjeraupotrebljava samostalno, onda bez sumnje ima uže značenje od pojma islam. Islam označava vjeru i ovaj svijet, vjerovanje i vjeroza­kon, obred i ophođenje, misiju i državu, moral i snagu. Dok vjeraili religijaoznačava samo vezu između Boga i čovjeka.

Definicija politike (es-sijase) i njena upotreba u islamskoj kulturnoj baštini

Politika se najčešće definira kao umjetnost upravljanja poslovima i problemima ljudi, ili, umijećem upravljanja ljudskim zajednicama.[2]

Politika (es-sijase) nije spomenuta ni u mekkanskoj niti u medinskoj objavi. Ovu činjenicu su neki uzeli kao dokaz za svoj stav da se ni Kur’an ni islam ne zanimaju za politiku. Međutim, takvo razumi­jevanje Kur’ana i islama je apsolutno pogrešno, jer je moguće da se neka riječ ili termin ne spomenu eksplicite u Kur’anu, ali su njihova značenja involvirana u značenjima Kur’ana, ili se na njih aludira na jedan od kur’anskih načina, kojima on ukazuje na značenja, norme i propise.

Npr., riječ vjerovanje (el-akide) također nije eksplicite spomenu­ta u Kur’anu, ali su i pored toga njena značenja prisutna u cijelom Kur’anu. Tako i riječ dobro (el-fadile) ali i pored toga, Kur’an od početka do kraja podstiče na činjenje dobra i odvraćanje od zla.

Isto pravilo važi i za riječ politika (es-sijase). I pored toga što nije eksplicite spomenuta u Kur’anu, on ipak sadrži riječi koje aludiraju na nju i detektiraju njena značenja, poput riječi: vlast (el-mulk) sura En-Nisa, 54, El-Bekare, 247, snaga i moć (et-temkin) sura Jusuf, 56, El-Hadždž, 41, naslijeđivanje (el-istihlaf), En-Nur, 55, El-Araf, 129, suđenje i vladanje (el-hukm) El-Maide, 44, 45, 47, 50, itd.

Međutim, sa sunnetom je drugačiji slučaj. Postoji hadis u kom je upotrijebljena izvedenica iz riječi politika. Hadis je vjerodostojan i prenosi ga Ebu Hurejre. Između ostalog, u njemu se veli da su Israilićane vodili poslanici, i kada god bi jedan od njih umro, Allah bi im poslao drugog.[3]

U Kuvajtskoj pravnoj enciklopediji, pod naslovom Politika (Es- sijase) stoji: “Čini se da je najstariji tekst u kom se riječ politika upo­trebljava u značenju vlasti, je govor Amr b. Asa upućen Musau el- Eš’ariju u kom opisuje Muaviju na sljedeći način: “Ja smatram da on može biti nasljednik halife Osmana kome je učinjena nepravda. On traži osvetu za njegovu krv, lijepe je politike i dobrog rezonovanja.”[4]

Ova tvrdnja bi se mogla prihvatiti, ukoliko se misli na korijen riječi politika. Međutim, ako se misli na njene izvedenice, onda ta konstatacija nije tačna i ne može se uvažiti, jer je demantira navedeni hadis koji prenosi Ebu Hurejre kao i predanje Ebu Sejba u Musannefui Hakima u Mustedreku od Mustezilla b. Husajna koji je rekao: “Omer b. el-Hattab nam je održao hutbu, i između ostalog, rekao: ‘Tako mi Gospodara Kabe, shvatio sam kada će Arapi biti uništeni.’ Neko od muslimana je ustao i upitao: ‘Kada, Vođo pravovjernih?’ ‘Kada vođstvo nad njima preuzmu oni koji se nisu borili protiv džahilijjeta, niti su se družili sa Poslanikom.’ – odgovorio je.”[5]

Islamski pravnici su u različitim prilikama govorili o politici, a posebno kada se radilo o diskrecionoj kazni {et-t’azir), tj. sankciji koja nije definirana pravnim tekstom. Neki su šerijatskoj politici davali mnogo prostora u pravnim izvorima, dok su je drugi ignorirali i bili suzdržaniji prema njoj. Čini se da su šafijski pravnici najmanje pribjegavali instituciji šerijatske politike, jer ne priznaju pomoćni pravni izvor – opći interes {el-maslehatul-mursele). Hanefijski i hanbelijski pravnici su pribjegavali instituciji šerijatske politike više od šafijskih pravnika, a malikijski su je koristili najviše od svih.[6]

 

Nastavlja se, ako Bog da.


[1] Ovaj rad je koncipiran po studiji dr. Jusufa el-Kardavija objavljenu u njegovom djelu Ed-Din vessijasetu, t’esilun ve reddu šubehatin, min isdarati: El-Medžlisul- eurubijju lil-iftai vel-buhusi.

[2]Vidi: Džami’atul-Kuvejt, Mevsu’atul-’ulumis-sijasijjeti, str. 102, poglavlje: 78.

[3]Bilježe ga Buharija u Poslanicima, (3455), Muslim u Imaretu, (1842), od Ebi Hurejre, Ahmed u Musnedu(79600) i Ibn Madže u Džihadu, (2871).

[4]Vizaretul-evkafi veššu’unil-islamijjeti, El-Mevsu’atul-fikhijjetul-kuvejtijje, et- tab’atur-rabi’atu, 1414. h. – 1993. god., 25/295-296.

[5]Ebu Sejbe, El-Musannef,6/410, od Mustezilla b. Husajna, Hakim, El-Mustedrek, 4/475, i veli da je ovaj hadis vjerodostojan, ali ga Buharija i Muslim nisu zabilježi­li. Zehebi, i El-Bejheki, Eš-Su’ab,6/69. se slažu s njegovom ocjenom.

[6]Vidi: Karadavi, Ed-Dinu ves-sijasetu,str. 20-30.

 

Odlomak iz knjige: "Islamski odgovori" dr. Sulejman Topiljak

Islam je cjelokupan sistem koji regulira sve segmente ljudskog života, tako obuhvatan, povezan i isprepletan da pokriva sve čovjekove iskonske potrebe. Islam nije samo čisto emocionalno vjerovanje otrgnuto od realnog domena ljudskog egzistiranja, već duboko zadire i u sve sfere društvenog, socijalnog, moralnog, političkog, vojnog, pravnog i drugih aspekata ljudskog života.

•     politička, ekonomska i zdravstveno- ekološka misao

•     ljudska prava i slobode

•     pitanje vakufa

•     prava nemuslimana u islamskom društvu

•     pitanje državljanstva

•     fikhska razilaženja: neminovnost ili opasnost

•     mezhepske olakšice

•     ljudska ishrana

Format: B5, Obim: 412 str, tvrdi uvez. Cijena knjige je 30KM

Ulomak iz knjige

 

Prodajna mreža El-Kelimeha: Saradnici kod kojih se mogu naći izdanja El-Kelimeh: 

Sbrbija

El-Kelimeh, Novi Pazar, +381 20 334 020, 064 16 222 84, 064 889 1780,        [email protected]

BiH

Sarajevu:       [email protected]

Visoko: 061 804 016,        [email protected]

Kakanj: NTV Kakanj, 061 788 069,        [email protected]

Travnik: Džamija Kalibunar, 061 763 884,        [email protected]

Srebrenik i okolina: 061  634 953

Tuzla:  Knjižara IZ, 061 423 320,         [email protected]

Bihać:  061 770 170        [email protected]

Crna Gora

Ulcinj: +382 69 493 832,        [email protected]

Podgorica: +382 69 018 203

Rožaje:  +382 69 518 056,        skenderovic[email protected]

Makedonija

Skoplje:  +389 77 632 187, +389 75 458 486, +389 70 652 906         [email protected]

Austrija

Beč: +43660 435 7348,        [email protected]

Švicarska

Cirih: +41 79 640 1255,        [email protected]

Sengalen: +41 78 751 1691, +41 71 931 7023,

Arau: +41 76 603 1592,        [email protected]

Njemačka

Manc: +49 17 676 477 777,        [email protected]

USA

[email protected]

Australija

+61 412 190 997,        [email protected]

+61 412 137 607,        [email protected]

Akos.bA

 

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top